ДИРЕКТОР, ИНСТИТУТ / ЗА НИ
Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тел: 66 370
КООРДИНАТОР/ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тел: 66 247
ЕКСПЕРТ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНИ
Ивелина Йорданова Станева
Тел: 66 364
ЕКСПЕРТ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНИ
Мариела Димитрова Стоянова
Тел: 66 364

Адрес за кореспонденция:

Институт за научни изследвания

5250, гр. Свищов, ул. "Ем. Чакъров" 2А
e-mail: ini@uni-svishtov.bg
0631/66-370; 0631/66/364

В изпълнение на своята мисия да развива фундаментални и научно-приложни изследвания според научните направления на СА „Д. А. Ценов”, Институтът за научни изследвания насърчава научноизследователските усилия на академичния състав за създаване на научни продукти и педагогически иновации. В резултат от тези усилия от 2002 г. до 2014 г. преподавателски научни екипи са изпълнили 274 проекта, финансирани със средства по Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (ДВ, бр. 73 от 19 август 2003 г., изм., бр. 74 от 15 септември 2009 г.) в следните насоки:

 1. 1. Европейска интеграция
 2. 2. Икономически проблеми и бизнес
 3. 3. Обучение и образование
 4. 4. Маркетинг, продуктови и пазарни стратегии
 5. 5. Фирмено функциониране и развитие
 6. 6. Регионално функциониране и развитие
 7. 7. Развитие на системата за научни изследвания в СА “Д. А. Ценов” и др.

Проекти, финансирани по Наредба № 3 с начало през 2016 г.

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2015 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2014 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2013 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2012 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2011 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2010 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2009 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2008 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2007 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2006 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2005 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2004 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2003 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2002 г.

 

Съгласно Заповед № 56/02.02.2016 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 2016

В съответствие с Наредба № 3/27.11.2015 г. на МОН, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще бъдат финансира пет групи проекти:
ПЪРВА ГРУПА: Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти
През 2016 г. тематиката на тези проекти следва да се съобрази със следните приоритети:
     Приоритет I. Предизвикателства пред икономическото и управленското познание през 21 век
     Приоритет II. Изследвания в контекста на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Стратегията на ЕС за Дунавския регион
     Приоритет III. Качествено и конкурентоспособно образование и обучение по икономика и администрация и управление
     Хоризонтален приоритет: Засилване участието на студенти и докторанти в научноизследователските проекти. Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите след тяхното приключване.

ВТОРА ГРУПА: Инфраструктурни проекти, които осигуряват провеждане на качествени и конкурентоспособни научни изследвания
ПОДГРУПА 2.1. Двугодишни проекти за оборудване със задължително провеждане на научно изследване през втората година по приоритетите на ПЪРВА ГРУПА ПРОЕКТИ
ПОДГРУПА 2.2. Проекти за популяризиране на научните изследвания

ТРЕТА ГРУПА: Частично финансиране на научни форуми
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: Допълнителна финансова подкрепа за проекти, финансирани от национални и международни научни организации

ПЕТА ГРУПА: Проекти за подготовка за участие в международни научни програми
Условия за участие в конкурса:

 • Тематиката на проектите не бива да съвпада с тематиката на вече разработени проекти в рамките на ИНИ. За целта може да се направи справка на сайта на Академията в секцията “Звена в СА/Институт за научни изследвания”, етикет „Проекти по Наредба № 3 на МОН”.
 • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект от всяка група.
 • При разработване на проект от екип, всеки участник трябва реално да бъде ангажиран с определени научни задачи, които да бъдат посочени в текста.
 • При разработване на проектното предложение е важно екипите да се запознаят с указанията за планиране на разходите, критериите за класиране, образеца на договор, формуляра за отчитане и критериите за отчитане, и да попълнят формуляра за кандидатстване. Всички изброени документи са достъпни в електронен вид.

Кой може да участва?

 • отделни преподаватели на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов”;
 • екипи от преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти и студенти.

Съгласно Наредба №3/27.11.2015 г. на МОН (чл. 7, ал. 1), ръководител на научноизследователския екип може да бъде преподавател от СА „Д. А. Ценов” на основен трудов договор, който притежава образователна и научна степен „доктор” и доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.


Пълният набор от документи за подаване и отчитане на проектни предложения може да изтеглите ТУК (пакет с документи за изтегляне).

Информационен ден:

10 февруари 2016 г. от 11:30 ч. в аудитория № 10

Важни срокове:


Краен срок за подаване на проектните предложения

26 февруари 2016 г.
до 16:00 ч.

Краен срок за извършване на разходи по проектите

10 ноември 2016 г.

Краен срок за предаване на научните и финансови отчети, и на студиите за резултатите от проектите

1 декември 2016 г.

Краен срок за предаване научните и финансови отчети, и на студиите за резултатите от двугодишните проекти за оборудване със задължително провеждане на научно изследване през втората година

1 декември 2017 г.

Класиране:

Класирането на проектните предложения ще се извърши по Системата от критерии за избор и класиране на проектни предложения, финансирани от държавния бюджет за присъщата на СА научна дейност, утвърдени от ВрИД Ректора проф. д-р Марияна Божинова (Заповед № 50/01.02.2016 г.).

Подаване на документи за участие в конкурса:

Попълненият формуляр за участие в конкурса следва да се представи:
1. В два екземпляра на хартиен носител в Института за научни изследвания.
2. В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2016-Име на ръководителя на екипа”. Например: “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2016-R.Stefanova”.

Институт за научни изследвания при СА “Д. А. Ценов”

На 13.11.2014 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов се сформира Академичен клуб „Управление на проекти” като неформална структура към Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”.
Основната цел на Клуба е повишаване на знанията и уменията на академичния състав и докторантите в СА за разработване и управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници на финансиране. Сред конкретните цели, приети от членовете на Клуба, са:

 • Създаване на критична маса от млади преподаватели/научни работници с натрупан опит, знания и умения за разработване и управление на проекти.
 • Изграждане на екипи по отделните фази на проектния цикъл – събиране на информация, генериране на идеи, разработване на проектни предложения, изпълнение на проекти, отчитане и т.н.
 • Привличане на млади и ентусиазирани преподаватели в управлението на проекти.

Членството в Клуба е на доброволен принцип, а в състава му се включват две групи членове: ментори и редовни членове (обучаеми) – млади асистенти и докторанти.
На учредителната среща на Клуба присъстваха проф. д-р Любен Кирев, Зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания”, проф. д-р Маргарита Богданова – директор на ИНИ, и преподаватели от Стопанска академия, формиращи Съвета на менторите към Клуба: доц. д-р Пламен Пътев, доц. д-р Красимира Славева, доц. д-р Искра Пантелеева, гл. ас. д-р Анелия Панева, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, гл. ас. д-р Елена Йорданова, гл. ас. д-р Зоя Иванова, гл. ас. д-р Зорница Ганчева, гл. ас. д-р Момчил Антов, ас. д-р Юлиян Господинов, ас. Евелина Парашкевова, ас. Георги Ангелов и ас. Иван Маринов.
 Проф. д-р Любен Кирев приветства идеята за създаването на структура с подобен предмет на дейност и акцентира върху новите тенденции, свързани с проектния принцип на финансиране при осъществяването на образователни, научноизследователски и публикационни дейности в сферата на висшето образование. 
По време на учредителната среща проф. д-р Маргарита Богданова представи новата инициатива на Института за научни изследвания. Тя изтъкна значението и бъдещата роля на новосъздадената структура за реализирането на съвкупност от проекти и дейности, в съответствие с ключовите цели и приоритети за развитие на образованието, научните изследвания и работата с академичния състав и докторантите в Академията в контекста на националната и европейска политика. Проф. Богданова очерта основните направления, по които се очаква екипът от ментори да работи, формулира възможните трудности  през първоначалните етапи от дейността на Клуба, фокусира вниманието на присъстващите върху отворения и гъвкав подход при дефинирането и организирането на  обучителните и практико-приложните проектни ангажименти и пожела творчески и последователен подход при реализирането на бъдещите инициативи.
Съгласно правилата за работа на Клуба на учредителната среща бе разработен организационен план на първоначалните дейности и на съответните ангажименти на менторите. Конструира се методика за самооценка на менторите, базирана на принципите за гъвкавост и адаптивност – в зависимост от целите/потребностите на конкретните етапи от дейността на Клуба да обхваща различни тематични области и практически умения, свързани с управлението на проекти. На по-късен етап в оценяването ще бъдат обхванати и редовните членове на Клуба.
Броят на редовните членове се определя на квотен принцип за участие на докторанти и млади асистенти от всяка катедра, а включването им в Клуба се извършва въз основа на процедура по кандидатстване, обхващаща:

 • Подаване на формуляр за кандидатстване и попълване на анкетна карта с цел описване на опита от участие в проекти, мотивите за участие в Клуба и др. (образците ще бъдат качени на страницата на ИНИ).
 • Обсъждане на мотивите на кандидатите и отправяне на предложение от Съвета на менторите за състава на редовните членове.

Редовните членове се въвеждат в дейността на клуба, запознават се с правата и задълженията си, информират се за очакваните от тях резултати. Разпределени в групи, ръководени от ментори, обучаемите работят по индивидуален график. Планирано е периодично провеждане на ежемесечни срещи на всички групи, на които да се докладват постигнатите резултати.
Сред функциите (задачите) на менторите, влизащи в състава на Клуба, са:

 • организиране обучението на екипите и фасилитиране работата в групи на редовните членове;
 • запознаване на обучаемите с начините за набиране на информация, проучване на добри практики и др.;
 • ръководство на екипите за генериране на идеи и разработване на проектни предложения.

Освен подобряване на знанията и уменията по управление на проекти, съгласно правилата за работа на Клуба, основни функции (задачи) на обучаемите са: участие в работата по групи за набиране на информация за предстоящи схеми за финансиране, генериране на идеи и проучване на добри практики в управлението на проекти; разработване на проектни предложения; участие в публични събития по текущите проекти на СА, при разработването на междинни и заключителни отчети по текущите проекти, както и съдействие на екипи по действащи проекти при изпълнението им.
Като стартов обучително-оценъчен модул на сформираните три екипа от ментори (АЛФА, БЕТА и ГАМА) бе възложена първата мисия с прилагане на принципа „learning by doing“. Сред задачите й беше разработването на проектни предложения за финансиране по оперативни програми на Европейския съюз.
На 10.02.2014 г. екипите ментори представиха своите проектни предложения. Проф. д-р Теодора Димитрова приветства инициативата и връчи на всеки екип символични грамоти за успешно приключилата мисия. Следващият етап предвижда разширяване състава на Клуба с набиране на редовни членове.
----------------
На 16.03.2015 г. се проведе среща с новите членове на академичен клуб „Управление на проекти”. Проф. Богданова направи кратка презентация на проектния цикъл и насоки за работа на екипите. Към всеки от менторските екипи АЛФА, БЕТА и ГАМА бяха присъединени нови млади научни работници и докторанти, предложени от катедрите на Стопанска академия.
В редиците на екип Алфа се включиха: ас. Елена Александрова, ас. Марияна Павлова, Ас. Таня Илиева, ас. Тодор Тодоров и докторантите Тихомир Върбанов, Кирил Попов, Илиян Ангелов и Теодор Тачев.
Менторите от екип Бета приветстваха новите си членове: гл. ас. д-р Ваня Григорова, гл. ас. д-р Венцислав Перков, ас. д-р Галя Кушева, ас. д-р Кремена Маринова, ас. Тодор Тодоров и докторантите Александрина Александрова, Драгомир Маринова, Иван Събев и Милен Сакакушев.
Към екип Гама се присъединиха: гл. ас. д-р Христина Атанасова, ас. Миглена Вачевска, Ас. Мирослав Тодоров, ас. Николай Йорданов, ас. Цветан Павлов и докторантите Василена Стоева, Галя Георгиева, Десислава Митева и Нина Йосифова.
В дългосрочен план се очаква академичният клуб да допринесе за повишаване на капацитета на Стопанска академия за управление на проекти, финансирани от национални и международни източници, особено финансирани от ЕСИФ.
-----------------
Работата на Клуба продължи в разширен състав. Новите членове бяха разпределени в 6 работни групи, като към всеки менторски екип бяха присъединени по два подекипа. На всеки от тях бе поставена конкретна задача в тематична област определена на лотариен принцип.
Екипите, подкрепени от своите ментори разработиха дърво на целите, дърво на проблемите, дърво на следствието и логически рамки. Същите бяха съпътствани от множество работни срещи и дискусии с представители на ИНИ. Финалът на тази първа задача бе публично представяне на разработките на всеки един от шестте подекипа.
Следващият етап от работата на клуба имаше за цел да разшири уменията на членовете по отношение на подготовка на цялостно проектно предложение.
За нуждите на обучението бе подготвен пълен пакет от документи за кандидатстване с проектно предложение по модела на оперативните програми. След запознаване с документацията и активна комуникация, както вътре в екипите, така и между тях и представители на ИНИ бяха разработени шест проекта в частта формуляр за кандидатстване и бюджет. Същите бяха публично представени.
На 10.07.2015 г. ИНИ организира заключителна среща на всички ментори и членове на клуба. На нея бяха обобщени резултатите от обучението. Проф. д-р Маргарита Богданова направи кратко представяне на най-често допусканите грешки при попълване на проектно предложение и даде препоръки за бъдеща работа по проекти.
На всички участници в срещата бяха предоставени учебни материали, резултат от успешно приключилия в края на 2014 г. проект BG051PO001-3.1.09 – 0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието".

Алманах “Научни изследвания” е годишна публикация на ИНИ. Идеята за неговото издаване възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележи по подходящ начин 60-та годишнина от създаването на СА “Д. А. Ценов”.
В последствие се взема решение Алманахът да се специализира в издаване на студии, които да представят в синтезиран вид резултатите от научните изследвания на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, а така също и на докторанти и студенти, които участват в изследователски екипи.
От началото на своето съществуване до 2015 г. Алманах “Научни изследвания” на СА “Д. А. Ценов” е издаден в 34 тома.
Понастоящем Алманах “Научни изследвания” издава студии на научни екипи от Академията, които изследват проблеми на бизнеса, макроикономиката и микроикономиката, териториалните системи и висшето икономическо образование.

В историята на изданието могат да бъдат откроени три периода.
Първият период обхваща 1996 – 2002 г. (от том 1 до том 12 ), когато Алманах „Научни изследвания” е тематично ориентиран към определена икономическа проблематика. В тях се публикуват студии, които не са резултат на реализирани проекти.
Вторият период обхваща 2003 – 2011 г. (от том 1 (13) до том 15 (27)). През този етап в изданието намират публичност студии от реализираните научно-изследователски проекти, финансирани целево от държавната субсидия за научна дейност и от бюджета на СА “Д. А. Ценов”. През 2003 г. се променя номерацията с въвеждане на международния идентификационен номер ISSN 1312-3815.
Третият етап на развитието на Алманах „Научни изследвания” започва през 2011 г., когато със Заповед на Ректора на СА „Д. А. Ценов” №486/04.07.2011 г. е определен Редакционен съвет на изданието.
Алманах “Научни изследвания”

За популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност в изпълнение на чл. 10 на Наредба № 9, всяка година в СА „Д. А. Ценов” се провежда научна сесия, на която се представят пред академичната общност приключилите през предходната година проекти.