„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

Висшето Училище по Застраховане и Финанси и Студентският съвет към ВУЗФ
канят ваши студенти и докторанти за участие в студентската и докторантска научна конференция на тема:

„Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“

 

Конференцията е посветена на 15-годишнината на ВУЗФ и ще се проведе на 11 май 2017 г. в сградата на висшето училище.
Одобрените след рецензиране доклади ще бъдат публикувани във VUZF Review.
На конференцията от името на Ректора на ВУЗФ на първенците ще бъдат присъдени награди.

Образецът на заявката за участие в конференцията, изискванията за оформянето на докладите и критериите за тяхното оценяване са публикувани на интернет страницата на висшето училище (www.vuzf.bg) в раздел Наука и научно-приложни изследвания/Предстоящо.

Можете да ги изтеглите и от тук.

 ОРГАНИЗАТОР/И

 • BULGARIAN ACM CHAPTER
 • JOHN ATANASOFF SOCIETY OF AUTOMATICS AND INFORMATICS
 • BULGARIAN ACADEMIC SOCIETY OF COMPUTER SYSTEMS AND    INFORMATION TECHNOLOGIES

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе (България)

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 23–24 юни 2017 г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

 31 март 2017 г.

СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АВТОРИТЕ ЗА ПРИЕТИ РАЗРАБОТКИ

 15 май 2017 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • 150 евро за една разработка; 200 евро за две разработки и 300 евро за три разработки;
 • 100 евро (за докторанти).

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 английски

НАПРАВЛЕНИЯ

 • Computer Hardware
 • Computer Software
 • Application Aspects of Computer Systems and Technologies
 • Educational Aspects of Computer Systems and Technologies (e-Learning and Distance learning)
 • The youth and the Computer Systems and Technologies (High-School Students" Section; University/College Students" Section; PhD Students" Section)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ

 • до 8 страници, вкл. и резюме
 • разработките трябва да бъдат съхранени и предадени в PDF формат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Покана
 Уеб адрес: http://www.compsystech.org/index.php?cmd=gsPage&pid=index