Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанска академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

     В навечерието на 80-годишния си юбилей Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ започна нов етап в своето развитие – етап на възраждане на академизма, професионалното самочувствие и традициите, градени десетилетия от такива наши предшественици и бележити учени като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов. Благодарение на Вашата активна гражданска позиция, непримиримия Ви дух и решителните действия на Министерството на образованието и науката, в нашата Алма матер бяха възстановени редът и законността. Преустановиха се практиките, които рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха от идеала за прогресивно академично средище.
      Нашата Академия е уникално висше училище. Тя е плод на безкористното благодеяние на великия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото си богатство в името на интелектуалното и духовното развитие на Свищов. Тя е храм на знанието, обител на самоотвержеността!
      Ценов ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме моралния дълг, също като него, да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. Защото колкото това морално чувство е по-възвишено у един човек, толкова той е по-устойчив пред изпитанията на времето!
      Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 130 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.
      Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъхва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, всички ние – преподаватели, служители, докторанти, студенти, възпитаници на Академията, граждани на Свищов – да мобилизираме усилията си и да се посветим изцяло на този идеал, да дадем скромната си лепта към делото на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен дълг!

Ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Един от основните инструменти за реализиране целите на стратегията „Европа 2020” и създаване на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика е концепцията за превръщането на ученето през целия живот в реалност.
В основата на тази концепция е придобиването на умения и компетентности, които европейският гражданин трябва да развива не само чрез различни форми на образование, но и чрез различни форми на продължаващо обучение и допълнителна подготовка или валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
В стремежа за удовлетворяване потребностите на личността от знания, придобивани чрез обучение през целия живот, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” предлага професионално обучение в различни форми (дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа) по 31 професии/част от професии и 39 специалности;  както и множество квалификационни курсове  в 12 професионални направления.
В съответствие с подписано Споразумение между Агенцията по заетостта и Стопанска академия, Центърът предлага и обучения срещу ваучери на заети и безработни лица със средно или по-високо образование по 12 професии/част от професии, 17 специалности и по 7 ключови компетентности.
В съответствие с чл. 6 от ЗПОО и СППОО, Центърът извършва процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности по лицензирани от НАПОО професии (част от професии), придобити чрез неформално обучение или информално учене.
Центърът притежава Лицензия № 200512256/15.06.2025 г., разширена със Заповед № 744/21.11.2011 г. и Заповед № ИЦПО-58/13.07.2016 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
В съответствие с чл. 9а от ЗПОО, Центърът осигурява качество на професионалното обучение чрез изградена вътрешна система за осигуряване на качеството, интегрирана към сертифицираната система за управление на качеството в Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов (ISO 9001:2008).

Срокове:

За студенти - от 1 септември до 20 октомври на текущата година;
                       от 10 януари до 20 март на текущата година.
За граждани и фирми (вкл. за обучение срещу ваучери или за валидиране) – целогодишно.

За контакти:

Стопанска академия „Д.А.Ценов”
Център за професионално обучение
5250 Свищов, ул. Цар Борис I, № 1
cpo@uni-svishtov.bg

Тел. 0882552507
Тел. 0882552521

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Обучение по професии/част от професии и специалности, в т.ч. валидиране на знания

Професия/част от професия

Специалност

341020 Продавач-консултант

3410201 Продавач-консултант

341030 Брокер

3410301 Недвижими имоти

341040 Търговски представител

3410401 Търговия на едро и дребно

342020 Сътрудник в маркетингови дейности

3420201 Маркетингови проучвания

343010 Финансист

3430101 Банково дело
3430102 Застрахователно и осигурително дело

343020 Финансов отчетник

3430201 Финансова отчетност

344020 Данъчен и митнически посредник

3440201 Митническа и данъчна администрация

344030 Оперативен счетоводител

3440301 Оперативно счетоводство

345040 Сътрудник в бизнес - услуги

3450401 Бизнес-услуги

345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501 Малък и среден бизнес

345060 Касиер

3450601 Касиер

345120 Икономист

3451201 Индустрия
3451202 Търговия
3451203 Земеделско стопанство
3451204 Икономика и мениджмънт
3451205 Горско стопанство

346010 Офис-мениджър

3460101 Бизнес - администрация

346020 Офис-секретар

3460201 Административно обслужване

346030 Деловодител

3460301 Деловодство и архив

347010 Сътрудник по управление на индустриални отношения

3470101 Индустриални отношения

482010 Икономист-информатик

4820101 Икономическа информатика

482020 Оператор информационно осигуряване

4820201 Икономическо информационно осигуряване

482030 Оператор на компютър

4820301 Текстообработване

482040 Организатор Интернет приложения

4820401 Електронна търговия

621060 Фермер

6210601 Земеделец

762020 Сътрудник социални дейности

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

762040 Социален асистент

7620401 Подпомагане на деца

811020 Администратор в хотелиерството

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството

811030 Камериер

8110301 Хотелиерство

811040 Портиер-пиколо

8110401 Хотелиерство

811060 Ресторантьор

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603 Кетъринг

811080 Сервитьор-барман

8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

812010 Организатор на туристическа агентска дейност

8120101 Организация на туризма и свободното време
8120102 Селски туризъм

812030 Екскурзовод

8120302 Екскурзоводско обслужване

812040 Аниматор в туризма

8120402 Туристическа анимация

 

Квалификационни курсове

Наименование на квалификационния курс

 • Основи на контрола;
 • Поведенчески аспекти на обекта и субекта на контрола;
 • Организация и технология на инвентаризацията;
 • Работа с касов апарат;
 • Търговско и вещно право;
 • Организация на брокерската дейност;
 • Психология на търговията;
 • Проучване на пазара и оценяване на недвижими имоти;
 • Организация и управление на търговията;
 • Организация и техника на търговските плащания;
 • Търговско счетоводство;
 • Управление на продажбите;
 • Търговски преговори;
 • Търговска кореспонденция;
 • Ефективност на търговското представителство;
 • Управление на марковия портфейл;
 • Основи на маркетинга;
 • Потребителско поведение;
 • Маркетингови проучвания;
 • Логистика на маркетинговия процес;
 • Управление на рекламата;
 • Финансово управление на бизнеса;
 • Персонални финанси;
 • Проектно финансиране;
 • Личен консултант;
 • Анализ на годишните финансови отчети;
 • Стопанско право;
 • Счетоводство на предприятието;
 • Банково счетоводство;
 • Контрол върху паричните средства и касовите операции;
 • Бизнес стратегии;
 • Бизнес план на малкото предприятие;
 • Контролинг на персонала;
 • Мониторинг и превенция на риска;
 • Организационно развитие;
 • Бизнес комуникации;
 • Бизнес кореспонденция;
 • Психологичен и личностен потенциал в управлението;
 • Контрол върху стоковите и касовите операции;
 • Контрол върху качеството на продукцията;
 • Горска политика;
 • Управление на разходите в горското стопанство;
 • Оценка на горските и ловните ресурси;
 • Опазване и управление на защитени природни ресурси;
 • Проектен мениджмънт;
 • Делова кореспонденция;
 • Документационна дейност и работа с офис-техника;
 • Организация на екипната дейност;
 • Управление на конфликти;
 • Мотивация на човешкия фактор;
 • Организация на работното място;
 • Лидерство и ръководство в офиса;
 • Управление и администриране на проекти;
 • Организационно поведение;
 • Управление на проекти и екипно поведение;
 • Основни принципи на архивното и деловодното дело;
 • Общо земеделие;
 • Зеленчукопроизводство и трайни насаждения;
 • Развъждане и хранене на селскостопански животни;
 • Механизиране на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството;
 • Нетрадиционни селскостопански производства в растениевъдството;
 • Нетрадиционни селскостопански производства в животновъдството;
 • Основи на социалната работа;
 • Социални услуги;
 • Социална медицина;
 • Психология и социология на социалната работа;
 • Социална защита на деца и семейства в риск;
 • Алтернативни грижи за деца и семейства в риск;
 • Интеграция и трудова заетост на лица с увреждания;
 • Проектно финансиране на социалните дейности;
 • Основи на социалното подпомагане;
 • Дългосрочни социални грижи;
 • Етапи на детското развитие, увреждания в детската възраст;
 • Развитие на академични умения при деца с обучителни трудности;
 • Развитие на комуникацията;
 • Самопомощ и умения за независимост;
 • Сензорна интеграция и сензорна дисфункция;
 • Партньорство с родители;
 • Мултисекторно развитие;
 • Организация и технология на туристическото обслужване;
 • Документиране и отчетност в туризма;
 • Стандартизация в хотелиерството;
 • Иновации в хотелиерството;
 • Туристически потребности, мотивация, поведение;
 • Организация и технология на хотелиерското обслужване;
 • Персонал в хотелиерството;
 • Безопасност и сигурност на госта;
 • Работа с препарати, документиране и отчитане;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес етика в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Стандартизация в ресторантьорството;
 • Сервиране и барманство;

 

 

 • Финансов и данъчен контрол;
 • Счетоводен софтуер;
 • Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия;
 • Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия;
 • Документиране и инвентаризация;
 • Данъчно облагане и данъчен контрол;
 • Митнически контрол;
 • Практически курс по счетоводство на предприятието;
 • Документален контрол върху отчетността на предприятието;
 • Работа със счетоводен софтуер;
 • Работа в екип и управление на конфликти;
 • Фирмен мениджмънт;
 • Мотивация на човешкия фактор;
 • Маркетингови проучвания;
 • Дистрибуция на стоки и услуги;
 • Стопанска отчетност;
 • Управление на проекти за бизнес услуги;
 • Бизнескомуникация и кореспонденция;
 • Работа в екип и управление на конфликти;
 • Икономика на предприемаческата дейност;
 • Маркетингова политика на фирмата;
 • Дистрибуционна политика на фирмата;
 • Търговско посредничество;
 • Управление на проекти за малък и среден бизнес;
 • Деловодно и архивно дело;
 • Валутен контрол;
 • Валутен касиер;
 • Организация и управление на фирмата;
 • Управление на риска;
 • Фирмена култура и поведение в управлението;
 • Чужд език по професия –

- английски език (1-6 ниво);
- немски език (1-3 ниво);
- френски език (1-3 ниво);
- руски език (1-3 ниво);
- румънски език (1-2 ниво);
- испански (1 ниво);

 • Фирмена култура;
 • Делова кореспонденция и бизнескомуникиране;
 • Организационно развитие;
 • Управление на знанието;
 • Мениджмънт на предприятието;
 • Основи на индустриалните отношения;
 • Психология на труда;
 • Колективно трудово договаряне. Трудови конфликти;
 • Кореспонденция и връзки с обществеността;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Европейски социален диалог – същност, принципи и развитие;
 • Компютърни архитектурни и операционни системи;
 • Автоматизация на офиса;
 • Функционални приложни програми;
 • Системи за управление на бази данни;
 • Компютърно счетоводство;
 • Обмен на данни между офис приложенията и работа с електронна поща;
 • Цифрови сертификати и електронни подписи;
 • Услуги и ресурси на Web 2.0;
 • Системи за информационна безопасност;
 • Текстообработващи системи;
 • Електронни таблици и бази от данни;
 • Бизнес презентации;
 • Технологии за интеграция на данни;
 • Интернет технологии;
 • Начална компютърна грамотност (Windows, Word, Excel);
 • Windows, Word, Excel, PowerPoint, MA Access;
 • Как да използваме социалните мрежи в Интернет;
 • Нови възможности и работа с Windows 8;
 • Как да започнем успешен бизнес в Интернет;
 • Ефективно управление на времето;
 • Web технологии и Web дизайн;
 • Архитектура и организация на компютърни и комуникационни системи;
 • Системен софтуер, клиент-сървърни системи, компоненти и услуги;
 • Уеб дизайн и публикуване в Интернет;
 • Компютърна графика и презентация;
 • Интернет и уеб-технологии;
 • Бази от данни;
 • Електронна търговия;
 • Интегрирани системи за управление на бизнеса;
 • Автоматизирана обработка на информацията в корпоративната информационна система;
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Организация на свободното време;
 • Специализирани видове туризъм;
 • Организация и технология на продажбения процес;
 • Делово общуване, бизнес етика и комуникиране в туризма;
 • Селски туризъм. Допълнителни услуги при селския туризъм;
 • Въведение в туризма;
 • Стандартизация в туризма;
 • Културология;
 • Основи на екскурзоводството;
 • Екскурзоводско обслужване;
 • Туристическа анимация;
 • Видове туризъм;
 • Хотелиерска, туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Документиране, отчитане и работа в екип в туризма;
 • Устойчиво развитие на туризма;
 • Иновации в туризма;
 • Организация и технология на обслужването в ресторанти;
 • Технология на кулинарната продукция;
 • Документация и отчетност в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Управление на кетърингови събития;

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ/ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИИ И ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

Квалификация по професии/част от професии

Професии
1.
Продавач-консултант
2.
Маркетингови проучвания
3.
Банково дело
4.
Застрахователно и осигурително дело
5.
Оперативно счетоводство (за част от професия – дистанционна форма)
6.
Митническа и данъчна администрация
7.
Индустрия
8.
Търговия
9.
Земеделско стопанство
10.
Икономика и мениджмънт
11.
Касиер
12.
Административно обслужване (за част от професия – дистанционна форма)
13.
Текстообработване
14.
Социална работа с деца и семейства в риск
15.
Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
16.
Малък и среден бизнес
17.
Бизнес-услуги.


Обучение по ключови компетентности

Ключови компетентности
1.
КК - 1 – Общуване на роден език
2.
КК - 2 – Общуване на чужди езици – английски, френски, немски, руски език
3.
КК – 3 – Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологии
4.
КК - 4 – Дигитална компетентност – Работа с MS Windows 7, Работа с основни текстообработващи програми MS Word, MS Excel, Интернет и локални мрежи; Създаване на професионални бизнес презентации  с MS PowerPoint; Създаване и управление на бази данни с MS Access, Web-технологии и Web-дизайн
5.
КК - 5 – Умения за учене – мотивация за откриване и финансово управление на малка фирма; Мотивация за труд; Работа в екип; Ефективно управление на времето; Мотивация за коректно отчитане дейността на МОЛ; Мотивация за водене на автентична отчетност
6.
КК – 6 – Обществени и граждански компетентности – Познания за европейска интеграция и структури на ЕС; Хармонизиране на отношенията – индивид-държава-общество; Умения за ефективно общуване; Управление на конфликти; Умения за изучаване и въздействие върху общественото мнение; Повишаване на уменията за предоставяне на качествени социални услуги на целени групи
7.
КК – 7 – Инициативност и предприемачество – Кооперативно сдружение, Придобиване на счетоводна грамотност, Планиране и ръководство на проекти; Основи на дребното предприемачество; Формиране на проектни екипи

Кандидатстване:

За професионално обучение могат да кандидатстват всички лица над 16 години, в т.ч. учащи, заети, безработни, временно или трайно нетрудоспособни, пенсионери и др.
Кандидатстването за обучение срещу ваучери на заети или безработни лица по приоритетна ос 1 на ОП „РЧР” 2014-2020, както и по други схеми и операции за индикативния период 2015-2020 година е по процедури на одобрение от МТСП, Агенцията по заетостта, ТД „Бюра по труда” в страната.


Записването се извършва в офиса на Центъра за професионално обучение, намиращ се в Учебна база "Бъров" на ул. "Цар Борис I, № 1, втори етаж.
Необходими документи

 • За обучение срещу заплащане (вкл. за валидиране на знания):
  • комплект документи (предоставени от Центъра) за възлагане изпълнението на обучителна услуга;
  • документ за внесена учебна такса.

Заплащането на таксата се осъществява в:
Общинска банка АД – Финансов център Свищов;
BIC – SOMBBGSF;
IBAN – BG33SOMB91303142607800


 • За обучение срещу ваучери:
  • В съответствие с ПМС № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна ОС 1 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.