Уважаеми колеги,
членове на академичната общност,
Уважаеми възпитаници на Стопанска академия,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидат-студенти и родители,

     В навечерието на 80-годишния си юбилей Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ започна нов етап в своето развитие – етап на възраждане на академизма, професионалното самочувствие и традициите, градени десетилетия от такива наши предшественици и бележити учени като акад. Георги Данаилов, акад. Александър Божинов, проф. Димитър Бъров, проф. Светослав Гаврийски, проф. Минко Русенов. Благодарение на Вашата активна гражданска позиция, непримиримия Ви дух и решителните действия на Министерството на образованието и науката, в нашата Алма матер бяха възстановени редът и законността. Преустановиха се практиките, които рушаха нейния авторитет и я отдалечаваха от идеала за прогресивно академично средище.
      Нашата Академия е уникално висше училище. Тя е плод на безкористното благодеяние на великия родолюбец Димитър Ценов, дарил цялото си богатство в името на интелектуалното и духовното развитие на Свищов. Тя е храм на знанието, обител на самоотвержеността!
      Ценов ни завеща нещо повече от висше училище. Той ни завеща кауза! Затова ние имаме моралния дълг, също като него, да благоговеем пред знанието и просветата, да посветим усилията си за възстановяване на доверието към Стопанска академия, да я превърнем в наша лична съдба. Защото колкото това морално чувство е по-възвишено у един човек, толкова той е по-устойчив пред изпитанията на времето!
      Стопанска академия продължава напред и заслугата е на всички Вас, милеещи за нейното благо. Имаме необходимите предпоставки заедно да й върнем славата на лидер в образованието и науката. Имаме най-важното – мотивирани и мотивиращи преподаватели, научни авторитети, отзивчиви служители, отговорни личности, за които знанието, развитието и интересите на студентите са основна ценност и белег на висш професионализъм. В годините Академията създаде общност от над 130 хиляди възпитаници – нейни посланици, респектиращи със своите знания и постижения, пазещи и утвърждаващи доброто й име като средище на свободолюбието и творческата мисъл, като място, на което се гради бъдещето на България.
      Стопанска академия е идеал, който обединява мъдростта и младостта. Тя окрилява и одухотворява, вдъхва надежди и сбъдва мечти. Сега е моментът, всички ние – преподаватели, служители, докторанти, студенти, възпитаници на Академията, граждани на Свищов – да мобилизираме усилията си и да се посветим изцяло на този идеал, да дадем скромната си лепта към делото на Ценов. Това е въпрос на чест и патриотичен дълг!

Ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Март 2017 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър” за учебната 2016/2017 година

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(ИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I семестър

II семестър III семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите, (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8. "Икономика" и 3.7. "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"/"Магистър"

695 лв. 695 лв. 695 лв.

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

845 лв. 695 лв. 695 лв.

 

ФАКУЛТАТИВЕН УЕБ-БАЗИРАН КУРС ПО "БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ" НА ЧУЖД ЕЗИК
(ПРИ ДЕКЛАРИРАНО ЖЕЛАНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТА)

ЧУЖД ЕЗИК

ЕДНОКРАТНА ТАКСА

Английски език

150 лв.

Немски език
Френски език
Руски език

Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на съответния семестър (до 10 дни) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

Работно време на Кандидатстудентски център:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.

Тел.: 0882 552523; 0631/66 381; 0631/66 431
Тел.: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Март 2017 г.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА "Димитър А. Ценов" следва да притежават образователно-квалификационна степен "Бакалавър"/"Магистър" по професионални направления 3.8. "Икономика" и 3.7. "Администрация и управление" с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).

 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА "Димитър А.Ценов".

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „Бакалавър” или "Магистър" (оригинал и копие) или уверение за ОКС „Бакалавър” или "Магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи: среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие);
 • Снимки (матирани) – 4 бр;
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.
С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която:
 • за продължаващи в същата специалност (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) е 695 лв.;
 • за продължаващите обучението си в друга специалност (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „Бакалавър”, „Магистър” и „Специалист” е 845 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в Кандидатстудентски център при СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

ОТ ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК;
 • военноинвалиди – представя се документ за инвалидност;
 • кръгли сираци – удостоверява се с актове за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца – представят се актовете за раждане на децата;
 • близнаци – представят се двата акта за раждане (освобождават се от такси, когато са кандидатствали едновременно в Стопанска академия, в едно и също професионално направление);
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – представя се удостоверение.

 

Настоящите правила са изготвени от ЦДО в съответствие с вътрешната нормативна уредба за организация на учебния процес в магистърска степен, приети от Академичния съвет и утвърдени от Ректора на СА „Д. А. Ценов”. Всички неуредени в настоящите правила положения се решават допълнително със заповед на Ректора на СА „Д. А .Ценов”.
Работно време на Кандидатстудентски център:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.

Тел.: 0882 552523; 0631/66 381; 0631/66 431
Тел.: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849

За допълнителна информация и справки относно прием Март 2017

ФРОНТ ОФИС - "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"

Милена Димитрова – секретар ЦДО m.dimitrova@uni-svishtov.bg
Анета Лазарова – инспектор a.lazarova@uni-svishtov.bg
Даниела Чочева – инспектор d.chocheva@uni-svishtov.bg
Ивелина Атанасова – инспектор i.atanasova@uni-svishtov.bg

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Март 2017 г.

Образователно портфолио на магистърските програми, предлагани от СА "Димитър А. Ценов" за учебната 2016/2017 година (по професионални направления, специалности и форми на обучение)

 

Специалности
по професионално направление
Магистърска програма Икономисти
(3 сем.)
Дистанционна
форма
  Професионално направление 3.8. "ИКОНОМИКА"
Финанси 1 Финансов мениджмънт
2 Финансово управление в публичния сектор
3 Банков мениджмънт
4 Инвестиционен мениджмънт
5 Financial Management
(на англ. език)
Застраховане и социално дело 6 Социален мениджмънт
7 Застраховане
8 Здравен мениджмънт
Счетоводство и контрол 9 Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
10 Счетоводство и одит в банките
11 Счетоводство и одит в публичния сектор
Стопански и финансов контрол 12 Финансов анализ и контрол
13 Валутен, митнически и данъчен контрол
14 Вътрешен одит
15 Финансов контрол и външен одит
Статистика и иконометрия 16 Приложна статистика
Международни икономически отношения 17 Международен бизнес и мениджмънт
18 Международен туризъм
19 Международни проекти
20 Европейски бизнес и регулации
Маркетинг 21 Маркетинг
22 Маркетингови комуникации
Управление на проекти 23 Бизнес планиране
24 Управление на проекти
Бизнес информатика 25 Информационни технологии в бизнеса
Индустриален бизнес и предприемачество 26 Индустриален мениджмънт
-
27 Корпоративен мениджмънт
Икономика на търговията 28 Мениджмънт на търговската дейност
29 Търговско посредничество и инвестиционно банкиране
Икономика на туризма 30 Икономика и мениджмънт на туризма
Аграрна икономика 31 Агробизнес
Професионално направление 3.7. "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"
Стопанско управление 32 Бизнес администрация
33 Мениджмънт на бизнес организациите
34 Фирмен мениджмънт и контролинг
35 Консултиране и администриране в мениджмънта
36 Управление на човешките ресурси
37 Управление на фирмената сигурност
Екомениджмънт 38 Екологичен мениджмънт и фирмена устойчивост
39 Управление и поведение в бизнеса
Публична администрация 40 Мениджмънт на териториалното развитие
41 Публична администрация
42 Образователен мениджмънт

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Март 2017 г.


График за прием на документи, класиране и записване на новоприетите студенти


Форма за провеждане на обучението Срок за прием на документи Заповед за
класиране
Получаване на
учебни
материали*
Дистанционно обучение
(икономисти след придобита
ОКС "Бакалавър"/"Магистър")
20.01 - 18.02.2017 20.02.2017 25.02.2017 г.
Работно време на Кандидатстудентски център:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.

Тел.: 0882 552523; 0631/66 381; 0631/66 431
Тел.: 0882 552 506; 0882 552505; 0885 649849
*Информация (място и час) за получаването на учебните материали, презентации и консултации по дисциплините се оповестява допълнително в сайта на СA "Димитър А. Ценов" преди датата за получаване на учебните материали.