I. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС
и 
ЕИП (в лв.)
       
ИКОНОМИКА
190
170
380
340
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
190
170
380
340
ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Български граждани и граждани на ЕС
и 
ЕИП (в лв.)
       
ИКОНОМИКА
380
340
760
680
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
380
340
760
680

II. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА
ГОДИШНА ТАКСА
Български граждани и граждани на ЕС
и 
ЕИП (в лв.)
   
ИКОНОМИКА
190
380
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
190
380


1. От семестриалните такси по точка I съгласно чл. 95, ал. 6 от ЗВО се освобождават:
          –  лица, които са кръгли сираци;
          –  лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;
          –   военноинвалидите;
          –   лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
         – докторантите през последните две години на докторантурата;
         – студентите и докторантите, приети при условия и по ред, определен в акт на Министерския съвет, в случай, че в този акт е предвидено такова освобождаване.
         
Наличие на горните обстоятелства се доказват със съответните документи.
               
2. Студенти и докторанти – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, заплащат семестриалните си такси за обучението при условията и по реда, определени за българските граждани.

3. Семестриалните такси се внасят по бюджетната сметка на СА “Д. А. Ценов” в Общинска банка – финансов център Свищов.

IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕНАТА – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА"