Специализирана аудитория за обучение на студенти от специалност „Икономика на търговията” бе официално открита в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Новият учебен кабинет е резултат от изпълнение на дейностите по двугодишен инфраструктурен проект №ИП2-2015, реализиран от екип на катедра „Търговски бизнес”, с ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски. В рамките на проекта, администриран от Института за научни изследвания към свищовското висше училище, е оборудвана специализираната учебна аудитория и е разработена изследователска част, посветена на приложението на информационно-комуникационните технологии в обучението на студентите и в научноизследователската дейност на преподавателите и докторантите. 

При официалното откриване на аудиторията, ритуално лентата прерязаха ръководителят на катедра – доц. Илийчовски и директорът на ИНИ – проф. д-р Маргарита Богданова. Сред гостите на откриването бяха преподаватели от различни катедри, студенти и докторанки към катедрата-домакин на събитието. Доц. Илийчовски благодари на членовете на проектния екип (преподаватели от катедрата, докторант и двама студенти) и на ръководството на Академията за оказаното съдействие при реализиране на идеята. Отчитайки постигнатите резултати, ръководителят на проекта посочи, че чрез прилагането на информационно-комуникационни технологии се създава необходимата информационно-образователна среда, позволяваща достъп до професионални предметно-насочени пакети програми в областта на търговията.


По думите на доц. Илийчовски, това е основата за повишаване равнището на формиране на мобилни знания и използване на вариативни методи за теоретични и емпирични изследвания на студентите, обучавани от катедрата. Като значими индикатори за измерване на постигнатите резултати по проекта бяха откроени обособените 20 работни места с 10 компютърни конфигурации за студентите. Кабинетът е оборудван с мултимедиен проектор, осигурен е достъп до високоскоростен интернет и до профилиращи бази данни в областта на търговията. Успешното реализиране на инфраструктурния проект е подпомогнато и от направени дарения.
Много нови студенти, които да обучават в специализираната лаборатория, пожела на катедрата проф. Богданова. „Нека да се развива специалност „Икономика на търговията”, да имате вдъхновение, воля и упоритост за още много нови успешни проекти”, каза директорът на ИНИ в приветствието си към екипа на катедрата.  
На официалното откриване присъства и отец Евгений, който отслужи благослов за освещаване на учебната аудитория и отправи пожелания за здраве и благополучие на начинанията по умножаване на успехите при обучението на студентите. 


Новооткритата специализирана учебна аудитория финализира етапите по изпълнение на инфраструктурния проект. Организаторите изразиха надежда кабинетът да се използва в съответствие с образователните изисквания за разширяване на професионалното теоретично и практическо познание на студените, обучавани от катедра „Търговски бизнес” в трите степени на висшето образование – ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”.

 
Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития