На 10 и 11 декември 2016 година Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов проведе в Учебна база „Проф. Бъров” пилотно обучение на педагогическия състав на Професионалната гимназия по лека промишленост и строителство гр. Свищов. Обучението е на тема „Реформата в образованието в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование” и е в съответствие с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. На участниците в квалификационния курс ще бъде присъден 1 квалификационен кредит, който ще бъде отразен в Удостоверението издавано от Висшето училище в съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН.

Разгледайте всички акценти от предстоящи и отминали събития