Почетна грамота на СА "Д.А.Ценов" от Съюза на икономистите в България - 11.06.2014 г.