КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р ЦВЕТАН СОФРОНИЕВ ДИЛКОВ
Тел: 66-374  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 АНГЕЛА СТОЯНОВА КОСТОВА
Тел: 66-291  
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ   Тел: 66-293  
 ДОЦ. Д-Р ИРЕНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА   Тел: 66-215  
 ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН СОФРОНИЕВ ДИЛКОВ   Тел: 66-374  
 ГЛ. АС. Д-Р ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА   Тел: 66-215  
 ГЛ. АС. Д-Р ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА   Тел: 66-215  
 ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕН ЕМИЛОВ ДИНКОВ   Тел: 66-215  
 ГЛ. АС. Д-Р СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА   Тел: 66-293  
 АС. Д-Р ЙОАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА   Тел: 66-215  
 АС. Д-Р СТАНИМИР БЕРНАРДОВ СЛАВОВ   Тел: 66-215  
 АС. ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ПАНАЙОТОВ   Тел: 66-374  
 АС. СТАЙКО ИВАНОВ БЕЛОКОНСКИ   Тел: 66-215  

Докторант  Валентин Андреев Панайотов - № D03031468   Самостоятелна форма
Зачислен на 16.12.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЦВЕТАН СОФРОНИЕВ ДИЛКОВ
Тема: Проблеми и перспективи за развитето на управленското консултиране
Докторант  Георги Благоев Русенов - № D010315152   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Постигане на устойчивост в организацията чрез ефективни стратегии (на примера на фирми от аграрния сектор)
Докторант  Деница Димитрова Иванова - № D010315153   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Властта в развитието на корпоративната социална отговорност
Докторант  Елена Колева Райкова - № D010315154   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез стратегически решения (на примера на фирми от хранително-вкусовата промишленост)
Докторант  Зорница Венелинова Крумова - № D010317181   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на лидерски модели в малки и средни предприятия
Докторант  Ивайло Христосков Илиев - № D020316132   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Управленски проблеми на бизнеса в малки и средни предприятия
Докторант  Иван Миланов Шопов - № D020314109   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА
Тема: Влияние на мениджърското поведение върху механизмите на фирмената култура
Докторант  Кирил Валентинов Попов - № D010314129   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Проектно управление и екологична устойчивост
Докторант  Надежда Косева Стефанова - № D010316166   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЦВЕТАН СОФРОНИЕВ ДИЛКОВ
Тема: Тенденции в мотивацията на персонала в малкия и среден бизнес
Докторант  Пенчо Малинов Малинов - № D020317139   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на иновационни стретегии (по примера на фирми от промишления сектор)
Докторант  Пламен Йорданов Панталеев - № D010314141   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА
Тема: Неопределеност на бизнес средата и енергийна устойчивост
Докторант  Пламен Сашов Симеонов - № D020317143   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЦВЕТАН СОФРОНИЕВ ДИЛКОВ
Тема: Стратегии за управление на риска в бизнесорганизациите
Докторант  Синан Шукриев Пехливанов - № D020317144   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Проблеми на лидерството в бизнеса
Докторант  Снежина Захариева Иванова - № D010315155   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА
Тема: Кризисно управление и ситуационно поведение на човешкия фактор
Докторант  Христо Недялков Николов - № D03031682   Самостоятелна форма
Зачислен на 26.9.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
Тема: Организационно-управленските структури в системите за управление на предприятията от индустрията (на примера на "Алкомет" АД, гр. Шумен)
Докторант  Цветелина Красимирова Иванова - № D010317182   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА
Тема: Управленски аспекти на организационната култура в български предприятия

Кратка история на катедрата

Катедра ”Мениджмънт” е първата управленска катедра в страната. Създадена през есента на 1967 г. под наименованието "Управление на народното стопанство", тя се утвърждава като една от най - авторитетните в СА „Д.А.Ценов” - Свищов. По - късно катедрата е преименувана на "Управление и планиране на народното стопанство", а от 1991 година носи името "Мениджмънт".       Катедра "Мениджмънт" е първичната научна общност, осигуряваща функционирането на две специалности – специалност „Стопанско управление” и специалност „Екомениджмънт”.
Централно място в организационния живот на катедрата заема научно-изследователската дейност. Преподавателите към катедрата имат значителна по обем научна продукция, една част от която е предназначена да осигурява учебния процес на двете специалности. Подробности могат да се видят в академичните характеристики на титулярите на учебните дисциплини и в списъците с публикации на нехабилитираните преподаватели. Не малка част от членовете на катедра „Мениджмънт”са известни и в чужбина - поддържат делови контакти с университети, катедри и водещи преподаватели от Европа, САЩ, и ОНД. Имат самостоятелни научни публикации, участвали са в работата на международни асоциации, форуми на различни научни организации, специализирали са в различни европейски страни, гостували са в различни чуждестранни университети по тяхна покана (Украйна, Русия, Англия, Франция, Германия, Китай и др.). Наши преподаватели са предпочитани консултанти, заради компетентността, ерудицията и максималната отдаденост на научната и преподавателската дейност и са признати и ценени не само в академичните среди, но и в практиката.

 

Кратка характеристика на специалностите към катедра „Мениджмънт“

Специалност „Стопанско управление“
Обучението по специалността формира знания по въпросите на: управленския процес и мениджърското поведение, организационното поведение, управлението на бизнеса, лидерството и ръководството, контролинга, проектното управление, управлението на фирмата, бизнес комуникациите и връзките с обществеността, социалната среда и бизнес, стратегическото управление, бизнеспреговорите и по всички базови икономически дисциплини, необходими на съвременния мениджър.
Възпитаниците на специалност „Стопанско управление“ реализират придобитите специализирани знания и умения на конкурентния трудов пазар на ЕС като управляващи в национални организации и такива с чуждестранно участие, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

Специалност „Екомениджмънт“
Обучението по специалността формира знания по въпросите на: управленския процес и мениджърското поведение, управлението на риска в екосистемите, контролинга в екосистемите, екологичната политика и социалната отговорност, управлението на екопроекти, устойчивото развитие и екологичното поведение, екологичната политика и връзките с обществеността, екологичния мониторинг, трансграничното сътрудничество и по всички базови икономически дисциплини, необходими на съвременния мениджър.
Възпитаниците на специалност „Екомениджмънт“ реализират придобитите специализирани знания и умения на конкурентния трудов пазар на ЕС като управляващи на национални екосистеми и такива, реализиращи трансгранично сътрудничество.

Научни проекти
 Научно-изследователската дейност заема централно място в организационния живот на катедра „Мениджмънт“. Преподавателите от катедрата участват в разработването на проекти с научноизследователски цели и с приложен характер, които са национални и международни.
Приносите на членовете на катедра „Мениджмънт“ в реализацията на научни проекти са безспорни. Те осигуряват приемственост на положителния опит по управление, като използват традициите на миналото и неоспоримите императиви на реалността. Предпоставка са за повишаване качеството на обучение и на работата със студентите.

 

Проведени форуми през последните пет години
4-6 октомври 2007 г. - Юбилейна международна научна конференция на тема:”Мениджмънтът през 21-ви век”, посветена на 40-годишнината на катедра “Мениджмънт”.

12-13 октомври 2012 г. - Юбилейна научно – практическа конференция на тема:”Човешкият фактор в управлението”, посветена на 45-годишнината на катедра “Мениджмънт”.