КАТЕДРА "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
Тел: 66-393  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 МАРГАРИТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
Тел: 66-395  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ВИОЛЕТА ФЛОРЕВА КРАЕВА   Тел: 66-390  
 ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ТОДОРОВ ШИШМАНОВ   Тел: 66-397, 66-395  
 ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ   Тел: 66-393  
 ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ СТОЯНОВА МАРИНОВА   Тел: 66-392  
 ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА   Тел: 66-393  
 ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАШКОВА   Тел: 66-395  
 АС. Д-Р ИСКРЕН ЛЮБОМИЛОВ ТАИРОВ   Тел: 66-396  
 АС. Д-Р КРЕМЕНА МАРИЯНОВА МАРИНОВА-КОСТОВА   Тел: 66-390  
 АС. АНГЕЛИН ЛАЗАРОВ ЛАЛЕВ   Тел: 66-397  
 АС. АСЕН ПЕТРОВ БОЖИКОВ   Тел: 66-383  
 АС. ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ЦАНОВ   Тел: 66-383  
 АС. ЮРИЙ ИВАНОВ КУЗНЕЦОВ   Тел: 66-383  
Гост преподаватели, съвместители и преподаватели по допълнителен трудов договор
   ПРОФ. Д-Р ИК.Н.  РУМЕН ВЪРБАНОВ СТОЯНОВ Тел: 66-396  
   ДОЦ. Д-Р  БОГОМИЛ ПЕТКОВ ТРАЙКОВ Тел: 66-383  
   ДОКТОРАНТ  БОЙЧО БОЙЧЕВ БОЙЧЕВ Тел: 66-395  

Докторант  Александър Иванов Петров - № D020315123   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р КРАСИМИР ТОДОРОВ ШИШМАНОВ
Тема: Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване на гражданите и бизнеса чрез предоставянето на услуги
Докторант  Ангелин Лазаров Лалев - № D03031574   Самостоятелна форма
Зачислен на 14.1.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ик.н. РУМЕН ВЪРБАНОВ СТОЯНОВ
Тема: Сигурност и защита на данните при облачни изчисления за предприятия от малкия и средния бизнес
Докторант  Асен Петров Божиков - № D03031788   Самостоятелна форма
Зачислен на 9.2.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА
Тема: Стратегии за възстановяване на информационната инфраструктура на бизнес организациите при възникване на бедствия и аварии
Докторант  Бойчо Бойчев Бойчев - № D010313101   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2013 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р НАТАЛИЯ СТОЯНОВА МАРИНОВА
Тема: Организационни и методологически проблеми на приложението на облачна инфраструктура като услуга
Докторант  Владислав Владимиров Василев - № D010316163   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
Тема: Управление на информационната сигурност и конфиденциалността в здравните заведения
Докторант  Емил Цветанов Цанов - № D03031469   Самостоятелна форма
Зачислен на 16.12.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ВИОЛЕТА ФЛОРЕВА КРАЕВА
Тема: Софтуерна архитектура на академична социална система за управление на взаимоотношенията с клиенти
Докторант  Красимир Ангелов Крумов - № D010315147   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ВИОЛЕТА ФЛОРЕВА КРАЕВА
Тема: Съвременни корпоративни мрежови решения в телекомуникационния сектор - методи за реализация, проблеми и перспективи
Докторант  Теодора Иванова Спасова - № D020316133   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА
Тема: Миграция на инфраструктурата на големите предприятия към облака
Докторант  Цветелин Тодоров Борисов - № D010316162   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ВИОЛЕТА ФЛОРЕВА КРАЕВА
Тема: Мобилният бизнес като конкурентно предимство за устойчивото развитие на туризма в България
Докторант  Юрий Иванов Кузнецов - № D03031467   Самостоятелна форма
Зачислен на 16.12.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
Тема: Приложение на архитектурния подход за изграждане на система за информационна сигурност във висше училище в България

Информация за катедра "Бизнес информатика"

            Масовото навлизане на информационните и комуникационните технологии във всички области на социално-икономическия живот, както и глобализацията и динамиката на бизнеса определят нуждата от високо квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии.

 Кратка история на катедра "Бизнес информатика"

            Катедра "Бизнес информатика" е основана през 1966 г. под името "Механизация и автоматизация на управленческия труд". През годините тя е променяла името си в съответствие с развитието на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в стопанските организации. През 1984 г. катедрата е преименувана на "Социално икономическа информация", през 1992 г. – на "Икономическа информация". От 2006 г. катедрата носи настоящето си име "Бизнес информатика".
            Катедра "Бизнес информатика" има висококвалифициран академичен състав, включващ професори, доценти и асистенти, явяващи се предпоставка за провеждане на качествен учебен процес.
            Членове на катедрата са специализирали в научни институти и учебни заведения в страни като Англия, Шотландия, Франция, Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша, Унгария, Русия, Египет и др. Преподаватели от катедрата са чели лекции в Университета на Исмаилия – Египет, Университета на Уелва – Испания, Университета на Фаро – Португалия и Университета Калабрия – Италия.
            Традициите в обучението на студентите и създаването на поколения търсени и уважавани специалисти, работещи в редица престижни организации са важен атестат за дейността на катедрата и основа за бъдещето й развитие.

Характеристика на специалност "Бизнес информатика"

            Специалност "Бизнес информатика" е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.
            Студентите от специалност "Бизнес информатика" придобиват знания за техническото и програмното осигуряване, разработването и прилагането на софтуер, използването на съвременни информационни технологии в бизнеса.
Фундаменталната икономическа подготовка се осъществява чрез изучаването на дисциплини, свързани с: микро- и макроикономиката, финансите, счетоводството, математиката, управлението, планирането, маркетинга, статистиката и др. Специалната подготовка се постига на базата на широк кръг от учебни курсове. В тях обучението е ориентирано към: архитектурата и организацията на изчислителните системи, програмирането, операционните системи, системите за управление на бази от данни, системния анализ и проектиране, приложните програмни продукти, локалните мрежи, автоматизираната обработка на икономическата информация, софтуерните технологии и информационната инфраструктура и др.
            Учебният процес е осигурен със съвременна и непрекъснато обновяваща се компютърна техника, интернет услуги и актуални версии лицензиран софтуер.
            Завършилите специалност "Бизнес информатика" получават задълбочени знания и умения да:

  • проектират и разработват съвременни бизнес информационни системи;
  • проучват и анализират нуждите на организациите от използването на информационните технологии за рационализиране на бизнес процесите и тяхното изпълнение;
  • инициират предложения за внедряване на нови информационни и комуникационни технологии с цел усъвършенстване на бизнес процесите в организациите;
  • участват в управлението на информационните ресурси с цел по-ефективното им използване;
  • разработват и поддържат приложни програмни системи, използвайки широк кръг платформи, технологии и среди за разработка на софтуер;
  • внедряват, адаптират и поддържат готови програмни продукти в бизнес организациите.


            Студентите, завършилите специалност "Бизнес информатика", се реализират във всички йерархични нива и структури, в които се прилагат информационните технологии като: държавната администрация, местната администрация, фирми свързани с разработка и внедряване на софтуер, банковата сфера, митнически и данъчни институции, производствени фирми, търговски фирми и т.н.

Научно-изследователска дейност на катедра "Бизнес информатика"

            Катедра "Бизнес информатика" е звено с активна научно-изсле­дователска дейност. Преподавателите от катедрата прилагат съвременни методи за обучение и участват активно в национални и международни научни форуми.
            Научните изследвания са в следните области: бизнес информационни системи, съвременни системи за проектиране, информационна сигурност, интеграция на системи, електронен бизнес, електронна търговия, управление на бизнес процесите, бизнес интелигентност, управление на контента, облачни изчисления и др.
            Последните научни форуми организирани от катедра "Бизнес информатика" са:

  • Международна научна конференция "Системи за управление на бизнеса" – Свищов, 2010 г.
  • Международна научна конференция "Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието" – Свищов, 2011 г.

            Научно-изследователски проекти разработени от катедрата през последните години:
            2012 г.
            Изследване приложението на системите за управление на бизнес процесите (ВРМ) в българската практика - ръководител проф. д-р Виолета Краева
            Възможности за усъвършенстване на корпоративните информационни системи посредством аналитични системи и технологии – ръководител проф. д-р Красимир Шишманов
            Изследване и анализ на възможностите и използването на системите за управление на съдържанието в бизнес организациите – ръководител доц. д-р Веселин Попов
            2011 г.
            Изследване и анализ на използването на Интернет технологии в бизнеса на малките и средните предприятия в България и в Европейския съюз – ръководител доц. д.ик.н. Румен Върбанов
            Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – ръководител доц. д-р Виолета Краева
            Възможности за използване на web-базирани приложения при усъвършенстване на информационните системи на лечебните заведения – ръководител доц. д-р Красимир Шишманов
            Изследване и анализ на възможностите на комуникационната инфраструктура и програмното осигуряване на СА “Д. А. Ценов” за преминаване към комуникационния протокол IPv6 – ръководител доц. д-р Веселин Попов