КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
Тел: 66-343  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
Тел: 66-353  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
Тел: 66-353  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р АНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА   Тел: 66-353  
 ПРОФ. Д-Р ЛЮБЧО МИНЧЕВ ВАРАМЕЗОВ   Тел: 66-312  
 ДОЦ. Д-Р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА   Тел: 66-343  
 ДОЦ. Д-Р СЕРГЕЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ   Тел: 66-312  
 ГЛ. АС. Д-Р ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ   Тел: 66-312  
 ГЛ. АС. Д-Р ЗОЯ СТАНИМИРОВА ИВАНОВА   Тел: 66-325  
 АС. ГЕОРГИ БОРИСОВ ГУЦЕВ   Тел: 66-312  
 АС. ИНЖ. ИЛИЯН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ   Тел: 66-312  

Докторант  Георги Борисов Гуцев - № D03041679   Самостоятелна форма
Зачислен на 12.4.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ЛЮБЧО МИНЧЕВ ВАРАМЕЗОВ
Тема: Инфраструктурното обслужване в индустриалните предприятия
Докторант  Иван Николаев Добрев - № D020416134   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
Тема: Иновационното предприемачество в индустрията
Докторант  Илиян Тодоров Ангелов - № D010413102   Задочна форма
Зачислен на 1.7.2013 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ЛЮБЧО МИНЧЕВ ВАРАМЕЗОВ
Тема: Технико-технилогично обновяване на производството в машиностроителните предприятия
Докторант  Нели Иванова Килиджийска - № D010415148   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
Тема: Управление на иновативното поведение на персонала в индустриалните предприятия
Докторант  Нина Валериева Костадинова - № D010417173   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
Тема: Екипният подход в индустриалните предприятия

І. Кратка история на катедрата

Катедрата е основана на 1 октомври 1973 г. със Заповед № 2615 на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование с наименование "Икономика и управление на промишлеността". До 1979 г. е в състава на факултет "Финанси", а от 1979 г. до 1991 г. – във факултет "Отчетно-икономически". Още през първото десетилетие от своето функциониране тя се утвърждава като една от водещите в СА "Д. А. Ценов". От 1991 г. катедрата е в новосъздадения факултет "Производствен и търговски бизнес".
През годините катедрата променя няколко пъти своето наименование. От 1973 г. е "Организация на производството и управление на промишлеността", а от 1991 г. е "Икономика и управление на промишлеността", а от 1997 г. във връзка с приемането на Държавния регистър на специалностите във Висшите училища на Република България катедрата е с наименование "Икономика и управление на индустрията". Въз снова на Решение на Академичния съвет от 2004 г. е "Индустриален бизнес и предприемачество".
При основаването си катедрата включва 4 редовни преподаватели. Сега в нейния състав са 10 преподаватели. От тях 8 са доктори по икономика и 5 преподаватели са хабилитирани.
Преобладаващата част от академичния състав на катедрата е специализирал в реномирани висши училища в Русия, Германия, Англия, Франция, Полша и др. Катедрата поддържа тесни връзки със сродни катедри от университети у нас и в чужбина и с наши индустриални бизнес организации и браншови асоциации.

ІІ. Характеристика на специалност "Индустриална бизнес икономика"

Специалност "Индустриална бизнес икономика" е създадена през 1973 г. първоначално под наименованието "Икономика и управление на промишлеността", по-късно е "Икономика и управление на индустрията" и "Икономика на индустрията", а от 25.01.2012 г. вече е "Индустриална бизнес икономика". Акредитирана е от НАОА.
Специалността осигурява подготовката на универсални висококвалифицирани икономисти за индустриалните бизнес структури. В най-голяма степен тя е адаптирана и хармонизирана с динамичното развитие на сектора. Тази специалност е привлекателна както с това, че формира нужната база от знания за предприемане на начални стъпки по организирането на бизнес, така и за бързото и успешно включване в управлението на индустриалните бизнес единици.
Чрез обучението в специалността студентите получават широкообхватни знания и практически умения за: предприемачеството, икономиката, организацията и управлението на индустриалното предприятие; управление на човешките ресурси,иновационната и инвестиционната политика и пазарното поведение на индустриалните бизнес организации; разработването на бизнес проекти и бизнес стратегии за индустриалните предприятия; организация и управление на малкия и средния бизнес; управленска отчетност; информационни и интернет технологии; управление на портфейла; индустриалният риск; мениджмънт и застрахователна политика и др.
Реномето на специалността е резултат на активната дейност на висококвалифицираните преподаватели на водещата катедра "Индустриален бизнес и предприемачество".
Задълбочената теоретико-практическа подготовка на студентите е гаранция за успешното им реализиране като: предприемачи, мениджъри и водещи специалисти в сферата на индустриалния бизнес; организатори на производството; икономисти в сферата на управлението на човешките ресурси и логистичния мениджмънт; експерти в консултантски къщи и научни работници.
Разностранните и солидни икономически знания позволяват на студентите от специалността да работят успешно и в други сектори на националното стопанство.
Обучението по специалността в образователно-квалификационна степен "бакалавър" е със срок 8 семестъра и съответно в две форми – редовна и задочна.
Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и квалификационно наименование "икономист". Те могат да кандидатстват за продължаване обучението си в магистърска степен, а след завършването й - за образователната и научна степен "доктор".

ІІІ. Научноизследователски приоритети и проекти

Научноизследователските интереси на членовете на катедра "ИБП" са в актуални приоритетни направления както в сферата на икономическата наука, така и в областта на проблемно-ориентирания подход за разрешаване на въпроси, казуси и задачи от практиката. Профилът на научноизследователската дейност на катедрения състав е в следните области:

 • Иновации и конкурентоспособност.
 • Предприемачестов и клъстери.
 • Индустриална политика.
 • Управление на корпоративни активи.
 • Управление на човешките ресурси – управление на знанията, обучението в бизнес организациите, гъвкавата заетост и др.
 • Оперативен мениджмънт.
 • Енергийно развитие и екологизация на енергийното производство.

Проектите, разработени от преподавателите на катедрата, са насочени главно към:
• усъвършенстване обучението по образователни програми за бакалавърската и магистърската степени и следдипломното обучение;
• решаване на важни проблеми на практиката.

Студентите от специалността активно участват в научноизследователските проекти, като основно се ангажират с набиране на информация и проучване състоянието на българските индустриални бизнес организации.
През последните 10 години преподавателите от катедра "Индустриален бизнес и предприемачество" са участвали в над 30 проекти с национален и международен характер.

Завършени проекти

Проекти, финансирани от ИНИ при СА "Д. А. Ценов" – Свищов:
2012 г
Проект №9-2012 "Гъвкавата заетост в българските бизнес организации" – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
Проект № 15-2012 "Индустриална политика – теория и практика" – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №19-2012 "Аутсорсинг възможности за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия" – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
2011 г.
Проект №1-2011 "Обучението на персонала – генератор на фирмени знания" – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №11-2011 "Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост" – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №24-2011 "Проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници" – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №25-2011 "Предизвикателства пред човешките ресурси в големите български предприятия" – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2010 г.
Проект №1-2010 "Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №4-2010 "Енергетиката и екологизацията на енергийното производство" – ръководител доц. д-р Георги Сирашки.
2009 г.
Проект №1-2009 "Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти)" – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №9-2009 "Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието (по примера на подсектор "Производство на химични вещества, продукти и влакна" и раздел 24.4 "Производство на лекарствени вещества и продукти")" – ръководител доц. д-р Анета Денева.
Проект №16-2009 "Изследване на екологичното равновесие в планинските райони (по примера на община Самоков) – ръководител доц. д-р Георги Сирашки.
Проект №41-2009 "Влияние на енергийния комплекс "Марица Изток" върху производството на екологична земеделска продукция"– ръководител доц. д-р Георги Сирашки.
Проект №7-2009,2010 "Анализ на развитието на туристическите клъстери".
2008 г.
Проект №6-2008 "Модернизация и фирмена конкурентоспособност - теоретични и приложни аспекти и ефекти" – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
2007 г.
Проект №5-2007 "Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния подход (по примера на хранителното машиностроене и хранително-питейната индустрии)" – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2006 г.
Проект №4-2006 "Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба" – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
2005 г.
Проект №5-2005 "Корелацията иновационна активност - конкурентоспособност в контекста на европейската интеграция на България" – ръководител доц. д-р Любчо Варамезов.
Проект №7-2005 "Формиране и развитие на регионални индустриални клъстери в България (процеси и възможни ефекти)" – ръководител доц. д-р Петър Кънев.
2003 г.
Проект №5-2003 "Съвременни измерения на продуктовата иновация в малките и средни предприятия в България" – ръководител доц. д-р Петър Кънев.

Национални проекти, в които участват преподаватели от катедрата (включително по оперативни програми и международни проекти):

 • Местна инициативна група (МИГ) в съответствие на ОС 4 "Лидер" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), 2007-2011 г. и 2011-2015 г., Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – гл. ас. Цанко Спасовски.
 • Съвместните проекти – стратегическа рамка за регионално трансгранично развитие", 2007 г., финансиране: МРРБ, Програма ФАР – ТГС България – Румъния – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Надграждане и разширяване капацитета на съществуващата система за професионално обучение на възрастни в "Квалификационен и консултантски център – Русе. 2007-2008 г. и 2008-2009 г., Програма ФАР, Разширяване на мрежата от центрове за обучение на възрастни, съфинансиран от ЕС и Р. България – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Проект № ESF-2101-04-12001 от 27.03.2008 г. "Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия" – с финансова подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Обучение по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Развитие на човешките ресурси" – доц. д-р Петър Кънев, доц. д-р Анета Денева.
 • Създаване на дневен център за предоставяне на медицински, социални и образователни услуги в общността на възрастни хора с физически увреждания", 2008 г, Фондация "Милениум", финансиране: МТСП – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Укрепване на институционалния и организационен капацитет на СГО за разширяване на представителността им на местно и регионално ниво, 2009 г., Оперативна програма "Административен капацитет", Фондация "Милениум", финансиране: МТСП – гл. ас. Георги Гуцев.
 • Схема "Подкрепа на предприемчивите българи". ОП "Развитие на човешките ресурси", 2012 г., съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд – доц. д-р Петър Кънев.