КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тел: 66-329  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА ВЕЛИКОВА
Тел: 66-414  
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р ВИОЛЕТА ИВАНОВА БЛАЖЕВА   Тел: 66-262  
 ДОЦ. Д-Р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА   Тел: 66-329  
 ДОЦ. Д-Р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА   Тел: 66-262  
 ГЛ. АС. Д-Р РАДКА ДОНЧЕВА НЕНОВА   Тел: 66-262  
 АС. Д-Р ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНЕВ   Тел: 66-262  
 АС. ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА   Тел: 66-262  
 АС. ИНЖ. СЕРЬОЖА НИКОЛОВ КОСЕВ   Тел: 66-262  
 АС. ОГНЯН РАЙКОВ ХУБЕНОВ   Тел: 66-262  

Докторант  Георги Иванов Ангелов - № D010416169   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                                  Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Резултати и тенденции при изграждане на воденото от общностите местно развитие в България
Докторант  Георги Пламенов Димитров - № D010416168   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Икономически проблеми при реализацията на селскостопанска продукция
Докторант  Илияна Георгиева Кръстева - № D03041681   Самостоятелна форма
Зачислен на 8.6.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тема: Икономически проблеми и перспективи при производстото и търговията с биологична селскостопанска продукция в Северен централен район
Докторант  Милена Тодорова Тодорова - № D020415130   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                                  Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Регулиране и стимулиране условията за бизнес в аграрния сектор
Докторант  Михаил Билев Петков - № D03041682   Самостоятелна форма
Зачислен на 29.6.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тема: Състояние и проблеми на функционирането и развитието на кооперациите в земеделието
Докторант  Христо Борисов Цветанов - № D020416136   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВИОЛЕТА ИВАНОВА БЛАЖЕВА
Тема: Икономически ефект на директните плащания за земеделските производители в контекста на ОСП на ЕС в периода 2014-2020

Кратка история на катедра
"Аграрна икономика"

Историята на специалността и катедрата водят началото си от 1948 г., когато Акаде­мич­ният съвет на Висшето училище взема решение през учебната 1948/1949 г. да се от­крие към Аграр-икономическия отдел катедра "Учение на земеделското производство" (Протокол № 8/12.04.1948 г.) с ръководител доц. Здравко Гунчев. Решено е катедрата да отговаря за дисциплините: "Икономика на селското стопанство", "История на аграриконо­ми­ческите учения", "Организация на ДЗС, ТКЗС и МТС", "Учение за растениевъдството", "Учение за животновъдството", "Технология на селскостопанските произведения". Тези дисциплини могат да се считат за първия учебен план на специалността, по който сту­ден­ти­те се обучават до 1951/1952 г., когато специалността се закрива.

За начало на втори етап може да се счита Решение № 34/20.05.1983 г. на ръко­водство­то на ВФСИ, когато се обсъжда факултетната структура и в състава на Финансово-иконо­мическия факултет е включена катедра "Икономика и управление на селското стопан­­ст­во", както и специалност със същото наименование. Няколко дни по-късно те се прехвър­лят към Отчетно-икономически факултет (Протокол № 5/26.05.1983 г.).

През учебната 1984/1985 г. е и първият прием на студенти в специалност "Иконо­ми­ка и управление на селското стопанство". Името на катедрата и специалността се запаз­ват до учебната 1992/1993 г. От същата учебна година е обявен прием на студенти в специ­ал­ност с ново наименование "Аграрна икономика". През учебната 1993/1994 г. Академич­ният съвет утвърждава новия учебен план за обучението на студентите в специалност "Аграр­на икономика" (Протокол № 10/06.07.1993 г.). Това наименование на специалността е запазе­но и до настоящия момент.

В периода 1984-2004 г. специалността е разкрита и в структурните звена на СА "Д. А. Ценов": през 1986 г. в "Техникум над средното образование по икономика и управле­ние", преименуван по късно в "Колеж по икономика и управление", от 1992 г. в Сливен­ския колеж за полувисши кадри, наречен до 1999 г. "Колеж по бизнес администрация", когато е закрит.

В съответствие с промените в нормативните разпоредби (ПМС № 86 от 1997 г.) в СА "Д. А. Ценов" от учебната 1997/1998 г. с решение на Акадечиния съвет (Протокол № 8/07.07.1997 г.) се раз­кри­ва магистърска програма "Агробизнес". След кратко прекъсване от 2009/2010 г. тя е с актуализирана учебна документация, отговаряща на съвременните насоки в развитието на образованието и обучението на студентите.

В периода 1983-1992 г. ръководител на катедра "Аграрна икономика" е доц. д-р Све­­тлозар Калчев, от 1992-1999 г. доц. д-р Величко Петров, от 1999-2011 г. проф. д-р Ге­ор­ги Герганов, а от 2011 г. доц. д-р Виолета Блажева.

Обучението на студентите в редовна и задочна форма в специалност "Аграрна ико­но­мика" се извършва по учебна документация, която винаги е съответствала на норма­тив­ни­те изисквания. Амбицията на катедра "Аграрна икономика" е да поддържа модерно ниво на учебния план, учебните програми и учебния процес като цяло. Това е специалност, която е била значима в миналото и ще се развива в бъдещето.

Кратка характеристика на специалност
"Аграрна икономика
"

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акреди­та­ция (НАОА). Обучението на студентите в образовател­но-квалификационната степен "Ба­ка­ла­вър" се извършва с цел подготовката на високо­ква­ли­фицирани икономисти с базови, широкопрофилни и отраслови познания, позволяващи успешно решаване на икономически проблеми при организация и управление на техноло­ги­ческите процеси в аграрното произ­вод­ство и при реализацията на селскостопанската про­дукция. Широкопрофилната подго­тов­ка на аграр­икономистите е предпоставка за успеш­ното им включване и в други сфери на стопанската практика, които са свързани с аграрния сектор.

След приключване на обучението си студентите имат следните компетенции за: ико­номиката на отрасъла и подотраслите; функциониране на държавни структури, упра­вля­ващи аграрния сектор; организацията, управлението и оптимизирането на производ­ствената, търговската и финансовата дейност в земеделието; информационното осигуря­ва­не на земеделието; счетоводното и статистическо отчитане на селскостопанското произ­вод­­ство; контрола и анализа на производствената, търговската и финансовата дейност в земеде­лието; инвестирането и кредитирането на земеделието; рисковите фактори и застра­хо­ването на земеделското производство; правните проблеми на аграрния бизнес; производ­ствените и икономически връзки в земеделското производство; създаването и функциони­ра­нето на земеделските производствени структури; планирането, прогнозирането, ино­вира­нето в селското стопанство; маркетинга, комуникациите, рекламата, необходими за успеш­ното развитие на селскостопанското производство; проблемите на локализацията, верти­калната интеграция и участието в Европейския съюз; трудовите процеси и социал­ни­те проблеми в аграрния сектор; качествата и стандартите на земеделските стоки; пробле­мите на аграрната екология и биологичното земеделие; проблемите и източниците за финансиране развитието на селските райони; проблемите на аграрния туризъм.

Те придобиват умения и практически навици за: анализ на макро- и микроиконо­ми­че­ската среда за функциониране на аграрното предприятие; маркетингови проучвания; ръко­водство на екипи и участие в работещи по проблемите на аграрния сектор; разра­бот­ване на модели за оптимизиране на дейността на аграрното предприятие; използване на инфор­ма­ционни програмни продукти; счетоводно интерпретиране на дейността на аграр­но­то пред­приятие и определяне на данъчните му задължения; делови преговори и бизнес-парт­ньо­ри; разработване на инвестиционни и бизнес-проекти; избор на вариант за еколо­гич­но и устойчиво развитие на аграрното предприятие; разработване на предприемачески стратегии.

Обучението на студентите в специалността се организира съгласно учебен план, включ­ващ 44 дисциплини, за преподаване на които са привлечени ерудирани научни ра­бот­ници. Студентите се обучават 8 семестъра и след успешно дипломиране им се присъж­да образователно-квалификационна степен "Бакалавър по икономика".

Завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" аграрико­но­мис­ти, могат успешно да се реализират като икономисти, мениджъри, ръ­ко­водители, кон­султанти в аграрни предприятия, тържища и стокови борси, като дър­жавни слу­жи­те­ли в аграрния сектор, като експерти по аграрните проблеми във фи­нан­сово-кредитни, мит­нически и застрахователни фирми. Подготовката им позволява да развиват успеш­но кариера в научноизследователски институции.

Научно-изследователски приоритети и проекти

 • Обект на интереси в дългосрочен план за катедра "Аграрна икономика" в сферата на икономическата, научни и други области на знанието са:
  • Аграрна икономика и политика;
  • Аграрно счетоводство, анализ и контрол;
  • Финанси на аграрната сфера;
  • Операционни изследвания и анализи в аграрния сектор;
  • Технологично развитие на аграрния сектор;
  • Проблеми на висшето аграр-икономическо образование;
  • Проблеми на екологичното и биолгично земеделие;
  • Регионалното развитие на земеделието.

Разработени проекти по актуални проблеми от катедрата:

1. Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в Община Свищов, 2004.

2. Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския съюз, 2005.

3. Система за земеделска счетоводна информация (FADN), EС и МЗГ, 2006-2009 г.

4.
Изследване и анализ на някои от основните проблеми, свързани с осъвременява­не­то на данните за селското стопанство в региона на АЕЦ "Белене" по про­гра­ма за допъл­ни­телни изследвания на избраната площадка за изграждане на АЕЦ "Беле­не, 2007.

5.
Практически и икономически проблеми при реализацията на агроекологичните дейности в растениевъдството, 2008.

6.
Бариери пред развитието на селския туризъм в България, 2008.

7.
Аграрният сектор в условия на финансова криза, 2009.

8.
Биогоривата в България – съвременни тенденции и предиз­ви­ка­телства, 2009.

9.
Изследване на екологичното равновесие на планински райони (по примера на об­щи­на Самоков), 2009.

10.
Проблеми на качеството в агробизнеса, 2009.

11.
Възможности за формиране на агротуристически продукт в Бъл­гария, 2009.

12.
Влияние на енергийния комплекс "Марица-изток" върху производството на екологична земеделска продукция, 2009.

13.
Производство на електроенергия от растителна биом­аса - оценка на потенциала и ефективността, 2009-2011.

14.
Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на Общата аграрна политика на Европейския съюз, 2011.

15.
Участие на жените предприемачи в селското стопанство, 2011.

16.
Производство и пазари на генетично модифицирани орга­низ­ми, храни и сел­ско­сто­панска продукция, 2012.

17.
Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите, изуча­ва­щи туристически дисциплини, 2012.Сключен договор с Национален съюз на земеделските кооперации, със седалище гр. София през 2005 г., (подновен на 13.05.2010 г.) с предмет на договора:

  • o провеждане на краткосрочни курсове за професионална квалификация и преква­лифи­кация на икономисти и кадри за управление в земеделските стопанства на страната;
  • o организиране на някои съвместни икономически изследвания с регионалните зве­на на НСЗКБ по актуални проблеми в аграрния сектор;
  • o повишаване практическата насоченост на обучението на студентите в специ­ал­ност "Аграрна икономика";
  • o организиране на съвместни научни изяви – конференции, кръгли маси и други по аграрни проблеми.

Меморандум за сътрудничество между СА "Д. А. Ценов" и Асоциацията на земе­дел­­­ски­те производители в България (09.05.2012 г.). Сред предвидените съвместни ини­циа­тиви са:

- организиране и провеждане на научно-практически конференции, кръгли маси и симпозиуми, обсъждания на проекти на нормативни документи по аграрната политика на България и Европейския съюз;

- подготовка и осъществяване на съвместни научно-приложни изследвания и разра­бот­ки в областта на аграрната икономика;

- активно сътрудничество в областите, както на подготовката на кадри, така и на реализирането на бъдещи съвместни прояви и проекти и други.

За придобиване на по-задълбочени теоретико-практически знания и опит на студен­ти­те от специалността катедрата поддържа и традиционни връзки и сътрудничество с Общинска служба "Земеделие"- Свищов, Регионален съюз на земеделските кооперации "Дунав-2000" - Свищов и експерименталните бази за селекция на нови сортове в ЗКОП "Изгрев"- с. Царевец.

Катедра "Аграрна икономика" организира научни форуми по актуални проблеми със специалисти от практиката и с колеги от сходни катедри в страната: УНСС - София, Ико­номически университет - Варна, Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен уни­вер­ситет - Пловдив с цел усъвършенстване на научната и практическа подготовка на сту­дентите аграрикономисти.

Контакти и договорни отношения