КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тел: 66-329  
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р ВИОЛЕТА ИВАНОВА БЛАЖЕВА   Тел: 66-262  
 ДОЦ. Д-Р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА   Тел: 66-329  
 ДОЦ. Д-Р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА   Тел: 66-262  
 ГЛ. АС. Д-Р РАДКА ДОНЧЕВА НЕНОВА   Тел: 66-262  
 АС. Д-Р ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНЕВ   Тел: 66-262  
 АС. ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА   Тел: 66-262  
 АС. ИНЖ. СЕРЬОЖА НИКОЛОВ КОСЕВ   Тел: 66-262  
 АС. ОГНЯН РАЙКОВ ХУБЕНОВ   Тел: 66-262  

Докторант  Боряна Румянова Георгиева - № D010417180   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Възможности и предизвикателства на малкия бизнес в селските райони
Докторант  Георги Иванов Ангелов - № D010416169   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                                  Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Резултати и тенденции при изграждане на воденото от общностите местно развитие в България
Докторант  Георги Пламенов Димитров - № D010416168   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Икономически проблеми при реализацията на селскостопанска продукция
Докторант  Илияна Георгиева Кръстева - № D03041681   Самостоятелна форма
Зачислен на 8.6.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тема: Икономически проблеми и перспективи при производстото и търговията с биологична селскостопанска продукция в Северен централен район
Докторант  Милена Тодорова Тодорова - № D020415130   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                                  Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Регулиране и стимулиране условията за бизнес в аграрния сектор
Докторант  Михаил Билев Петков - № D03041682   Самостоятелна форма
Зачислен на 29.6.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тема: Състояние и проблеми на функционирането и развитието на кооперациите в земеделието
Докторант  Серьожа Николов Косев - № D03041790   Самостоятелна форма
Зачислен на 3.7.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
Тема: Възможности за прилагане на лизингови схеми в селското стопанство
Докторант  Христо Борисов Цветанов - № D020416136   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВИОЛЕТА ИВАНОВА БЛАЖЕВА
Тема: Икономически ефект на директните плащания за земеделските производители в контекста на ОСП на ЕС в периода 2014-2020
Докторант  Цветелина Тодорова Кабакчиева - № D03041789   Самостоятелна форма
Зачислен на 15.3.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
Тема: Влияние на европейската интергация върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз

Кратка история на катедра
"Аграрна икономика"

Историята на катедра „Аграрна икономика“ започва от 1948 г., когато Академичният съвет на Висшето училище взема решение през учебната 1948/1949 г. да се открие към Аграр-икономическия отдел катедра "Учение на земеделското производство" (Протокол № 8/12.04.1948 г.) с ръководител доц. Здравко Гунчев. Катедрата отговаря за дисциплините: "Икономика на селското стопанство", "История на аграрикономическите учения", "Организация на ДЗС, ТКЗС и МТС", "Учение за растениевъдството", "Учение за животновъдството", "Технология на селскостопанските произведения". Тези дисциплини могат да се считат за първия учебен план на специалността, по който студентите се обучават до 1951/1952 г., когато специалността се закрива.
С Решение № 34/20.05.1983 г. на ръководството на ВФСИ катедра "Икономика и управление на селското стопанство", както и специалността със същото наименование се включват, първоначално в състава на Финансово-икономическия факултет, а по-късно се прехвърлят към Отчетно-икономическия факултет (Протокол № 5/26.05.1983 г.). През учебната 1984/1985 г. е първият прием на студенти в специалност "Икономика и управление на селското стопанство".
От учебната 1992/1993 г. се приема ново наименование на катедрата и специалността "Аграрна икономика", а през следващата учебна 1993/1994 г. Академичният съвет утвърждава новия учебен план за обучението на студентите в специалност "Аграрна икономика" (Протокол № 10/06.07.1993 г.). Наименованието на катедрата и специалността се запазват и до настоящия момент.
В периода 1984-2004 г. специалност „Аграрна икономика“ се разкрива и в структурните звена на СА "Д. А. Ценов": от 1986 г. в Техникум над средно образование „Икономика и управление", трансформиран по късно в Колеж по икономика и управление - Свищов, от 1992 г. в Сливенския колеж за полувисши кадри, трансформиран в Колеж по бизнес администрация.
От учебната 1997/1998 г. с решение на Академичния съвет (Протокол № 8/07.07.1997 г.) се разкрива магистърска програма "Агробизнес", по която вече две десетилетия се обучават студенти в ОКС „Магистър“ в редовна и дистанционна форма.
Ръководители на катедра "Аграрна икономика" са: в периода 1983-1992 г. – доц. д-р Светлозар Калчев, 1992-1999 г. – доц. д-р Величко Петров, 1999-2011 г. – проф. д-р Георги Герганов, 2011-2016 г. – доц. д-р Виолета Блажева, а от 2016 г. досега – доц. д-р Марина Николова.
Катедра "Аграрна икономика" осигурява обучението на студентите в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“ в редовна, задочна и дистанционна форма. Академичният състав на катедра "Аграрна икономика" актуализира учебния план, учебните програми и учебния процес съобразно изискванията на пазара на труда и бизнес практиката с цел утвърждаването и развитието на специалност „Аграрна икономика“.

Кратка характеристика на специалност
"Аграрна икономика"
Специалност „Аграрна икономика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Обучението на студентите в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" се извършва с цел подготовка на висококвалифицирани икономисти със задълбочени познания относно спецификата на организацията, управлението и администрирането на стопанските процеси в селското стопанство. Придобитите теоретични и практико-приложни знания по общообразователните и специализираните дисциплини са предпоставка за успешно решаване на важни проблеми, свързани с:

 • създаването и функционирането на земеделските производствени структури, организацията и управлението на процесите в аграрното производство, реализацията на селскостопанска продукция, трудовите процеси и социалните проблеми в аграрния сектор;
 • изготвяне на инвестиционни проекти при кандидатстване за финансиране по национални програми и европейски структурни фондове;
 • използване на възможностите за подпомагане на земеделските производители от основните стълбове на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
 • администриране на процесите в българското селско стопанство и в агрофирмите.

Задълбочената общо икономическа, специална и професионална подготовка в ОКС “Бакалавър”, осигурява на завършилите студенти от специалност „Аграрна икономика“ възможности за успешна реализация като:

 • предприемачи, икономисти, мениджъри, ръководители и консултанти в аграрни предприятия, тържища и стокови борси;
 • държавни служители в публичния аграрен сектор – Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, Общински служби по земеделие;
 • експерти по аграрните проблеми във финансово-кредитните, митническите и застрахователните фирми.

Интердисциплинарната подготовка е предпоставка за успешна реализация и в други сфери на стопанската практика, научноизследователски и образователни институции.
Обучението на студентите в специалност „Аграрна икономика“ се организира съгласно учебен план, включващ 41 дисциплини, разпределени в 8 семестъра. След успешно дипломиране на завършилите студенти се присъжда образователно-квалификационна степен “Бакалавър по икономика”.

Научно-изследователски приоритети и проекти
По време на обучението изявените студентите могат да участват в разработваните научно-изследователски проекти от катедрения екип. Основните приоритети в научно-изследователската работа на преподавателите от катедра „Аграрна икономика“ са свързани с:

 • Аграрно предприемачество
 • Инвестиционни проекти в агробизнеса
 • Устойчиво природоползване и перспективи за устойчиво развитие на агробизнеса
 • Агробизнеса в България и общата селскостопанска политика на Европейския съюз
 • Развитие на селските райони
 • Биологично земеделие
 • Управление на стопанствата от аграрния сектор
 • Пазари за реализация на конвенционална и биологична селскостопанска продукция
 • Аграрна политика

Разработени проекти по актуални проблеми от катедра „Аграрна икономика“:

 • Образование по екопредприемачество в три извънстолични университета (СА „Д.А.Ценов“ - Свищов, Пловдив, Русе). Съвместен проект между ИИОЗ – БАН и Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия, 2015-2017.
 • Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари, 2017.
 • Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми, 2016.
 • Проучване върху възможностите и проблемите на интегрираното производство в агросектора, 2015.
 • Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми, 2015.
 • Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов. Проект BG051PO001-3.1.07-0019.
 • Националният аграрен сектор – елемент на Европейските земеделски региони в стратегия “Европа 2020”, 2014.
 • Иновациите в аграрния сектор в контекста на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 2014.
 • Концепцията за устойчиво природоползване на ЕС – проблеми и перспективи в устойчивото развитие на бизнес-структурите в селските райони на Р България, 2013.
 • Симулационни модели в аграрния сектор при обучение на студенти по икономика, 2013.
 • Повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в специалностите, изучаващи туристически дисциплини, 2012.
 • Производство и пазари на генетично модифицирани организми, храни и селскостопанска продукция, 2012.
 • Участие на жените предприемачи в селското стопанство, 2011.
 • Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на Общата аграрна политика на Европейския съюз, 2011.
 • Производство на електроенергия от растителна биомаса - оценка на потенциала и ефективността, 2009-2011.
 • Влияние на енергийния комплекс "Марица-изток" върху производството на екологична земеделска продукция, 2009.
 • Възможности за формиране на агротуристически продукт в България, 2009.
 • Проблеми на качеството в агробизнеса, 2009.
 • Изследване на екологичното равновесие на планински райони (по примера на община Самоков), 2009.
 • Биогоривата в България – съвременни тенденции и предиз­ви­ка­телства, 2009.
 • Аграрният сектор в условия на финансова криза, 2009.
 • Система за земеделска счетоводна информация (FADN), EС и МЗГ, 2006-2009.
 • Бариери пред развитието на селския туризъм в България, 2008.
 • Практически и икономически проблеми при реализацията на агроекологичните дейности в растениевъдството, 2008.
 • Изследване и анализ на някои от основните проблеми, свързани с осъвременяването на данните за селското стопанство в региона на АЕЦ "Белене" по програма за допълнителни изследвания на избраната площадка за изграждане на АЕЦ "Белене, 2007.
 • Трансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предприсъединителните фондове на Европейския съюз, 2005.
 • Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в Община Свищов, 2004.

Меморандуми за партньорства на катедра „Аграрна икономика“ с представители на практиката:

 • Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, гр. София
 • Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ)
 • Национален съюз на земеделските кооперации в България (НСЗК), гр. София
 • Регионален съюз на земеделските кооперации в България (РСЗК) „Дунав – 2000“ гр. Свищов
 • ЗП Димитър Славев Димитров, с. Александрово, общ. Свищов
 • ППК „Старт – 93“, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе
 • ППОК „Земя – 93“ Димитър Здравков Димитров, с. Александрово, общ. Свищов
 • ЗК“Земеделец 93“, с. Козловец, общ. Свищов
 • ИСЗ „Образцов чифлик“, Русе
 • Ф С Агро ООД, Русе
 • „Кемапул“ ЕООД, гр. Свищов
 • Общинска служба „Земеделие“ - Свищов

На основата на сключените меморандуми за партньорства катедра „Аграрна икономика“ осъществява редица съвместни дейности, по-важните от които са: организиране на съвместни изследвания и научни разработки по актуални проблеми на агробизнеса; практическо обучение на студентите от специалност "Аграрна икономика" в реална работна среда; организиране на съвместни научни изяви – конференции, кръгли маси, дискусии, публични лекции и др.