КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
Тел: 66-367  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА СТАНЕВА
Тел: 66-210  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА   Тел: 66-210  
 ПРОФ. Д-Р И.Н. МИЛКО СТОЯНОВ ПАЛАНГУРСКИ   Тел: 66-352  
 ДОЦ. Д-Р МАРИАНА КИРИЛОВА ЯНЕВА   Тел: 66-352  
 ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА   Тел: 66-367  
 ДОЦ. Д-Р ТИХОМИР АЛЕКСАНДРОВ ЛИЧЕВ   Тел: 66-352  
 АС. Д-Р ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА   Тел: 66-210  
 АС. Д-Р ПАВЛИН БОГОМИЛОВ ПАВЛОВ   Тел: 66-210  

Докторант  Василиса Емилова Вълкова - № D020416135   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА
Тема: Възможности за подобряване качеството на туроператорската дейност в България
Докторант  Ивайло Цветанов Петков - № D010415149   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
Тема: Повишаване конкурентоспособносттта на туристическа дестинация
Докторант  Кристина Георгиева Георгиева - № D010417172   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА
Тема: Икономически и социални ефекти от препозициониране на туристическа дестинация България
Докторант  Милена Христова Борисова - № D020415125   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА
Тема: Възможности за усъвършенстване на продажбите в хотелиерския бизнес

Катедра „Икономика и управление на туризма“ администрира обучението на специалност „Икономика на туризма“ в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“, магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма“ в редовна и дистанционна форма и докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“.

Специалност „Икономика на туризма“ в ОКС „бакалавър“
„Икономика на туризма“ е модерна и атрактивна специалност от предлаганите в СА „Д. А. Ценов“. Тя е създадена в съответствие с изискванията на пазара на труда и значимостта на туризма за икономиката на страната. Специалността изразява стремежа на Висшето училище към развитие и утвърждаване на нови, актуални територии на икономическото познание.
Основна образователна цел е изграждането на квалифицирани кадри с висока теоретична подготовка и способност за практическо приложение на придобитите знания и умения в динамичната глобализираща се бизнес среда. Преподаваните интердисциплинарни знания съответстват на същността и спецификата на туризма като стопанска, социална, културна и екологична дейност и обект на управление, като в същото време се запазва индивидуалният характер на специалността. Изучаваните от студентите дисциплини формират широк и задълбочен професионален профил, позволяващ им индивидуално или екипно да стартират собствен туристически бизнес или да изпълняват функционални и управленски дейности в публичния и частния туристически сектор.
Конкурентно предимство на обучаваните студенти в специалността е, че през четирите години на обучение се изучава английски език, а след първи курс и втори чужд език. Чуждоезиковата подготовка по време на обучението осигурява възможност за регистриране и полагане на изпити за придобиване на лингвистични компетенции, сертифицирани от Кеймбридж, на съответните езикови нива, определени от Общоевропейската езикова рамка.
Високото ниво на придобити езикови познания в съчетание с добрата икономическа подготовка, от една страна и необходимостта от кадри на пазара на труда, от друга, са добра предпоставка за успешна кариерна реализация на студентите от специалността.

Магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма“
Магистърската програма е с образователна мисия, ориентирана към предоставяне на знания и умения, позволяващи на бъдещите мениджъри в туризма да придобият високо специализирана квалификация и професионални умения за ефективно управление на туристическите дейности.  Обучението е в редовна и дистанционна форма. Дистанционната форма на обучение е за: завършили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” по икономически специалности; завършили ОКС „професионален бакалавър” и завършили неикономически специалности (второ висше).

Докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“
Съгласно Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация от месец ноември 2013 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” е получена програмна акредитация на докторска програма „Икономика и управление (туризъм)” в професионално направление 3.8. „Икономика“ от област на висше образование  "Социални, стопански и правни науки“.