КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
Тел: 66-367  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА СТАНЕВА
Тел: 66-210  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА   Тел: 66-210  
 ПРОФ. Д-Р И.Н. МИЛКО СТОЯНОВ ПАЛАНГУРСКИ   Тел: 66-352  
 ДОЦ. Д-Р МАРИАНА КИРИЛОВА ЯНЕВА   Тел: 66-352  
 ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА   Тел: 66-367  
 ДОЦ. Д-Р ТИХОМИР АЛЕКСАНДРОВ ЛИЧЕВ   Тел: 66-352  
 АС. Д-Р ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА   Тел: 66-210  
 АС. Д-Р ПАВЛИН БОГОМИЛОВ ПАВЛОВ   Тел: 66-210  

Докторант  Василиса Емилова Вълкова - № D020416135   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА
Тема: Възможности за подобряване качеството на туроператорската дейност в България
Докторант  Ивайло Цветанов Петков - № D010415149   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
Тема: Повишаване конкурентоспособносттта на туристическа дестинация
Докторант  Кристина Георгиева Георгиева - № D010417172   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА
Тема: Икономически и социални ефекти от препозициониране на туристическа дестинация България
Докторант  Милена Христова Борисова - № D020415125   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА
Тема: Възможности за усъвършенстване на продажбите в хотелиерския бизнес

Катедра "Икономика и управление на туризма" администрира обучението на специалност "Икономика на туризма" в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър", магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма" в редовна и дистанционна форма и докторска програма "Икономика и управление (туризъм)".

Специалност "Икономика на туризма" в ОКС "бакалавър"
"Икономика на туризма" е модерна и атрактивна специалност от предлаганите в СА "Д. А. Ценов". Тя е създадена в съответствие с изискванията на пазара на труда и значимостта на туризма за икономиката на страната. Специалността изразява стремежа на Висшето училище към развитие и утвърждаване на нови, актуални територии на икономическото познание.
Основна образователна цел е изграждането на квалифицирани кадри с висока теоретична подготовка и способност за практическо приложение на придобитите знания и умения в динамичната глобализираща се бизнес среда. Преподаваните интердисциплинарни знания съответстват на същността и спецификата на туризма като стопанска, социална, културна и екологична дейност и обект на управление, като в същото време се запазва индивидуалният характер на специалността. Изучаваните от студентите дисциплини формират широк и задълбочен професионален профил, позволяващ им индивидуално или екипно да стартират собствен туристически бизнес или да изпълняват функционални и управленски дейности в публичния и частния туристически сектор.
Конкурентно предимство на обучаваните студенти в специалността е, че през четирите години на обучение се изучава английски език, а след първи курс и втори чужд език. Чуждоезиковата подготовка по време на обучението осигурява възможност за регистриране и полагане на изпити за придобиване на лингвистични компетенции, сертифицирани от Кеймбридж, на съответните езикови нива, определени от Общоевропейската езикова рамка.
Високото ниво на придобити езикови познания в съчетание с добрата икономическа подготовка, от една страна и необходимостта от кадри на пазара на труда, от друга, са добра предпоставка за успешна кариерна реализация на студентите от специалността.

Магистърска програма "Икономика и мениджмънт на туризма"
Магистърската програма е с образователна мисия, ориентирана към предоставяне на знания и умения, позволяващи на бъдещите мениджъри в туризма да придобият високо специализирана квалификация и професионални умения за ефективно управление на туристическите дейности.  Обучението е в редовна и дистанционна форма. Дистанционната форма на обучение е за: завършили ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по икономически специалности; завършили ОКС "професионален бакалавър" и завършили неикономически специалности (второ висше).

Магистърска програма „Мениджмънт на туризма“ (Tourism management) на английски език
 Включеното учебно съдържание усъвършенства познанията на обучаемите от стратегическа гледна точка. Целта е, студентите да придобият онези умения, които ще им позволят като туристически мениджъри да трансформират туристическите предизвикателства във възможности. Основни фокусни акценти в обучението са: международният маркетинг, иновационният мениджмънт и устойчивото развитие на туризма. В учебния план са включени актуални въпроси на алтернативния туризъм и електронния бизнес в туризма.

Магистърска програма „Хотелиерски мениджмънт“ („Hospitality management“) на английски език
Магистърската програма е създадена с цел да отговори на потребностите на бизнеса от квалифицирани кадри в областта на индустрията на гостоприемството. В учебния план са включени дисциплини, които дават както задълбочена подготовка по отношение на отделните звена и дейности в индустрията на гостоприемството, така и общоуправленски, езикови и икономически познания. Основната образователна цел на магистърската програма е да даде необходимите знания и да формира умения и компетенции у обучаемите, да се справят успешно  с мениджмънта в хотелиерството, като прилагат съвременни и иновативни подходи в предпродажбената, продажбена и следпродажбена фаза.

Докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"
Съгласно Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация от месец ноември 2013 г. в Стопанска академия "Д. А. Ценов" е получена програмна акредитация на докторска програма "Икономика и управление (туризъм)" в професионално направление 3.8. "Икономика" от област на висше образование  "Социални, стопански и правни науки".