КАТЕДРА "СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ
Тел: 66-389  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА
Тел: 66-349  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ   Тел: 66-389  
 ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ДИМЧЕВ ВЕЧЕВ   Тел: 66-334  
 ДОЦ. Д-Р ГАЛИНА СИМЕОНОВА ЧИПРИЯНОВА   Тел: 66-400  
 ДОЦ. Д-Р ГАЛЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА-КУЗМАНОВА   Тел: 66-328  
 ДОЦ. Д-Р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА   Тел: 66-388  
 ДОЦ. Д-Р ИВАН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ   Тел: 66-351  
 ДОЦ. Д-Р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА   Тел: 66-319  
 ДОЦ. Д-Р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ   Тел: 66-400  
 ГЛ. АС. Д-Р БОЖИДАР МИЛАНОВ БОЖИЛОВ   Тел: 66-351  
 ГЛ. АС. Д-Р ДИАНА ТОНЕВА КРУМОВА   Тел: 66-319  
 ГЛ. АС. Д-Р РАДОСВЕТА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА-ХРИСТОВА   Тел: 66-348  
 ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА КИРИЛОВА ДАНЧЕВА   Тел: 66-351  
 ГЛ. АС. Д-Р РУМЯНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА   Тел: 66-319  
 АС. Д-Р МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ   Тел: 66-351  
 АС. РАДИ СТЕФЧОВ ДИМИТРОВ   Тел: 66-351  
 АС. ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ   Тел: 66-351  
 АС. ЦВЕТАН ЕВТИМОВ ЦВЕТКОВ   Тел: 66-351  

Докторант  Александрина Пламенова Алексиева - № D010114112   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Тема: Счетоводно-правни аспекти на малките и средни предприятия
Докторант  Вера Тодорова Петрова - № D020114120   Задочна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
Тема: Усъвършенствания в счетоводното отчитане на финансовите резултати при производството на електрическа енергия
Докторант  Димитър Борисов Янков - № D03011577   Самостоятелна форма
Зачислен на 21.4.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Тема: Теоретико-приложни аспекти при отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията при оризопроизводството
Докторант  Здравка Костадинова Киричева - № D020115122   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ГАЛЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА-КУЗМАНОВА
Тема: Теорекито-приложни аспекти на счетоводното отичтане на стоковите операции в търговските предприятия
Докторант  Иван Николаев Събев - № D010114138   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ
Тема: Усъвършенствания в счетоводното отчитане на приходите от дейността на промишлените предприятия
Докторант  Ивета Донева Тончева - № D020114103   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА
Тема: Счетоводни аспекти на кредитите на физически лица в търговските банки
Докторант  Ирина Орлинова Пъшева - № D010117170   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ
Тема: Организационно-методологични и счетоводни аспекти на сделки с производни финансови инструменти
Докторант  Йорданка Миткова Илийкова - № D010115144   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ
Тема: Счетоводни аспекти на дейността в предприятията от сферата на туризма
Докторант  Лидия Георгиева Живкова - № D010114113   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ
Тема: Счетоводно-информационни проблеми в управлението на юридическите лица с нестопанска цел
Докторант  Мариета Цекова Михайлова - № D010114131   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
Тема: Счетоводни аспекти на собствения капитал в нефинансовите предприятия
Докторант  Марий Весков Стоянов - № D010116164   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ГАЛИНА СИМЕОНОВА ЧИПРИЯНОВА
Тема: Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разчетните взаимоотношения в автотранспортните предприятия
Докторант  Нина Николаева Йосифова - № D010114114   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА
Тема: Усъвършенствания на оценяването и отчитането на материалните запаси от внос
Докторант  Росен Илиянов Колев - № D010117171   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
Тема: Съвременни подходи при отчитането на разходите и калкулирането на себестойността в промишлеността

     I. Кратка история на катедрата

     Катедра “Счетоводна отчетност” е една от първите катедри, които възникват във Висшето търговско училище, открито през 1936 г. в гр. Свищов. Тя започва да функционира като катедра по книговодство и сметководство. Първият ръководител на катедрата е проф. Г. Тошев, който изпълнява и длъжността заместник-ректор. Преподавателите от катедрата провеждат обучение по счетоводство, включено като основна дисциплина в учебния план на новооткритото училище. През по-голямата част от своето съществуване катедра “Счетоводна отчетност” е профилираща катедра, която обучава студентите от специалност “Счетоводство и контрол” - една от най-старите специалности в СА “Д. А. Ценов”. Създадена е през 1948 г. под наименованието “Стопанска отчетност”. В дългогодишната история на катедрата наименованието на специалността е претърпяло промени, но усилията на преподавателския състав неизменно са насочени към създаването на специалисти по счетоводство с висша икономическа квалификация. В катедра “Счетоводна отчетност” са работили едни от най-известните и утвърдени преподаватели у нас като проф. Д. Йорданов, проф. В. Павлов, проф. В. Ранков, проф. д-р ик.н. Д. Спасов, проф. В. Нанков, проф. Т. Тотев, проф. д-р ик.н. В. Меразчиев, проф. д-р ик.н. Д. Дамянов (д.е.с.), проф. д-р ик.н. М. Димитров( д.е.с.), проф. д-р М. Дочев, проф. д-р Г. Илиев, доц. д-р В. Божков (д. е. с.), доц. д-р Ек. Аверкович, доц. д-р Йонка Йотова и др.  
     Ръководители на катедрата от основаването до сега са: проф. Господин Тошев, проф. Тотю Тотев, проф. Васил Павлов, доц. Пеню Телбизов, проф. д-р ик. н. Димитър Спасов, проф. д-р ик. н. Дамян Дамянов, проф. д-р ик. н. Васил Меразчиев, проф. д-р Михаил Дочев.

     ІІ. Кратка характеристика на специалност “Счетоводство и контрол” 

     Студентите от специалност “Счетоводство и контрол” придобиват: фундаментална подготовка по общоикономическите дисциплини, специализирани знания и умения в областта на финансовото, управленското, банковото и бюджетно счетоводство и отчитането на външнотърговските сделки, умения и навици за работа със съвременен счетоводен софтуер. В учебния план, по който се подготвят бъдещите специалисти в тази област, е предвидена възможност за изучаване на тясно специализирани счетоводни дисциплини като счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел, счетоводство на инвестиционните предприятия, счетоводство на застрахователните предприятия и счетоводство на осигурителните предприятия. Специално внимание се отделя на международните счетоводни стандарти за финансово отчитане. Изучават се и дисциплини, свързани с изготвянето, представянето и одита на финансовите отчети. В учебния план за специалността са включени дисциплини, предвидени в Закона за независимия финансов одит за изучаване от кандидатите за “дипломиран експерт-счетоводител”. Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното счетоводно и търговско законодателство, основано на Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови отчети, Международните одиторски стандарти и Директивите на Съвета на Европейската общност). В учебните планове за различните образователни степени са включени дисциплини, които са съобразени по наименование и учебно съдържание с учебната документация за подобни специалности в развитите европейски страни.
     Специалност “Счетоводство и контрол” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с много добра оценка. Към специалността се осъществява обучение във всички образователни степени - “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Обучението за придобиване на магистърска степен е организирано в следните програми: Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия; Счетоводство и одит в банките; Счетоводство и одит в публичния сектор. За научно образователната степен “бакалавър” обучението е в редовна и задочна форма, а за степента “магистър” - в редовна и дистанционна форма. Учебният процес се осъществява от високо ерудирани преподаватели, доказали своите способности в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност и в счетоводната практика. Понастоящем в катедра “Счетоводна отчетност” работят 20 преподаватели, в това число: 2 професори, 6 доцента, 6 главни асистента и 6 асистента. 
     Дипломираните икономисти – бакалаври и магистри, обучавани към катедра „Счетоводна отчетност“ се реализират в областта на националната и световна икономика по проблемите на счетоводството и одита в предприятията от различните стопански отрасли, в публичния сектор и банките. Дипломираните специалисти заемат кариерни позиции като: счетоводители и икономисти във финансови и нефинансови предприятия; мениджъри по финансово-счетоводна дейност; методисти и консултанти по счетоводство; сътрудници и експерти в счетоводни къщи; одитори в одиторски компании; дипломирани експерт-счетоводители (след полагане на изпити по ЗНФО) и др.

     ІІІ. Международни връзки

     Катедра “Счетоводна отчетност” провежда политика на установяване и поддържане на контакти със сродни катедри от чуждестранни университети - Финансовия университет при Правителството на Руската Федерация, Житомирски държавен технологически университет в Украйна, Икономическа академия - Кишинев в Молдова, Университета в Ниш (Икономически факултет), Национален университет Донецк, Северо-Кавказки федерален университет – Ставропол в Русия и др. В резултат на тази политика се осигуряват възможности за написване на съвместни научни трудове в областта на счетоводството и одита, разработване на съвместни изследователски и образователни проекти и за все по-широко участие в различни международни научни форуми - конференции, симпозиуми и др.
     Изключително ползотворни са контактите на катедра “Счетоводна отчетност” с преподавателите по счетоводство от Финансовата академия при Правителството на Руската Федерация, с които до момента са разработени и отпечатани на български и руски езици четири съвместни монографични трудове: “Съвременни аспекти на счетоводството в България и Русия” (“Современные аспекты бухгалтерского учета в России и Болгарии”) през 2002 г., “Счетоводната политика в България и Русия” (“Учетная политика организаций России и Болгарии”) през 2006 г., „Съвременни модели на счетоводната отчетност в България и в Русия” („Современные модели бухгалтерского учета в России и Болгарии”) през 2011 г. и „Развитие на счетоводството в България и Русия в условията на икономическа глобализация“  през 2015 г.
     Съвместен монографичен труд на тема: “Новые концепции развития бухгалтерского учета, анализа и контроля в условиях экономических изменений” е разработен и с преподавателите от Института по счетоводство и финанси при Житомирския държавен технологически университет в Украйна.
     Монографичен труд на тема: “Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия” е разработен с преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ при Северо-Кавказки федерален университет – Ставропол в Русия през 2015 г.

     ІV. Научно-изследователски приоритети и проекти

     Научноизследователските приоритети на катедра “Счетоводна отчетност” са ориентирани към:    
     • провеждане на фундаментални и приложни изследвания, които са в синхрон с тенденциите в съвременната икономическа наука; 
     • публичен израз на резултатите от научните изследвания в монографии, студии, статии и други; 
     • трансфер на резултатите от научните изследвания в учебния процес;
     • продължаване на разработването и успешната защита на докторски дисертации, в т.ч. на дисертации за придобиване на научната степен “доктор на икономическите науки”; 
     • активизиране на студентските научни изследвания чрез усъвършенстване на системите за мотивация и стимулиране на изследователския потенциал на студентите;
     • участие в: национални и международни научноизследователски и образователни проекти;  специализации и научни форуми у нас и в чужбина.

     V. Списък на проектите

            Участие на преподаватели от катедра “Счетоводна отчетност” в разработването на научни проекти

 

Наименование

Катедра

Ръководител

Участници

Проекти разработени в периода 2010 г. –  2015 г.

1.

Актуални проблеми при организацията и счетоводните аспекти на специалния режим за „Касова отчетност на данък върху добавената стойност”

Катедра „Счетоводна отчетност”

проф. д-р Атанас Атанасов

ас. д-р Ралица Данчева
ас. Мирослав Тодоров
ас. Ради Димитров
ас. Тодор Тодоров
докторант Иван Събев

2.

Счетоводната информация – фактор а подобряване управлението на предприятието

Катедра „Счетоводна отчетност”

доц. д-р Галя Иванова-Кузманова

доц. д-р Галина Чиприянова
доц. д-р Елена Шалухина, Русия
проф. д-р Анатолий Белоусов, Русия
докторант Росен Димитров
докторант Оля Григорова
студент Галиана Панайотова
студент Мартин Бориславов
студент Маргарита Боярова
студент Живко Киров
студент Ивайло Сираков

3.

"Практико-приложни проблеми на счетоводството"

Катедра „Счетоводна отчетност”

проф. д-р Михаил Дочев

гл. ас. д-р Галина Чиприянова
проф. Анатолий Белоусов, Северо-Кавказки федерален университет
доц. Елена Шелухина, Северо-Кавказки федерален университет
докторант Галя Георгиева
студент Женя Стефанова
студент Маврина Пурлантова
студент Рамона Ромилова
студент Халиме Реханова

4.

Възможности за изграждане на интегрирана счетоводна информационна система в практиката на предприятията

Катедра „Счетоводна отчетност”

проф. д-р Михаил Дочев

ас. д-р Галина Чиприянова
докторант Галя Георгиева
студент Полина Андонова
студент Елис Шен

5.

“Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Георги Баташки

Доц. д-р Диана Ималова, Гл.ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл.ас. Валери Александров, студент Александър Николов

6.

“Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Георги Баташки

Доц. д-р Диана Ималова, Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл. ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Венцислав Вечев, Докт. Васил Деков

7.

„Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Доц. д-р Пенка Шишманова

Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл. ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Венцислав Вечев, Татяна Друмева, София Цолова, Калин Казаков

8.

„Възможности за повишаване качеството на научните изследвания за целите на професионалното и факултативното обучение чрез използване на мултимедийни системи”

Инфраструктурен проект

Доц. д-р Пенка Шишманова

Гл. ас. д-р Иван Андреев, Гл. ас. д-р Тотка Кънева, Гл. ас. д-р Венцислав Вечев, Татяна Друмева, София Цолова, Калин Казаков

9.

“Съвременното обучение по счетоводство в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов в унисон с националните и европейски приоритети”

Катедра “Счетоводна отчетност”


Доц. д-р Атанас Атанасов

Кузманова, Доц. д-р Станислав Александров, Гл. ас. д-р Божидар Божилов, Гл. ас. д-р Калин Йоновски, Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова, Гл. ас. Цветан Цветков, Ас. Тодор Тодоров, Ас. д-р Ралица Данчева, Докт. Агнеса Аспарухова

10.

“Теоретико-приложни аспекти на счетоводната политика и възможности за нейното оптимизиране в нефинансовите предприятия”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Доц. д-р Атанас Атанасов

Доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, Гл. ас. д-р Калин Йоновски, Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова, Докт. Агнеса Аспарухова

11.

“Създаване на компютърна лаборатория за практико-приложни изследвания по счетоводство с използване на счетоводен софтуер и банкови автоматизирани информационни системи”

Катедра “Счетоводна отчетност”

Проф. д-р Михаил Дочев

Доц. д-р Станислав Александров, Доц. д-р Божидар Божинов,  Гл. ас.  д-р Божидар Божилов, Доц. д-р Диана Ималова, Гл. ас. Валерий Александров, Докт. Стефан Гъндев, Докт. Веселин Деков

VI. Проведени форуми от катедра “Счетоводна отчетност”


Наименование

Дата на провеждане

1.

Тържествена церемония по присъждане на почетната титла „Doctor honoris causa” на проф. д. ик. н. Иван Душанов Иванов

10 октомври 2012 г.

2.

Кръгла маса на катедра „Счетоводна отчетност” и Алумни клуб „Счетоводител”

14 ноември 2012 г.