КАТЕДРА "КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Проф. д-р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
Тел: 66-266  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 ЯНИСЛАВА МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
Тел: 66-266  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ   Тел: 66-266  
 ДОЦ. Д-Р КРУМ ПЕТКОВ КРУМОВ   Тел: 66-282  
 ДОЦ. Д-Р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА   Тел: 66-306  
 ДОЦ. Д-Р РОСИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА   Тел: 66-352  
 ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА   Тел: 66-288  
 ГЛ. АС. Д-Р ГАЛЯ АСЕНОВА КУШЕВА   Тел: 66-330  
 ГЛ. АС. Д-Р ЗОРНИЦА ГАНЧЕВА ПЕТКОВА   Тел: 66-305  
 ГЛ. АС. Д-Р КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУЛЧЕВ   Тел: 66-330  
 ГЛ. АС. Д-Р МОМЧИЛ БОРИСЛАВОВ АНТОВ   Тел: 66-282  
 ГЛ. АС. Д-Р НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЦВЕТКОВА   Тел: 66-288  
Гост преподаватели, съвместители и преподаватели по допълнителен трудов договор
   ПРОФ. Д-Р  ЕМИЛИЯН СТЕФАНОВ ТАНАНЕЕВ Тел: 66-306  
   АС. Д-Р  ДИЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА Тел: 66-330  
   АС.  ЖЕЛЬО НЕВЯНОВ ЖЕЛЕВ Тел: 66-330  

Докторант  Бойко Емилов Николов - № D010116165   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА
Тема: Оптимизиране на контрола върху патентния данък
Докторант  Венцислав Георгиев Халаджов - № D020114106   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
Тема: Актуални аспекти на митническото разузнаване и разследване в системата на митническия контрол
Докторант  Гергана Божидарова Николова - № D03011680   Самостоятелна форма
Зачислен на 17.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА
Тема: Усъвършенстване организацията на контрола върху ДДС измамите (на база на категорията "липсващ търговец")
Докторант  Жельо Невянов Желев - № D03021459   Самостоятелна форма
Зачислен на 15.4.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ЕМИЛИЯН СТЕФАНОВ ТАНАНЕЕВ
Тема: Възможности за усъвършенстване на контрола върху данъчните облекчения при корпоративното подоходно облагане
Докторант  Калин Георгиев Дюлгеров - № D020115126   Задочна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РОСИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА
Тема: Възможности за усъвършенстване на анализа на собствения капитал на предприятията
Докторант  Любомир Росенов Терзиев - № D010115151   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
Тема: Методически проблеми на одита от Сметната палата върху обществените поръчки
Докторант  Стефан Александров Белчев - № D020114113   Задочна форма
Зачислен на 7.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р КРУМ ПЕТКОВ КРУМОВ
Тема: Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в публичния сектор

          Характеристика на специалност "Стопански и финансов контрол"

          Ключови компетенции

Специалност "Стопански и финансов контрол" е актуална специалност, акредитирана от НАОА за обучение на студенти в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" и докторанти в ОНС "Доктор" в област на висше образование 3 "Социални, стопански и правни науки", професионално направление 3.8 "Икономика".
Специалност "Стопански и финансов контрол" е устойчива в следваните приоритетите, които са залегнали при обучаването на контролни и анализтични кадри. Съще­вре­менно тя се развива динамично, като е адаптирана с последните изисквания на пазара на труда и новите предизвикателства, свързани с интегрирането ни в структурите на Европейския съюз. Основата на тази политика е ясно изградената цялостна концепция за развитието и мястото на специалността във висшето об­разование и икономиката на Р. България.
В учебните планове за обучение са заложени съвременни научни теории и е застъпен практическият опит във фундаменталните и специални направления в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Учебното съдържание по дисциплите е съобразено в максимална степен с най-новите постижения в областта на данъчния, валутния, митническия и вътрешния контрол, на външния и вътрешния одит, икономическия анализ.

Ключовите компетенции
, формирани от обучението в специалност "Стопански и финансов контрол", са свързани с придобиване на фундаментална и специализирана подготовка и професионални практически умения за работа в сферата на контрола, одита и икономическия анализ във всичките му разновидности, форми и равнища. Обучението е съобразено с действащото законодателство и с водещите международни практики в рамките на основни приоритети на Р България като страна, член на Европейския съюз. Тази цел е и в съответствие с приоритетите, целите и задачите на обучението в СА "Д.А. Ценов" – гр. Свищов като цяло.
Завършилите специалност "Стопански и финансов контрол" получават задълбочени знания и умения по:

 • Терория на контрола;
 • Теория на икономическия анализ;
 • Стопански и финансов контрол;
 • Данъчен контрол;
 • Валутен и митнически контрол;
 • Финансов анализ;
 • Одит;
 • Анализ на потенциала;
 • Вътрешен контрол;
 • Банков контрол.

  Професионален профил

Завършилите специалност "Стопански и финансов контрол" осъществяват връзката между организационно-управленските аспекти на контрола и контрола и полезността им за постигане на целите на държавата, организациите и фирмите. Те могат да упражняват няколко професии и да изпълняват следните длъжности:

 • Стажант-одитори в системата на Сметната палата на Р. България;
 • Стажант-инспектори в системата на държавния финансов контрол – Агенция "Държавна финансова инспекция", Агенция "Митници", Национална агенция по риходите;
 • Стажант-вътрешни одитори в звената за вътрешен одит в организации публичния сектор на икономиката; банкови и други финансови институции, нефинансови предприятия;
 • Лица, осъществяващи предварителен финансов контрол в организации от публичния сектор на икономиката;
 • Лица, осъществяващи контролна дейност и икономически анализ в предприятия от реалния сектор на икономиката, организации от неправителствения сектор и др.;
 • Митнически представители и агенти.

  Сфери на професионална реализация

След дипломирането си възпитаниците на специалност "Стопански и финансов контрол" могат да работят в системата на:

 • Сметната палата на Р. България;
 • Агенция "Държавна финансова инспекция";
 • Националната агенция по приходите;
 • Агенция "Митници";
 • Агенция "Одит на средствата от Европейския съюз";
 • Агенцията за държавни вземания;
 • Агенцията по хазарта;
 • Частни дружества и фирми;
 • Организации от публичния сектор на икономиката;
 • Организации от неправителствения сектор.
 • Научноизследователска дейност

  Ключови направления

Научноизследоватеската дейност на членовете на академичния състав към катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" се характеризира с ясно изварезена иновативност, в съответствие с водещите концепции в международната теория и практика на научните изследвания в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Ангажираността с въпросите за развитието на новите концепции и проблеми, свързани с приложението на контрола, одита и икономическия анализ в практиката на българските фирми и организации, намира категоричен израз в научно-изследователската дейност към катедрата.
Очертаването на научноизследователската дейност на катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" предполага нейното разглеждане в следните, успоредни направления:

 • Общокатедрени научноизследователски проекти;
 • Индивидуална научна изследователска дейност.

Изследователската дейност на членовете на академичния състав е тясно свързана с учебния процес във всички акредитирани към специалността форми на обучение. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации може да се съди по тяхната структура, актуалност и престижност.

Реализирани проекти

2001

 • Проблеми на стандартизирането на обучението по математика в СА "Д. А. Ценов" Свищов, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р М. Томева
 • "Системи за финансово управление и контрол в условията на евроинтеграция", ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2002

 • "Проблеми пред внедряването и използването на системи за финансово управление и контрол в българските общини", ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2003

 • Ефективност на системите за финансово управление и контрол в общините (по примера на община Варна ) , ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2007

 • Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнесанализ" в условията на новите реалности, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р М. Михайлов

2008

 • Развитие и ефекти от функционирането на Системите за финансово управление и контрол в публичния сектор, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

2009

 • Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Огнян Марков

2010

 • Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА "Д.А.Ценов", ръководител доц. д-р Георги Иванов

2011

 • Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Крум Крумов
 • Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Крум Крумов
 • Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Кирил Митов

2012

 • Анализ на конкурентоспособността на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц.д-р Росица Колева
 • Създаване на виртуална лаборатория за научни и научно-приложни изследвания по контрол, ИНИ - СА "Д. А. Ценов" Свищов, ръководител доц. д-р Г. Иванов

  По-важни събития

2012

 • 12 април 2012 г. – Майсторски клас на тема "Теория и практика на вътрешния одит", посветен на 20 години от създаване на специалност "СФК". Информация за отразяване на събитието може да намерите ТУК.

 • 27 април 2012 г. – Студентска научна сесия на тема "Контролът и анализът през погледа на мениджъра", посветена на 20 години от създаване на специалност "СФК". Информация за отразяване на събитието може да намерите ТУК.