КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тел: 66-251  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 ДЕЯНА МЕТОДИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
Тел: 66-309  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ   Тел: 66-251  
 ПРОФ. Д-Р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ   Тел: 66-261  
 ПРОФ. Д-Р РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА   Тел: 66-272  
 ПРОФ. Д-Р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА   Тел: 66-272  
 ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ   Тел: 66-324  
 ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ   Тел: 66-436  
 ДОЦ. Д-Р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА   Тел: 66-272  
 ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ   Тел: 66-428  
 ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ   Тел: 66-236  
 ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ   Тел: 66-436  
 ДОЦ. Д-Р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ   Тел: 66-309  
 ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЪТЕВ   Тел: 66-324  
 ДОЦ. Д-Р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ   Тел: 66-250  
 ДОЦ. Д-Р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ   Тел: 66-250  
 ГЛ. АС. Д-Р ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ   Тел: 66-236  
 ГЛ. АС. Д-Р ДИМИТЪР ДОБРИНОВ КОСТОВ   Тел: 66-324  
 ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯНА КРАСИМИРОВА ПАВЛОВА   Тел: 66-344  
 ГЛ. АС. Д-Р ПЕТКО ТОШЕВ АНГЕЛОВ   Тел: 66-344  
 ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА   Тел: 66-309  
 ГЛ. АС. Д-Р ЦВЕТАН ЛЪЧЕЗАРОВ ПАВЛОВ   Тел: 66-428  
 АС. Д-Р ЖИВКО БОЖИДАРОВ ТОДОРОВ   Тел: 66-428  
 АС. Д-Р СЕРГЕЙ РУМЯНОВ РАДУКАНОВ   Тел: 66-436  
 АС. Д-Р СТЕФАН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ   Тел: 66-324  
 АС. Д-Р ТАНЕР МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ   Тел: 66-344  
 АС. ИГНАТ ПЕТРОВ ПАПАЗОВ   Тел: 66-253  
 АС. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ   Тел: 66-242  
 АС. НИКОЛАЙ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ   Тел: 66-324  

Докторант  Антон Борисов Павлов - № D03021573   Самостоятелна форма
Зачислен на 4.2.2015 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Тема: Финансово управление на запасите във фирмата
Докторант  Галя Павлова Георгиева - № D010214134   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Тема: Ефективност на европейското финансиране в България
Докторант  Гергана Костадинова Костова - № D010214128   Редовна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Финансово управление на обществените поръчки в българските общини
Докторант  Даниел Емилов Николаев - № D010216157   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ
Тема: Управление на банков инвестиционен портфейл в условията на Базел III
Докторант  Димитрина Иванова Георгиева - № D010214106   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 5 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА
Тема: Въздействие на данъчната хармонизация в Европейския съюз върху преките чуждестранни инвестиции в страните-членки
Докторант  Димитър Георгиев Ценов - № D020214100   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА
Тема: Данъчни несъответствия – причини за възникване и възможности за преодоляване
Докторант  Димчо Ивелинов Шопов - № D010217176   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ
Тема: Дългова криза и дефицитно финансиране в ЕС: проблеми и решения
Докторант  Ивайло Николаев Маринов - № D020217142   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Проблеми на финансовия мениджмънт в сектор "бързи кредити" (по примера на България и Румъния)
Докторант  Калоян Ангелов Петков - № D010214133   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ
Тема: Усъвършенстване оценяването на фирмите в България
Докторант  Любомир Любомиров Димитров - № D03021684   Самостоятелна форма
Зачислен на 5.10.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ
Тема: Глобални инвестиции в недвижими имоти - финасов анализ и оптимизационни решения
Докторант  Милен Маргаритов Георгиев - № D010214108   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Тема: Проблеми на оценяването на банките
Докторант  Мирослав Стефанов Костадинов - № D010217178   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
Тема: Финансово-икономическа оценка на инвестиционен проект АЕЦ "Белене" чрез анализ "ползи-разходи"
Докторант  Наталия Пламенова Алексиева - № D010214135   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА
Тема: Държавно регулиране и фискална политика: причинно-следствени връзки
Докторант  Николай Михайлов Колев - № D03021686   Самостоятелна форма
Зачислен на 27.10.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ
Тема: Финансови операции с благородни метали - пазарна динамика и инвестиционни възможности
Докторант  Пламен Василев Георгиев - № D020217138   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ
Тема: Макрофинансови тенденции и развитие клоновата мрежа на търговските банки
Докторант  Радослав Петков Къновски - № D03021466   Самостоятелна форма
Зачислен на 18.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
Тема: Депозитите на домакинствата в банковата система: факторни въздействия и тенденции
Докторант  Росица Пламенова Радоева - № D020217140   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ
Тема: Финансово управлениен а човешките ресурси в публичната администрация
Докторант  Силвия Сашева Заркова - № D010217179   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Тема: Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в Еврозоната (по примера на Гърция и Италия)
Докторант  Таня Стайкова Йорданова - № D010217177   Редовна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА
Тема: Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране
Докторант  Теодор Милков Тодоров - № D010216156   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
Тема: Прецизиране спекулативните решения на FOREX пазара
Докторант  Юлиян Сашков Бенов - № D020217141   Задочна форма
Зачислен на 1.6.2017 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ
Тема: Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ на Европейския съюз и България
Докторант  Ярослав Петров Петров - № D020214114   Задочна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ
Тема: Проблеми и перспективи пред междунардоното фискално сътрудничество при изграждане институциите за финансово разузнаване в Република Косово

Характеристика на специалност Финанси

Специалността е акредитирана от НАОА. Тя олицетворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и др.” Висшата образователна цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата и банковата система в България и Европейския съюз.

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, парите и кредита, организацията и управлението на банките и банковата система, търговското и централно банкерство, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес структури и подчинен персонал.

Възпитаниците на специалност “Финанси” намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), системата на министерство на финансите, митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации, структурите на Европейския съюз и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера, изпъкват: корпоративен финансов мениджър, валутен дилър, брокер, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, митнически агент, данъчен инспектор, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, финансов директор в публичния сектор и т.н.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” и квалификационно наименование “икономист”.


 Научни проекти

Научноизследоватеската дейност на членовете на катедра "Финанси и кредит" се характеризира с подчертана активност и ярко изразена иновативност, синхронизирани с водещите концепции в световната финансова наука. Ангажираността с въпросите за развитието на новите финансови концепции и проблемите, свързани с приложението им в българската икономическа действителност, намират категоричен израз в работата на катедрата.

Очертаването на научноизследователската дейност на катедра Финанси и кредит предполага нейното разглеждане в две успоредни направления:
 • Общокатедрени научноизследователски проекти;
 • Индивидуална научна изследователска дейност

Изследователската дейност на колектива е тясно свързана с учебния процес. Студентите използват при своята подготовка издадените от отделните членове на катедрата учебници, статии и други публикации, имащи отношение към преподавания материал. За качеството на тези публикации може да се съди по тяхната структура, актуалност и престижност.Проекти, финансирани от Европейски фондове

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08 – 0015
Изграждане на интегрирана система за управление на СА „Д.А. Ценов"

ръководител на проекта: проф. д-р Теодора Димитрова
срок на проекта: 2013-2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
„Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработни лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0019
„Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема  BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“

Проект BG051PO001-3.3.07-0002
“Студентски практики” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В реализацията на проекта участват преподаватели от катедра „Финанси и кредит“Инфраструктурни проекти, финансирани от ИНИ

Проекти 2013 г.
Докторантско училище по финанси и магистърски научни изследвания по финансови науки
ръководител на екипа: доц. д-р Валентин Милинов

Научна периодика и научноприложни трудове в СА «Д. А. Ценов» - 2013 г.
ръководител на екипапроф. д-р Андрей Захариев

Проекти 2012 г.
Изграждане на мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и обучения в областта на финансовите науки
ръководител на екипаДоц.д-р Стефан СимеоновНаучни-изследователски проекти, финансирани от ИНИ

Проекти 2013 г.
Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България
проф. д-р Божидар Божинов

Проекти 2012 г.
Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналото
ръководител на екипа: Доц. д-р Божидар БожиновЗавършени проекти
  

  Проекти 2011 г.
 • Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България
  ръководител: Доц.д-р Божидар Божинов
 • Изследване и анализ на инвестиционния риск, междуфирмената задлъжнялост и други икономически и социални последствия в условията на криза
  ръководител:Доц.д-р Валентин Милинов,
 • Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на "Стратегия Европа 2020
  ръководител: Доц.д-р Васил Захариев
 • Банковият мениджмънт – фактор за стабилна финансова система
  ръководител: Доц.д-р Теодора Димитрова
 • Данъчната политика като инструмент за устойчив икономически растеж
  ръководител: проф. д-р Величко Адамов
 • Техники за графичен анализ на пазарния тренд
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов

  Проекти 2010 г.
 • Изследване влиянието на финансова криза върху ипотечния пазар
  ръководител: Доц.д-р Валентин Милинов
 • Техники за прецизиране на спекулативните решения на валутния пазар
  ръководител:Доц.д-р Ангел Ангелов

  Проекти 2009 г.
 • Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура
  ръководителДоц. д-р Стефан Симеонов
 • Производство на електроенергия от растителна биомаса – оценка на потенциала и ефективността
  ръководител:Доц. д-р Стефан Симеонов
 • Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии
  ръководител: Доц. д-р Божидар Божинов
 • Персоналните финанси – първично звено на финансовата система
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов
 • Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение
  ръководител: Доц. д-р Божидар Божинов
 • Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България
  ръководител: Доц.д-р Жельо Вътев
 • Рейтингова система за оценка на общинските финанси
  ръководител: Доц.д-р Ангел Ангелов
 • Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза
  ръководител: Доц. д-р Пламен Пътев
 • Изграждане на специализиран център за подпомагане на научните изследвания, провеждани от докторанти
  ръководител: Доц. д-р Андрей Захариев
 • ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  ръководител: Доц. д-р Андрей Захариев

  Проекти 2008 г.
 • Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието
 • Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от инвестиционните потоци, в триадата: измерване-прогнозиране-ефекти
 • Юбилейна международна научнопрактическа конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА – МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ

  Проекти 2007 г.
 • Идентифициране на факторите влияещи върху фискалния капацитет на българските общини

  Проекти 2006 г.
 • Инвестиционна политика и управление на колективните инвестиционни схеми в България

  Проекти 2003 г.
 • Теоретико-приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми

  Проекти 2002 г.
 • Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в РБългария


   
 Проведени събития

2014 г.
 • Трета студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, с участието на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт”.
 • Студентски научен форум на тема „Изграждане на портфейли от инвестиционни инструменти”
 • Кръгла маса с участие на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“, специалисти от практиката и студенти по направлението „Публични финанси“.
 • Студентска научна сесия „Финансите в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

2013 г.
 • Международна научнопрактическа конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”
 • Студентска научна сесия на тема „Решения за бизнес развитие и икономически растеж”, посветена на 60-годишнината на Факултет „Финанси” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
 • Втора студентска научна сесия „Управление на капиталите във фирмата”, с участието на студенти от магистърска програма „Финансов мениджмънт”.
 • Лекция–дискусия на тема „Управление на общинските финанси”
  Студентска научна конференция „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи”, секция „Финансите – теория и практика”
 • Втора методическа кръгла маса-дискусия „Формиране и надграждане на ключови компетенции по финанси и банково дело: средно професионално образо­ва­ние, ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” – 2013”
 • Форум на тема „Второ национално ученическо състезание по банкиране – 2013“

2012 г.
 • Научно-методическа конференция „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия „Европа 2020”, организирана по случай 60 години първа българска финансова катедра
 • Съвместна научна конференция на финансовите катедри в УНСС и СА "Д. А. Ценов на тема "Финансовата система на България в контекста на турболенциите в Европа"
 • Национална  студентска конференция „Финансиада 2012“
 • Студентска кръгла маса на тема "Антикризисна политика и финансови решения"
 • Интерактивен семинар по търговия на финансовите пазари Wall Street
 • Семинар на тема "Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България", съвместно организиран от Комисията за финансов надзор и Студентски съвет
 • Форум на тема „Първо национално ученическо състезание по банкиране – 2012”
 • Първа методическа кръгла маса-дискусия „Формиране и надграждане на ключови компетенции по финанси и банково дело: средно професионално образо­ва­ние, ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” – 2012”

  2011 г.
 • Студентска научна сесия на тема "Управление на капиталите във фирмaта"
 • Кръгла маса на тема "Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура"

  2010 г.
 • Студентска кръгла маса на тема "Управление на персоналните парични потоци"
 • Среща-дискусия на тема: "Актуални проблеми на публичните финанси в България" - организирана от Клуб "Млад икономист" към Съюза на икономистите в България и катедра "Финанси и кредит" към СА "Д.А.Ценов"

  2005 г.
 • Студентска научна конференция "Финансиада 2005"