КАТЕДРА "ПРАВНИ НАУКИ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА II ГРУПА
 Проф. д-р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ
Тел: 66-338  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА II ГРУПА
 ТАНЯ ИВАНОВА БОЖАНОВА
Тел: 66-259  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ   Тел: 66-338  
 ДОЦ. Д-Р АТАНАС КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ   Тел: 66-259  
 ДОЦ. Д-Р КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА   Тел: 66-259  
 ДОЦ. Д-Р ПЕНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ   Тел: 66-304  
 ГЛ. АС. Д-Р БОРЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА-ЕВЛОГИЕВА   Тел: 66-259  
 ГЛ. АС. Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ГАНЕВА   Тел: 66-241  
 ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА   Тел: 66-304  
 АС. ВИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА ДОНКОВА   Тел: 66-304  
 АС. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВАЧЕВА   Тел: 66-257  
 АС. КАЛИН ИЛИЕВ КОСТОВ   Тел: 66-304  
 АС. КРАСИМИРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА   Тел: 66-241  
 АС. МАРИАНА БЕЛЕВА ДРУМЕВА   Тел: 66-257  
 АС. МИЛЕН ИВАНОВ АТАНАСОВ   Тел: 66-304  
 АС. ПЕТЪР КАМЕНОВ ЛИЧЕВ   Тел: 66-304  
 АС. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДОЧЕВ   Тел: 66-304  

Катедра “Правни науки и екология”

         Катедра “Правни науки и екология” е създадена със Заповед на Ректора на СА “Д.А.Ценов” на 15 юли 1999 г. в рамките на факултет “Производствен и търговски бизнес”. За пръв нейн ръководител е избран доц. д-р Йордан Йорданов. От 2003 г. ръководител е доц. д-р Тихомир Личев.

Катедра “Правни науки и екология” провежда учебният процес във всички специалности по учебните дисциплини “Основи на правото”, “Финансово право”, “Търговско право”, “Право на Европейският съюз”, “Конституционно право”, “Административно право и процес”, “Икономическа география”, “Екология”, “Регионална икономика”, “Педагогика” и мн други.

Научно-изследователската дейност на катедрата е насочена в няколко основни направления научни изяви на конференции, симпозиуми, кръгли маси, конгреси на членове на катедрата; участие с научни публикации и в разработването на научно-изследователски проекти, съвместни разработки със студенти и др.

Основните научни приоритетни области на катедрата са: икономгеографска наука – теория и практика; екология и опазване на природната среда; гражданско и търговско право; хармонизация на нашето право с това на ЕС; туризъм, педагогика; регионални изследвания и др.