КАТЕДРА "ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА II ГРУПА
 Проф. д-р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ
Тел: 66-338  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА II ГРУПА
 ТАНЯ ИВАНОВА БОЖАНОВА
Тел: 66-259  
Академичен състав
 ПРОФ. Д-Р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ   Тел: 66-338  
 ДОЦ. Д-Р АТАНАС КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ   Тел: 66-259  
 ДОЦ. Д-Р КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА   Тел: 66-259  
 ГЛ. АС. Д-Р БОРЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА-ЕВЛОГИЕВА   Тел: 66-259  
 ГЛ. АС. Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ГАНЕВА   Тел: 66-241  
 АС. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВАЧЕВА   Тел: 66-257  
 АС. КРАСИМИРА ИВАНОВА АНГЕЛОВА   Тел: 66-259  
 АС. МАРИАНА БЕЛЕВА ДРУМЕВА   Тел: 66-257  

Научни проекти

 • "Капитализъм и талантизъм" - от 14.04.2011 до 07.06.2011
  Юбилейна конференция, посветена на 10 годишнината на електронно списание "Диалог"

 • "Възпитаниците на Стопанска академия "Д. А. Ценов" – стратегически ресурс в позиционирането й на образователния пазар" - от 2009 до 2010
 • "Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА" - от 2009 до 2010

 • Методика за оценка на професионалната квалификация на специалиста по връзки с обществеността - от 2005
 • "Методика за оценка на икономическа ефективност на публичните фирми" - от 2004

 • Training the trainers to becom trainers and outreach activities № 225378-CP-1-2005-CZ-GRUNDTVIG-G11 - от 2006 до 2007
 • TEMPUS S-JEP-12410 -1997 "Университетска мрежа за самооценка, акредитация и академичен обмен в областта на социалните науки" - от 1997 до 2000

 • Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии "антибедност" в Р. България в контекста на Европейския социален модел (2009-2010г.) от 2009 до 2010
 • Формиране на новата икономическа интелигенция в Русия и България в условията на пазарната икономика. С. 2002 – 2006г. Съвместен проект с финансовия университет при правителството на руската федерация – Москва, катедра "Социология" от 2002 до 2006

 • Бедността като социално явление: неината национална специфика и предизвикателствата в контекста на глобализацията. (2009-2014г.). Съвместен проект с финансовия университет при Правителството на Руската федерация – Москва, катедра "Социология". Ръководител от българска страна доц.д-р Никола Георгиев.


 • Приложение на Европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България (2011г.). Ръководител и изпълнител доц. д-р Никола Георгиев.

 • "Университетска мрежа за самооценка, акредитация и академичен обмен в сферата на социалните науки - от 1997 до 2000

 • "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" - от 18.11.2009 до 31.01.2010

 • "Интереси и свободно време на учениците от община Свищов" - от 2004 до 2005
 • "Социална и професионална адаптация на младата икономическа интелигенция на пазара на труда ( в България и Русия) - от 2003 до 2004

 • "Формиране на новата икономическа интелигенция в условията на пазарни отношения в България и Русия" - от 2002 до 2003


  Научноизследоватеската дейност на членовете на катедрата е насочена към:

  История
  Вътрешна и външна политика на буржоазните партии в България в периода между двете световни войни. Стопанска и социално-политическа история. История на социалната политика.

  Философия
  Философия, онтология, категориални изследвания, философия на информационното общество, философия на науката, философия и методология на социалните науки, философия и методология на икономиката, социална философия, обща психология, психология на общуването, изследователски методи в социалните науки, морал и култура, социална психология, история на философията, етика, демография.

  Социология
  Социология и икономика, социална стратиификация, социология на мениджмънта, проблемът за времето в контекста на парадигмалната криза на икономикса, културна специфика на трудовата мотивация, културна детерминираност на икономическото поведение, съвременни социални изменения в обществото - глобализация, специфика на постиндустриалното общество.

  Политология
  Политология, политика и публично управление, история на всестранната кооперация, икономика и политика, социална политика.