КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"

Ръководство
 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА
 Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ
Тел: 66-252  
 ИНСПЕКТОР КАТЕДРА I ГРУПА
 САШКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
Тел: 66-252  
Академичен състав
 ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ   Тел: 66-214  
 ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ НИНОВ   Тел: 66-314  
 ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ   Тел: 66-314  
 ДОЦ. Д-Р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ   Тел: 66-269  
 ГЛ. АС. Д-Р АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ПАНЕВА   Тел: 66-269  
 ГЛ. АС. Д-Р МАРГАРИТА ИВАНОВА НИКОЛОВА   Тел: 66-314  
 ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕН СТЕФЧОВ МИТКОВ   Тел: 66-269  
 ГЛ. АС. Д-Р ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА   Тел: 66-314  
 АС. Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА НИНОВА   Тел: 66-269  

Докторант  Василена Георгиева Стоева - № D010214140   Редовна форма
Зачислен на 1.11.2014 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
Тема: Възможности за разширяване на дела на застраховането в икономиката на България
Докторант  Иван Грозданов Иванов - № D02021276   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2012 г. За срок от 6 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ
Тема: Възможности за развитие на дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ
Докторант  Мартин Емилов Маринов - № D01021398   Редовна форма
Зачислен на 1.1.2013 г. За срок от 5 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
Тема: Възможности за усъвършенстване на пенсионноосигурителната защита на учителите в България
Докторант  Надежда Димитрова Тодоровска - № D020214102   Задочна форма
Зачислен на 1.1.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ
Тема: Застраховането при интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда
Докторант  Нора Иванова Николаева - № D010216158   Редовна форма
Зачислен на 1.5.2016 г. За срок от 3 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ НИНОВ
Тема: Социално-икономическа ефективност на дейностите по промоция на здравето и профилактика на болестите
Докторант  Павел Валериев Димитров - № D020214115   Задочна форма
Зачислен на 1.7.2014 г. За срок от 4 години.  
Научен ръководител: Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ
Тема: Застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България

Кратка история на катедра „Застраховане и социално дело”

Благодарение на големия родолюбец и дарител Димитър Апостолов Ценов в град Свищов е открито Висше търговско училище, в което учебният план е съобразен и е по подобие на берлинското Ханделсхохшуле. Дарителят изрично, в своето завещание, указва, че в това самостоятелно и независимо висше учебно заведение трябва да се изучават науките по застрахователно дело. По този начин Свищов и Стопанска академия се превръщат в единствения в страната център за подготовка на кадри за застраховането.

Началото на застрахователната наука в България е поставено на 1 септември 1936 г. с Указ № 376 на цар Борис III и последващото откриването на ВТУ „Д. А. Ценов“ на 8 ноември същата година. В учебният план на първия випуск са включени дисциплините „Общо учение за застраховането“ и „Специално учение за застраховането“, изучавани в III и IV курс.

Времето налага въвеждането на специализация във висшето икономическо образование. Така през 1949 година, в унисон с традициите при обучението по застраховане, единствено на свищовската академия е дадено правото да развие специалност по застраховане. Във връзка с това е създадена и първата и към настоящия момент единствена в България застрахователна катедра. 

Катедра „Застраховане и социално дело” е създадена на 31 януари 1950 г. с ръководител проф. д-р Велеслав  Гаврийски. До 1995 г. тя е единствената в България, която подготвя специалисти в областта на застраховането и социалното дело. В катедрата във времето работят изтъкнати преподаватели като акад. Иван Стефанов, проф. Велеслав Гаврийски, проф. Иван Кацаров, доц. Пеню Телбизов, доц. Марин Петров, доц. Георги Беловеждов, доц. Петър Пенков, проф. Христо Драганов, проф. Нено Павлов, доц. Здравко Георгиев,  доц. Йото Йотов, доц. Кольо Колев,  проф. Боян Илиев. От свищовската застрахователна школа се пренася опитът в обучението по застраховане и социално дело в други висши учебни заведения. Не случайно в професионалната общност е популярен изразът „Академията ковачница на кадри в застраховането и осигуряването“.

Изгражданата десетилетия застрахователна и осигурителна школа днес продължава да се развива. В катедрата работи екип от опитни изследователи и преподаватели, уважавани в българските и чуждестранните институции, занимаващи се със застраховане, социална и здравна политика.  Към настоящия момент академичният състав включва четирима доценти, един главен асистент и петима асистенти. Девет от членовете на катедрата притежават образователната и научна степен доктор. 

Във връзка с динамичните съвременни реалности в областта на застраховането и социалната защита, катедра „Застраховане и социално дело” отстоява завоюваните през десетилетията достойни позиции. Специалността, по която катедрата провежда обучение е популярна  не само сред студентите. Катедрата е предпочитаното научно звено в България, в което се обучават изтъкнати специалисти от застрахователната и осигурителната практика в три докторски програми. 

Характеристика на специалността, която катедра „Застраховане и социално дело” администрира

Специалност „Застраховане и социално дело” е водеща в СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов и в страната в сферата на застраховането и осигуряването. Нейната основна образователна цел е подготовката на квалифицирани специалисти, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици за работа в застраховането, социалното и здравното осигуряване в България и в страните членки на Европейския съюз. Обучението по специалността включва общо теоретична и практико-приложна подготовка в областта на теорията и практиката на застраховането, на социалното и здравното осигуряване. Завършилите специалността студенти получават необходимата професионална квалификация в областта на корпоративния, застрахователния и социалния мениджмънт, както и в сферата на финансовата администрация в дружествата. 

Подготовката на студентите се извършва в съответствие с учебната документация, която е съобразена с най-добрите съвременни практики в системата на висшето образование. Тя осигурява академичната мобилност на студентите чрез системата за натрупване и трансфер на кредити. Съдържанието на учебния план и учебните програми е адаптирано към това на висшите училища в страните от Европейския съюз. То се осъществява в съответствие с действащото застрахователно и осигурително законодателство. Обучението на студентите от специалността се осъществява в редовна и задочна форми. Формират се знания по въпросите на: организацията и управлението на застрахователните и социалноосигурителните дружества; застрахователните портфейли и портфейлите на частните пенсионни фондове; публичните и частните схеми за осигуряване. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към анализа и управлението на икономически процеси и бизнес структури. 

Завършилите специалност „Застраховане и социално дело” притежават практически умения за: професионално интерпретиране и прилагане на застрахователното и осигурителното законодателство; прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на застрахователната и осигурителната дейност; актюерската оценка на рисковете покривани от застрахователните и пенсионноосигурителните  дружества; прогнозиране на бъдещото развитие на ключови параметри на макроикономическо равнище и на пазарите; управление на ресурсите и активите на дружествата. Студентите получават практически навици, свързани с тяхната работа в застрахователните и осигурителните дружества.

Възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” намират успешна реализация в застрахователните и осигурителните дружества, застрахователните брокерски къщи; в системата на Националния осигурителен институт, в контролните органи на Националната агенция по приходите, областните и общинските администрации, структурите на ЕС.

Научно-изследователски приоритети и проекти: 

Научноизследователските приоритети на катедра “Застраховане и социално дело” са ориентирани към:   

•  изследване на динамиката на развитието на застрахователните и осигурителните пазари;

•  оценката на променящите се във времето рискове, покривани в застраховането и осигуряването; 

•  разработката на нови застрахователни и осигурителни продукти, които да отговорят на съвременните реалности;

•  участие в национални и международни научноизследователски проекти по теми свързани със застраховането и осигуряването;

•  организиране на кръгли маси и дискусионни студия за усъвършенстване обучението по застраховане и осигуряване и засилване на връзката теория- практика.

 

Списък на научно-изследователските проектите за последните години:

•  Научно-изследователски проект „Електронната търговия в застраховането- фактор за повишаване конкурентоспособността на застрахователните дружества“.

•  Научно-изследователски проект „Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделското застраховане в България”.