Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.
Програма „Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Стопанска академия притежава разширена Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите и докторантите могат да реализират мобилности с цел обучение или практика в чужбина.

Еразъм политика
Вътрешни правила на СА „Д. А. Ценов“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
Еразъм Харта за висше образование на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2014-2020
Информационен ECTS пакет

Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440

Еразъм+ координатори на ниво висше училище

Доц. д-р Маруся Смокова Институционален Еразъм+ координатор
Ана Кирчева Финансов Еразъм+ координатор
Венета Петкова Оперативен Еразъм+ координатор
Мартина Георгиева Оперативен Еразъм+ координатор
Цветелина Телбис Оперативен Еразъм+ координатор

 

Еразъм+ координатори на ниво катедра

Гл. ас д-р Петя Василева Финанси и кредит
Гл. ас д-р Таня Илиева Застраховане и социално дело
Доц. д-р Румен Лазаров Обща теория на икономиката
Гл. ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова Счетоводна отчетност
Доц. д-р Силвия Костова Контрол и анализ на стопанската дейност
Доц. д-р Пламен Петков Математика и статистика
Гл. ас. д-р Станислава Стоянова Мениджмънт
Доц. д-р Маруся Смокова Маркетинг
Гл. ас. д-р Ева Цветанова Стратегическо планиране
Доц. д-р Карина Саркисян-Дикова Международни икономически отношения
Проф. д-р Виолета Краева              Бизнес информатика
Гл. ас. д-р Емил Николов Индустриален бизнес и предприемачество
Доц. д-р Пенко Димитров Правни науки
Гл. ас. д-р Ваня Ганева История, философия и социология
Ас. Пламен Кънев Търговски бизнес
Ас. д-р Павлин Павлов Икономика и управление на туризма
Ас. д-р Явор Станев Аграрна икономика
Ст. преп. д-р Петър Тодоров Чуждоезиково обучение
Ст. преп. Радослав Николов Физическо възпитание и спорт

Еразъм+ офис
ул. „Емануил Чакъров“ № 2, гр. Свищов 5250
Имейл: erasmus@uni-svishtov.bg
Тел.: 00359 631 66 376
Тел./Факс: 00359 631 66 440