МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИНАНСОВАТА НАУКА В ПРОМЕНЯЩА СЕ ЕВРОПА“ (Свищов, 7-8 април 2017 г.)
Untitled document

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит”
СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Катедра „Финанси”
УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 Проф. д-р Румяна Лилова
Председател, СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-Ректор на СА „ А. Ценов“,
Сметна палата на Република България
Проф. д-р Йордан Василев
Декан факултет „Финанси“
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Д-р Мартин Димитров 
Народен представител в 43-то НС
Венцислав Спирдонов
Председател на ОбС - В. Търново
Инж. Делян Деляновски
Изп. директор на НАПОС-РБ
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „ЗСД“
Доц. д-р Людмил Несторов 
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Доц. д-р Анелия Радулова
зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Доц. д-р Силвия Трифонова
зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Проф. д-р Божидар Божинов
Доц. д-р Стоян Проданов
Проф. д-р Теодора Димитрова
Гл. ас. д-р Георги Георгиев
Доц. д-р Александър Ганчев
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Доц. д-р Ангел Ангелов
Гл. ас. д-р Петя Василева
Доц. д-р Валентин Милинов
Гл. ас. д-р Цветан Павлов
Доц. д-р Жельо Вътев
Ас. д-р Марияна Павлова
Доц. д-р Людмил Кръстев
Ас. д-р Петко Ангелов
Доц. д-р Марин Маринов
Ас. д-р Сергей Радуканов
Доц. д-р Пламен Пътев
Ас. д-р Стефан Станимиров
Доц. д-р Стефан Симеонов
Ас. д-р Танер Исмаилов
 1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа
 2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

Официални работни езици: български, английски, руски

КРАЙНИ СРОКОВЕ:
2 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg
15 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg
07 април 2017 г., Ректорат на СА, ет. 1, 8.30-10.30 ч.  - Регистрация на участниците

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 60 (шестдесет) лв. / 30 евро за чуждестранни участници
Банкова сметка за превеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
СА „Д. А. Ценов”, BIC: SOMBBGSF;
IBAN: BG78SOMB913031TSENOV00 – в лв.
IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – в евро (30 евро)
Основание за превод: Такса участие в конференция на катедра „Финанси и кредит”, 07-08.04.2017 г.

Заб. Таксата осигурява сборник с доклади, материали за конференцията, куверт тържествена вечеря и кафе-паузи!
      
           
РЕЗЕРВАЦИЯ: Хотел на учебен корпус „Юг”, тел. 0882 552510

Участниците лично резервират

места в хотела!

АДРЕС ЗА СПРАВКИ:
5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
www.finance1952.com/fk65

Указания за авторите:
Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на прикачения макет MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията.
Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Всички доклади ще бъдат регистрирани в iThenticate.
Обемът на доклада е ограничен до 6 издателски страници.

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат Letter.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt; 
 • Полета: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”

(или Top – 5.59 см.; Bottom – 3.3 см;  Left – 4.32 см; Right – 4.32 см).

 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single
 • Номерация на страниците: двустранна – горе.
 • Табулация: 0,5” (или 1.27 см.).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен интервал.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 11 pt,  italic.
 • Заглавието на таблиците се подравнява вляво

При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
Неговите изисквания са поместени:
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=71 (в сила от 01.01.2017 г.) и http://www.apastyle.org/.
Същите са налични на официалната web-страница на СА „Д. А. Ценов” в рубриката „Издания на СА”.

Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в книжно издание със самостоятелен ISBN и предоставени на участниците при регистрацията в дните на конференцията.

 

Заявка за участие Макет доклад
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТАЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ФИНАНСИАДА'2017"
(Свищов, 7-8 април 2017 г.)

Untitled document

ОРГАНИЗАТОРИ

Катедра „Финанси и кредит”
СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов
Катедра „Финанси”
УНСС, гр. София

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 Проф. д-р Румяна Лилова
Председател, СА „Д. А. Ценов”
Проф. д-р Георги Иванов
Зам.-Ректор на СА „ А. Ценов“,
Сметна палата на Република България
Проф. д-р Йордан Василев
Декан факултет „Финанси“
Доц. д-р Пресияна Ненкова
Ръководител катедра „Финанси“, УНСС
Д-р Мартин Димитров 
Народен представител в 43-то НС
Венцислав Спирдонов
Председател на ОбС - В. Търново
Инж. Делян Деляновски
Изп. директор на НАПОС-РБ
Доц. д-р Румен Ерусалимов
Ръководител катедра „ЗСД“
Доц. д-р Людмил Несторов 
Ръководител катедра „ОТИ“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Андрей Захариев
председател, ръководител катедра „Финанси и кредит”
Доц. д-р Анелия Радулова
зам.-председател, Директор на Институт за научни изследвания
Доц. д-р Силвия Трифонова
зам.-председател, катедра „Финанси“, УНСС
Гл. ас. д-р Димитър Костов
Катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“
Докт. Калоян Петков
Катедра „Финанси и кредит“ СА „Д. А. Ценов“
Александра Петрова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Антоанета Кулаксъзова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Беатрис Любенова
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Георги Йорданов
IV-ти курс, специалност „Финанси“
Анна Ангелова
III-ти курс, специалност „Финанси“
Антонио Славков
III-ти курс, специалност „Финанси“
Габриела Георгиева
III-ти курс, специалност „Финанси“
Добрин Тодоров
II-и курс, специалност „Счетоводство и контрол“
 1. Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа
 2. Публичните финанси в контекста на Многогодишната финансовата рамка 2014 – 2020 г.
 3. Банковият сектор – тенденции, предизвикателства  и решения

Официални работни езици: български, английски, руски

КРАЙНИ СРОКОРЕ:
10 март 2017 г. – Изпращане на електронна заявка за участие на е-mail:  department.fk@uni-svishtov.bg
30 март 2017 г. - Изпращане на  файл с научния доклад на е-mail : department.fk@uni-svishtov.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Студентите са освободени от такса

РЕЗЕРВАЦИЯ:             

Хотел на учебен корпус „Юг”, тел. 0882 552510
Участниците лично резервират
места в хотела!

АДРЕС ЗА СПРАВКИ:

5250 Свищов,
ул. „Ем. Чакъров” № 2
Стопанска академия „Д. А. Ценов”,
Катедра „Финанси и кредит”
Деяна Веселинова – инспектор катедра
Тел. 0631/66-309
Уеб-адреси с информация и достъп до макет за доклад и заявка за участие:
www.uni-svishtov.bg/?page=ConferSA
www.finance1952.com

Указания за авторите:
Докладите трябва да бъдат изготвени чрез използване на прикачения макет MS Word формат (изпълнение MS Word 97-2003 минимум).
Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичните направления на конференцията.
Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.
Всички доклади ще бъдат регистрирани в iThenticate.
Обемът на доклада е ограничен до 4 издателски страници.
Докладите се наименуват по начина, посочен в шаблона, като задължително в началото се постави „Student” (например Student_1_Ivan_Petrov.doc), а в Subject на писмото – Financiada’2017.

 

Технически характеристики в издателски страници:

 • Формат Letter.
 • Разстояние между редовете – Single.
 • Шрифт – Times New Roman 11 pt; 
 • Полета: Top – 2.2”; Bottom – 1.3”;  Left – 1.7”; Right – 1.7”
  (или Top – 5.59 см.; Bottom – 3.3 см;  Left – 4.32 см; Right – 4.32 см).
 • Текст под линия – размер Times New Roman 9 pt, Single
 • Номерация на страниците: двустранна – горе.
 • Табулация: 0,5” (или 1.27 см.).
 • Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.
 • Между текста на доклада и таблиците, фигурите, графиките и формулите се оставя един празен интервал.
 • Формулите се създават с Equation Editor.
 • За създаването на графики и фигури да се използват: MS Power Point или MS Excel, като текстът под тях се центрира и се изписва с размер на шрифта Times New Roman 11 pt,  italic.
 • Заглавието на таблиците се подравнява вляво

При цитиране се спазват изискванията за библиографско цитиране на информационни източници APA Style.
Неговите изисквания са поместени:
https://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=71 (в сила от 01.01.2017 г.) и http://www.apastyle.org/.
Същите са налични на официалната web-страница на СА „Д. А. Ценов” в рубриката „Издания на СА”.

Пълните текстове на докладите ще бъдат публикувани в книжно издание със самостоятелен ISBN и предоставени на участниците при регистрацията в дните на конференцията.

 

Заявка за участие Макет за доклад Макет за презентация
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”,     9-10 ноември 2016 г., гр. Свищов

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания”, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.  Конференцията ще се проведе на 9 и 10 ноември 2016 г. в гр. Свищов. 

Повече информация може да откриете на следния адрес:  http://80.uni-svishtov.bg/EWKS/2016 
„Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа

Уважаеми Колеги,
Катедри „ Правни науки и екология“ и „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в Кръгла маса на тема „Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Република България – икономически и правни проблеми“, която ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 09.30 часа в „клуб Салве“.
На научния форум са поканени учени, академични преподаватели, докторанти, студенти, представители на Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ , Аграрния бизнес и асоциации на земеделски производители.
 

 

 

 

 „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Свищов, 21 октомври 2016 г.

  • 1. проф. д-р Марияна Божинова – Зам.-ректор "Учебна дейност"
  • 2. доц. д-р Светослав Илийчовски – Ръководител на катедра "Търговски и туристически бизнес"
  • 3. доц. д-р Петранка Мидова
  • 4. доц. д-р Теодора Филипова
  • 5. доц. д-р Петя Иванова
  • 6. доц. д-р Симеонка Петрова
  • 7. гл. ас. д-р Венцислав Перков
  • 8. гл. ас. д-р Любка Илиева
  • 9. ас. Пламен Кънев

 • Елена Трайкова – технически секретар

1. Отраслови релации за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
2. Регионални и глобални проявления на търговския и туристическия
бизнес
3. Маркетинг и мениджмънт на търговския и туристическия бизнес
4. Счетоводни, статистически и контролни аспекти на търговския и
туристическия бизнес
5. Финансов и застрахователен мениджмънт на търговския и
туристическия бизнес
6. Иновационни и информационни измерения на търговския и
туристическия бизнес

Максимален обем на доклада: до 6 страници, включително таблици и
графики.
Формат на страниците: Paper size А4; Margins: Top – 6 cm , Botton – 4
cm, Left – 4 cm, Right – 4,50 cm. Номерация на страниците – не се
изисква.
Шрифт на основен текст: Times New Roman 11 pt, разстояние между
редовете: Single
Заглавие: Главни букви, Bold, центрирано, 14 pt
Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: след
един празен ред под заглавието, шрифт Bold, центрирани, 11 pt
Месторабота: под академичната длъжност, степен и име на автора,
шрифт Italic, центрирано, 11 pt
Основен текст: след един празен ред под местоработата – Justified, 11
pt, разстояние между редовете: Single, First line – 1,25 cm
Таблици: вмъкнати на съответното място в текста. Над таблицата номер
и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под
фигурата – номер и наименование, шрифт Italic, Bold, центрирани, 11 pt
Цитирана литература: под линия, по стандарт с номера от 1 до n, 10 pt,
First line – 1,25 cm
Наименование на файла на доклада: в съответствие с номера на
тематичното направление, името и фамилията на автора, например:
1_doklad_Mira_Popova

Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник. Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите. Авторите им носят отговорността за съдържанието.

Регистрация на участниците: 21 октомври 2016 г. от 9,00 ч. в Учебен
корпус "Юг" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Тържествено заседание по случай 25 години катедра "Търговски и туристически бизнес": 10 ч. на 21 октомври 2016 г. в Заседателна зала на Учебен корпус "Юг" на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Официални работни езици: български, руски, английски

КРАЙНИ СРОКОВЕ:
30 май 2016 г. – приемане на заявката за участие на e-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg
10 юни 2016 г. – потвърждение за приемане на доклада
15 септември 2016 г. – краен срок за изпращане на доклада на e-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 30 (тридесет) лв.
Банкова сметка за привеждане на таксите на участниците:
Общинска банка АД – финансов център Свищов
BIC CODE: SOMBBGSF
IBAN-BG78SOMB913031TSENOV00 – в левове
IBAN-BG96SOMB913034TSENOV02 – в евро (15 евро)
Основание за превод: участие в Кръгла маса на катедра "ТТБ" - Свищов

5250 Свищов,
ул. "Емануил Чакъров" № 2
Стопанска академия "Д. А. Ценов",
Катедра "Търговски и туристически бизнес"
Телефони: 0631/66-321, 0631/66-322
Е-mail: ttb2016@uni-svishtov.bg

21 октомври 2016 г. (петък)
09.00 – 10.00 ч. Регистрация на участниците в Учебен корпус "Юг"
10.00 – 11.00 ч. Откриване на кръглата маса (Заседателна зала на Учебен корпус "Юг") 11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза
11.15 – 12.30 ч. Заседания по секции
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.30 ч. Заседания по секции
15.30 – 15.45 ч. Кафе-пауза
15.45 – 17.00 ч. Заседания по секции
17.00 – 17.30 ч. Закриване на кръглата маса (Заседателна зала на Учебен корпус "Юг") 19.00 ч.Официална вечеря

Заявка за участие

Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната Свищов, 14 – 15 октомври 2016 г.

Уважаеми Колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална кръгла маса на тема "Застрахователният и осигурителният пазар: тенденции, визия, приоритети и очаквания за управление на промяната", която ще се проведе на 14-15 октомври 2016 г. от 10.00 часа в Учебен корпус "ЮГ" на Стопанска академия"Д.А.Ценов" - Свищов.

 

 

 Обучителен семинар за преподаватели и млади учени с гост лектор проф.Йото Йотов, Университет Дрексел, САЩ, 13-14 октомври 2016, Свищов


The course traces the evolution of the structural gravity model, as the most successful model in international trade, from its initial a-theoretical applications to most recent structural estimation gravity frameworks that can be used to quantify the effects of TPP, TTIP, and other trade policies of interest. The course combines a rigorous theoretical exposition with a series of applications and exercises, including estimation of the partial and the GE effects of trade.

About the Instructor. Yoto V. Yotov is an Associate Professor of Economics at Drexel University. Yotov has published in top academic journals and has been a consultant for the World Trade Organization, the World Bank, the U.S. International Trade Commission, the Department of Foreign Affairs and International Trade of the Canadian government, and the Industry Canada unit of the Canadian government.

The course will take place on October 13 and 14 at the “D.A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov.

Participation fee 65 euro. The fee covers course materials, coffee breaks and two lunches.

The deadline for registration is August 31. Space is limited.

For registration, please fill this REGISTRATION FORM. If you have any questions or need help with the visa formalities, please e-mail Galin Stefanov at g.stefanov@uni-svishtov.bg

COURSE DESCRIPTION            REGISTRATION FORMЮбилейна научна конференция на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА „ХОРИЗОНТ 2020““

Подробна информация за предстоящата конференция може да получите на http://bi.uni-svishtov.bg/conference/.

 

Междууниверситетска кръгла маса за докторанти на тема "Проблеми на регионалната интеграция и международния бизнес", 16 септември 2016 г.

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в междууниверситетска кръгла маса за докторанти на тема "Проблеми на регионалната интеграция и международния бизнес", която ще се проведе на 16 септември 2016 г. (петък) от 10.00 часа в Учебен корпус "ЮГ" на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов.
Заявките за участие се изпращат на адрес: mio@uni-svishtov.bg.

Покана Заявка за участие


Юбилейна научна конференция на тема:

РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ
Свищов, 20-21 ноември 2015 г.

 • 1. Глобализация и развитие на българската икономика
 • 2. Макроикономически аспекти на развитието на българската икономика
 • 3. Фирмени, отраслови и регионални аспекти на развитието на българската икономика
 • 4. Научни и методически проблеми при преподаването на икономическата теория

1. Срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклада – 30 юни 2015 г.
        e-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 15 октомври 2015 г.
        e-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 6 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора, месторабота – 12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup – ляво 4 см; дясно 4,5 см; горе 6 см; долу 3,5 см; интервал Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото, отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

   Пример: 2_Ivan_Petrov.doc

6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник
7. Такса за правоучастие: 50 лв. за материали за конференцията, за кафе-паузи и за коктейл.
8. Срокове и начини за плащане на таксата:

 • по банков път в срок до 16 ноември 2015 г.

   Банкова сметка за превеждане на таксата:
      Общинска банка АД - финансов център Свищов
      BIC:              SOMB BGSF
      IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – BGN
      Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „Обща теория на икономиката”

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 20 ноември 2015 г.

Регистрация на участниците – 20 ноември (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Ректорат.
Тържествено заседание по случай 65-та годишнина на катедра „Обща теория на     икономиката” и откриване на конференцията – 20 ноември 2015 г. от 10.00 ч. в ауд. „Академик Иван Стефанов” (ауд. 10).
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250 Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „Обща теория на икономиката”
Анка Караманлиева – инспектор катедра
Ас. Тодор Асенов
Телефони: 0631/66 256
E-mail: conf-oti@uni-svishtov.bg

Заявка за участие


Юбилейна международна научна конференция "Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения"
Untitled document

 1. 1. Философски и социологически проблеми на обществото
 2. 2. Социални науки и социално-икономическа практика
 3. 3. Публични политики в съвременното общество
 4. 4. Достижения и перспективи на стопанско-историческото знание
 5. 5. Социалните науки в съвременното икономическо образование
 6. 6. Съвременна хуманитаристика

1. Срок за изпращане на заявка за участие– 4 септември 2015 г.(заедно с доклада) на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
2. Срок за представяне на докладите – 4 септември 2015 г. на e-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg
3. Максимален обем на докладите – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
4. Изисквания за формата на докладите:

 • Заглавие на доклада – Bold 14 pt, център, главни букви;
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора, месторабота–12 pt, центрирано;
 • Основен текст - Шрифт – Times New Roman; Font Size – 12 pt;  Page Setup –Margins –top 2“(5,08 см.), bottom 1“(2,54 см.), left 1,2“(3,05), right 2,24“(5,69см.), Paper-letter; Layout-header 1,7“(4,32см.),
  footer 1,7“ (2,54 см.), Междуредие - Single;
 • Цитиране под линия – 10 pt.

5. Име на файла:

 • Числото отговарящо на тематичното направление на доклада
 • Собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта

Пример: 1_Ivan_Ivanov.doc
6. Получените доклади ще бъдат отпечатани в сборник.
7. Таксата за правоучастие – за материалите за конференцията, за кафе-паузите и за коктейла е в размер на 40 лв. , за чужденци – 40 евро.
8. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 30 октомври 2015 г.
 • по банков път в срок до 4 септември 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
Общинска банка АД - Финансов център Свищов
BIC SOMB BGSF
IBAN:            BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – в лева
IBAN             BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02 –в евро

Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра „История, философия, социология”

Регистрация на участниците – 30 октомври (петък) 2015 г. от 08.00 ч., Учебен Корпус „Юг“
Откриване на конференцията и пленарно заседание по случай 50 години катедра „История, философия, социология”– 30 октомври 2015 г. от 10.00 ч. – Заседателна зала Корпус „Юг“
Програмата на конференцията и съпътстващите материали се предоставят на участниците при регистрацията.
Настаняване на участниците – хотел на учебен „Корпус Юг”
(телефони за връзка – 0631/6 08 82; 6 07 80)

5250, Свищов, ул. „Емануил Чакъров”, № 2, СА „Д. А. Ценов”
Катедра „История, философия, социология”
Таня Божанова – инспектор катедра
Гл. ас. д-р Ваня Ганева
Телефони: 0631/66 259
E-mail: conf_ip@uni-svishtov.bg

Заявка за участие Приглашение Invitation


Международна юбилейна научно-практическа конференция на тема:
„Европейски практики и национални рефлексии в планирането”
по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Стратегическо планиране”

Свищов, 24-25 април 2015 г.


Председател  
Проф. д-р Величко Адамов - Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Членове  
Проф. д-р Любен Кирев - Зам.-ректор „Обучение и научни изследвания”
Проф. д-р Теодора Димитрова - Зам.-ректор „Студентска политика и академично развитие”
Проф. д-р Виолета Краева - Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Проф. д-р Маргарита Богданова - Ръководител катедра „Стратегическо планиране”
Проф. д-р Пенчо Пенчев - Областен управител на област Велико Търново

 


Председател: Проф. д-р Маргарита Богданова

Членове:

Проф. д-р Борислав Борисов Ас. д-р Юлиян Господинов
Доц. д-р Неделчо Митев Ас. Евелина Парашкевова
Доц. д-р Михаил Чиприянов Ас. Миглена Вачевска
Доц. д-р Анастасия Марчева Ас. Евгени Тодоров
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова Ас. Елица Лазарова
Гл. ас. д-р Ева Цветанова  

 


1. Стратегическо планиране на регионалното развитие
2. Бизнес планиране и конкурентоспособност на икономиката
3. Стратегии за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж
4. Методология на преподаването на планови дисциплини във висшите училища

 


1. Изпращане на резюме на доклада в размер до 400 думи на български и до 400 думи на английски език (Резюме: Code_Family_Name_abstract.doc).
      Срок: 16 март 2015 г.

Резюметата ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците в деня на откриване на конференцията.

2. Получаване на потвърждение от организаторите по ел. поща.
      Срок: 20 март 2015 г.

3. Изпращане на докладите в обем до 8 страници по ел. поща (Изисквания към докладите: Code_Family_Name_paper.doc).
      Срок: 27 април 2015 г.

4. Регистрация на участниците: 24 април 2015 г., 9.00 - 10.30 часа

5. Откриване на конференцията: 24 април 2015 г., 10.30 часа

6. Отпечатване на сборник с доклади от конференцията. Сборникът ще бъде предоставен на участниците в конференцията в срок до 20 юли 2015 г.

7. Работни езици: български, английски и руски език

8. Такса за правоучастие: 50 лева. Заплаща се от всички участници в конференцията.
Всеки участник в конференцията има право да участва само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).

9. Срокове и начини на плащане:

 • в брой - на място при регистрация за конференцията – на 24 април 2015 г.
 • по банков път в срок до 20 април 2015 г.

Банкова сметка за превеждане на таксите за участие:
   Общинска банка АД - финансов център Свищов
   BIC:              SOMB BGSF
   IBAN:           BG78 SOMB 9130 31TS ENOV 00 – BGN
   Основание:  Такса участие на (имена на участника) в конференция на катедра СП


Адрес за кореспонденция и информация:
             СА „Д. А. Ценов”
             Катедра „Стратегическо планиране”
             ул. „Емануил Чакъров” № 2
             5250 гр. Свищов

Лице за контакти:
            Веселка Димитрова
            Тел.: (0631) 66 296
            e-mail: 60splanning@uni-svishtov.bg

Настаняване на участниците:
            Хотелски комплекс Корпус Юг”, тел. 0882 552 517,
            http://www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174
Разходите по пребиваване (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците. 


ПЪЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

24 април 2015

9:00 – 10:30 ч.
Регистрация на участниците в конференцията

10:30 – 11:15 ч.
Тържествено откриване на конференцията, поднасяне на приветствия и адреси

11:15 – 12:00 ч.
Юбилейна международна конференция „Европейски практики и национални рефлексии в планирането“ (Пленарни доклади)

12:00 ч.
Обща снимка на участниците в конференцията пред Ректората на СА „Д. А. Ценов”

12:00 – 14:00 ч.
Обедна почивка

14:00 – 15:30 ч.
Заседания по секции

15:30 – 16:00 ч.
Кафе пауза

16:00 – 18:00 ч.  
Заседания по секции

19:00 ч.
Коктейл за гостите и участниците в конференцията


25 април 2015

9:30 – 12:00 ч. 
Заседания по секции

12.00 ч.
Закриване на конференцията

Достъпни връзки:
Пълна програма Покана Макет резюме и информация за авторите Макет доклад

International Jubilee Scientific-Practical Conference
dedicated to the 60th anniversary of the establishment of Strategic Planning Department at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
"European practices and national reflections in the planning"
Svishtov, Bulgaria, 24-25 April 2015


Chair:  
Prof. Velichko Adamov, Ph.D. - Rector of D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
Members:  
Prof. Lyuben Kirev, Ph.D. - Vice Rector of Training and Scientific Research
Prof. Teodora Dimitrova, Ph.D. - Vice Rector of Students" Policy and Academic Development
Prof. Violeta Kraeva, Ph.D. - Dean of Faculty of Management and Marketing
Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D. - Head of Strategic Planning Department
Prof. Pencho Penchev, Ph.D. - Regional Governor of Veliko Tarnovo District

Chair: Prof. Margarita Bogdanova, Ph.D.

Members:

Prof. Borislav Borisov, Ph.D. Assist. Prof. Yuliyan Gospodinov, Ph.D.
Assoc. Prof. Nedelcho Mitev, Ph.D. Assist. Prof. Evelina Parashkevova
Assoc. Prof. Michail Chipriyanov, Ph.D. Assist. Prof. Miglena Vachevska
Assoc. Prof. Anastasiya Marcheva, Ph.D. Assist. Prof. Evgeni Todorov
Head assist. Prof. Nadezhda Veselinova, Ph.D. Assist. Prof. Elitsa Lazarova
Head assist. Prof. Eva Tsvetanova, Ph.D.  

1. Strategic planning of regional development
2. Business planning and competitiveness of the economy
3. Strategy for smart, sustainable and inclusive growth
4. Methodology of teaching Planning courses in universities

PRELIMINARY PROGRAM

April 24th, 2015

9:00 – 10:30
Registration of participants

10:30 – 11:15
Opening of the conference

11:15 – 12:00
International Jubilee Scientific-Practical Conference "EUROPEAN PRACTICES AND NATIONAL REFLECTIONS IN THE PLANNING" (Plenary reports)

12:00
Photo of all participants in the conference in front of the Tsenov Academy, Rectorat building 

12:00 – 14:00
Lunch break 

14:00 – 15:30
Parallel Sessions

15:30 – 16:00
Coffee break

16:00 – 18:00
Parallel Sessions

19:00
Cocktail for guests and participants


April 25th, 2015

9:30 – 12:00  
Parallel Sessions

12.00
Closing ceremony


1. Abstracts should have a maximum of 400 words in English and in the language of the paper, without any charts, tables or formulas. Abstracts have to be submitted via e-mail.
Deadline: March 16th, 2015 (template: Code_Family_Name_abstract_en.doc).
     
Abstracts will be published in a special conference abstracts’ proceedings and will be provided to participants on the opening day of the conference.

2. The organizing committee will send a confirmation notice to authors via e-mail by March 20th, 2015.

3. All papers must be up to 8 pages in length. Authors are required to use conference template (Code_Family_Name_paper_en.doc).
            Deadline for submission of the full papers via email: April 27th, 2015

4. Registration of participants: April 24th, 2015, from 9:00 to 10:30

5. Opening of the conference: April 24th, 2015, 10.30

6. Deadline for publishing the conference proceedings: July 10th, 2015

7. Working languages of the conference: Bulgarian, English and Russian

8. Participation fee: 50 EUR for all participants
Each author may submit only one paper – individually or in collaboration.

9. Payment options:
  - in cash – on April 24th, 2015 (the opening day of the conference during registration of participants)
  - bank transfer by April 20th, 2015

Bank account (for payments in EUR):
   Municipal Bank PLC – Financial Center Svishtov
   BIC:    SOMB BGSF
   IBAN: BG96 SOMB 9130 34TS ENOV 02
   Reason for payment: Conference fee for SP Department (name of participant)


Address:
D. A. Tsenov Academy of Economics
Strategic Planning Department
5250 Svishtov, Bulgaria
2 Em. Chakarov Str.

Contact person:
Veselka Dimitrova
Tel.: +359 631 66296
E-mail: 60splanning@uni-svishtov.bg

Accommodation:
Corpus Yug Hotel Complex, tel. +359 882 552 517,
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=224
Transport and accommodation costs will be covered by the participants.


Links:
Invitation Abstract and information about the authors PaperМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура", 24 ноември 2014 г.

Съюзът на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Федерацията на научно-техническите съюзи, Правителството на провинция Баден Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциациятa на Дунав­ските общини „Дунав“, както и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/ - България организират международна конференция на тема: „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“.

На форумът ще бъде обсъдена и приета „Харта за раз­ви­тие на Долен Дунав“ за формиране на ключови политики за ускорен растеж на региона.
Конференцията ще стартира работа на 24.11.2014 г. (понеделник) от 9,30 часа в Заседателната зала на „Корпус Юг“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Проф. Кръстьо Петков, Председател на УС на СИБ
Проф. Величко Адамов, Ректор на
СА „Д. А. Ценов
Станислав Благов, кмет на община Свищов
Пламен Стоилов, председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“
Инж. Димитър Иванов, Заместник-председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

КООРДИНАТОРИ:
Проф. д-р Андрей Захариев, зам.-председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“
Христина Стойчева – секретар на УС на СИБ


За контакт и информация:
Център за международно сътрудничество и проекти при СА „Д. А. Ценов”:
++359(0)631-66376;
cicp@uni-svishtov.bg

Телефон за резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510

Адрес за навигация: Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ 105
Уеб алокация „Корпус Юг”: www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174

Достъпни връзки:Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие, 6-7 ноември 2014 г.

Катедра „Аграрна икономика” при СА „Димитър А. Ценов” организира Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
НАЦИОНАЛНИЯТ АГРАРЕН СЕКТОР – ЕЛЕМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕГИОНИ В СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”.
Конференцията се посвещава на 30-годишния юбилей на катедра "Аграрна икономика" и патронния празник на Висшето училище.

Свищов , 6-7 ноември 2014 г.

ПОКАНА INVITATION ПРИГЛАШЕНИЕ
Заявка за участие Registration Form Заявка на участие


Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество), Свищов - 31 октомври 2014 г.

Катедра «История, философия и социология» и катедра «Правни науки и екология» организират Международна научна конференция на тема "Социалните науки и икономиката" (Взаимодействие и перспективи за сътрудничество).
Конференцията ще се проведе в гр.Свищов на 31 октомври 2014 г.

Информация:
ПОКАНА
Заявка за участие


International Scientific Conference "Social Sciences and Economics (Interaction and perspectives for collaboration)", organized by the Department of History, Philosophy and Economics and the Department of Law and Environmental studies at D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.

InformationСТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема „Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции и перспективи”

По случай 60 години от своето основаване
факултетите „Финанси” и „Стопанска отчетност”
при СА „Д. А. Ценов”

организират на 25-26 октомври 2013 г.  

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции и перспективи

В конференцията могат да вземат участие студенти от всички икономически специалности на всички български университети. Основните тематични направления на конференцията са:

 • Финансите – теория и практика;
 • Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването;
 • Актуални проблеми на икономическата теория (микроикономика и макроикономика);
 • Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита;
 • Състояние и перспективи на контрола и анализа;
 • Статистиката на XXI век – проблеми на теорията и практиката.

За участие е необходимо подготвянето на доклад в общ обем до 6 страници и презентация по неговата тема, която трябва да бъде задължително изнесена на конференцията.

На всеки участник, изнесъл презентация, свързана със заявен доклад, ще бъде връчен сертификат!

Подробните технически изисквания към докладите и презентациите са поместени в линковете както следва:

За улеснение можете да използвате и да работите директно в предоставените шаблони. Техните параметри са настроени според изисквания за участие. Достатъчно е само да изтриете ненужната информация, да попълните празните места, след което да въведете своите текстове и данни!

Името на файла с доклада и презентацията трябва да бъдат във формата Код_Имена_На_Автора.doc и съответно Код_Имена_На_Автора.ppt.
Кодът пред името на автора на файла е според избраното тематично направление на доклада, както следва:

 • 1 – Финансите – теория и практика;
 • 2 – Състояние и перспективи в развитието на застраховането и осигуряването;
 • 3 – Актуални проблеми на икономическата теория (микроикономика и макроикономика);
 • 4 – Теоретико-приложни аспекти на счетоводството и одита;
 • 5 – Състояние и перспективи на контрола и анализа;
 • 6 – Статистиката на XXI век – проблеми на теорията и практиката.

Тоест, ако студент е избрал да представи доклад по тема от сферата на финансите, то файлът с неговия доклад трябва да бъде озаглавен 1_Име_Презиме_Фамилия.doc, а файлът с презентацията върху доклада –  1_Име_Презиме_Фамилия.ppt.

Студентските доклади и презентациите към тях се изпращат на e-mail finance@uni-svishtov.bg  в срок до 17.00 ч. на 15.10.2013 г.


За повече подробности и информация – кат. "Финанси и кредит"
тел. 0631/66 309
e-mail:
 finance@uni-svishtov.bg 
 


Юбилейна международна научнопрактическа конференция «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»,25 – 26 октомври 2013 г.

ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТВАТА

25 октомври 2013 г.
11,00 ч. Тържествено заседание на факултетните съвети на факултет "Финанси" и факултет "Стопанска отчетност"
Ректорат, ауд. 1 "Проф. Д. Бъров"
14,30 ч. Откриване на конференцията на тема: «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи» и пленарно заседание
Ректорат, ауд. 1 "Проф. Д. Бъров"
26 октомври 2013 г.
9,30 ч. Заседания по секции
Корпус Юг
9,30 ч. Студентска конференция на тема: «Финансите и стопанската отчетност – състояние, тенденции, перспективи»
Ректорат

 

60 лет
ФАКУЛЬТЕТ „ФИНАНСЬI”
ФАКУЛЬТЕТ „ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ”

Юбилейная международная научно-практическая конференция
«Финансы и хозяйственная отчетность – состояние, тенденции и перспективы»
25 – 26 октября 2013 г.
Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова
г. Свиштов, Республика Болгария

 

60 years
FACULTY OF FINANCE
FACULTY OF ECONOMIC ACCOUNTING

Jubilee international scientific conference

Finance and Economic Accounting the current situation, trends and prospects
25 – 26 October 2013
the D. A. Tsenov Academy of Economics  
Svishtov, the Republic of Bulgaria

 Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема “Бъдещето на интеграцията, бъдещето на Европейския съюз”

Катедра „Международни икономически отношения”
по случай  20 години от създаването си
ОРГАНИЗИРА
Юбилейна международна научнопрактическа конференция на тема
“Бъдещето на интеграцията, бъдещето на Европейския съюз”, посветена на 20 годишнината от създаването на катедра “Международни икономически отношения”  16-17 май 2013 г.

Към страницата на  конференцията.Международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век”Катедра "Стратегическо планиране" организира Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век” по случай 20-годишнината от създаването на специалност „Публична администрация”, която ще се проведе в гр.Свищов, 10-11 май 2013 г., Ректорат Ауд. 10 „Акад. Ив. Стефанов“

Към страницата на конференцията.Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество" (по повод 10 години електронно списание "Диалог"


На 21 октомври ще се проведе Юбилейна конференция "Научната периодика - конкуренция и качество"
(по повод 10 години електронно списание "Диалог", 15 години Институт за нучни изследвания, 20 години списание "Бизнес управление" и трета среща-дискусия "Научната периодика в икономиката")
Научният форум се провежда под патронажа на Ректора на СА "Д. А. Ценов" - проф. д-р Величко Адамов
За повече информация