ДИРЕКТОР, ИНСТИТУТ / ЗА НИ
Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тел: 66 370
КООРДИНАТОР/ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тел: 66 247
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
д-р Александрина Борисова Александрова
Тел: 66 247
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
д-р Цветомира Стоянова Ценова
Тел: 66 247
ЕКСПЕРТ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНИ
Ивелина Йорданова Станева
Тел: 66 364
ЕКСПЕРТ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНИ
Мариела Димитрова Стоянова
Тел: 66 364

Адрес за кореспонденция:

Институт за научни изследвания

5250, гр. Свищов, ул. "Ем. Чакъров" 2А
e-mail: ini@uni-svishtov.bg
0631/66-370; 0631/66/364

В изпълнение на своята мисия да развива фундаментални и научно-приложни изследвания според научните направления на СА „Д. А. Ценов”, Институтът за научни изследвания насърчава научноизследователските усилия на академичния състав за създаване на научни продукти и педагогически иновации. В резултат от тези усилия от 2002 г. до 2014 г. преподавателски научни екипи са изпълнили 274 проекта, финансирани със средства по Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (ДВ, бр. 73 от 19 август 2003 г., изм., бр. 74 от 15 септември 2009 г.) в следните насоки:

 1. 1. Европейска интеграция
 2. 2. Икономически проблеми и бизнес
 3. 3. Обучение и образование
 4. 4. Маркетинг, продуктови и пазарни стратегии
 5. 5. Фирмено функциониране и развитие
 6. 6. Регионално функциониране и развитие
 7. 7. Развитие на системата за научни изследвания в СА “Д. А. Ценов” и др.

Проекти, финансирани по Наредба № 3 с начало през 2016 г.

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2015 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2014 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2013 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2012 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2011 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2010 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2009 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2008 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2007 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2006 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2005 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2004 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2003 г.

 

Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2002 г.

 

Съгласно Заповед № 260/10.04.2017 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ '2017

В съответствие с Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.) в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” ще бъдат финансирани  ЕКИПНИ проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти

През 2017 г. тематиката на тези проекти следва да се съобрази със следните приоритети:

Приоритет I. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието
Приоритет II. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие
 Приоритет III. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж

Хоризонтален принцип: Засилване участието на студенти и докторанти в научноизследователските проекти. Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите след тяхното приключване.


Условия за участие в конкурса:

 • Тематиката на проектите не бива да съвпада с тематиката на вече разработени проекти в рамките на ИНИ. За целта може да се направи справка на сайта на Академията в секцията “Звена в СА/Институт за научни изследвания”, етикет „Проекти по Наредба №3 на МОН”.
 • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект от всяка група.
 • Членовете на АЕК нямат право да участват в проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”.

Кой може да участва?
Екипи от преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти и студенти.

Съгласно Наредбата на МОН (чл. 11, ал. 1) и чл. 9 от  Вътрешните правила ръководител на научноизследователския екип може да бъде преподавател от СА „Д. А. Ценов” с образователна и научна степен „доктор” на основен безсрочен трудов договор, който притежава доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документи за участие в конкурса
 Пълният набор от документи за подаване на проектни предложения може да изтеглите: ТУК

Важни срокове:


Краен срок за подаване на проектните предложения
25 април 2017 г.
до 16:00 ч.
Краен срок за извършване на разходи по проектите
10 ноември 2017 г.
Краен срок за предаване на научните и финансови отчети от проектите
1 декември 2017 г.
Краен срок за предаване на студиите с резултатите научните изследвания
1 декември 2017 г.

 

Класиране
Класирането на проектните предложения ще се извърши по Системата от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научните изследвания, Приложение 1 от Вътрешните правила (Приети от АС с Решения №6/15.02.2017 г.).

Подаване на документи за участие в конкурса
Попълнените документи за участие в конкурса следва да се представят:
1. В два екземпляра на хартиен носител в Института за научни изследвания.
2. В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2017-Име на ръководителя на екипа”
Например: “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2017-
A.Stefanova”.

Институт за научни изследвания при СА “Димитър А. Ценов”

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов отпуска целево собствени средства за подпомагане на научноизследователската дейност на докторанти (Решения на АС №6 от 15 февруари 2017 г.).

Кой може да участва?

Право да кандидатстват за целеви средства за подпомагане на научноизследова­телската дейност имат всички докторанти, зачислени в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, обучаващи се в първа, втора и трета година на обучение по съответната докторска програма, но не по-късно от три месеца до приключване на срока на докторантурата.

Условия за участие
Целевите средства са предназначени за:

1. участие в научни форуми (национални и международни научни конференции, кръгли маси, публични лекции и др. в областта на докторската програма); 
2. закупуване на научна литература за целите на научноизследователската дейност на докторанта;
3. закупуване на достъп до специализирана информация в областта на научните изследвания на докторанта;
4. закупуване на специализиран софтуер, спомагащ обработката на информация за целите на научните изследвания на докторанта;
5. обучения в областта на докторската програма от сертифицирани институции;
6. следдипломни и факултативни обучения за придобиване на ключови знания и компетентности

Начин на кандидатстване
Формуляри за кандидатстване (Приложение 8) за целеви средства за подпомагане на научноизследователската дейност на докторанти могат да се подават до 10-то число на месеца (с изключение на месеците: юли и август) в Института за научни изследвания, в 1 оригинален екземпляр на хартия и в електронен формат на
ini@uni-svishtov.bg.
Потвърждение за предоставяне на целеви средства за подпомагане на научните изследвания на докторанти се получава след заседание на Академична експертна комисия в срок до 20 работни дни от датата на подаване на формуляра.

Начин на отчитане
Получилите целеви средства за подпомагане на научноизследователската дейност докторанти в СА “Д. А. Ценов“ се задължават не по-късно от един месец след усвояването им да подадат Формуляр за отчитане на постигнатите резултати (Приложение 9) в Института за научни изследванияq в 1 оригинален екземпляр на хартия и в електронен формат на ini@uni-svishtov.bg.

Документи: ТУКЗа допълнителна информация:
Институт за научни изследвания
0631/66-364; 66-370

Подадени проектни предложения - Втори допълнителен конкурс - Кампания 2017

Код
Дата на
подаване на заявка
Час на
подаване на заявка
Проект
Ръководител
Катедра
Заявена сума
1 21-2017 19.4.2017 15:00 Изследване на административния капацитет на
изпълнителната власт
проф. д-р Маргарита Богданова СП 5050,74
2 22-2017 24.4.2017 15:40 Финансово-икономическата интеграция на
България и ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи
доц. д-р Людмил Несторов ОТИ 4111,2
3 23-2017 25.4.2017 15:30 Мениджмънт - реалност и бъдеще доц. д-р Ирена Емилова Мениджмънт 4305,09


Подадени проектни предложения - Допълнителен конкурс - Кампания 2017

Код
Дата на
подаване на заявка
Час на
подаване на заявка
Проект
Ръководител
Катедра
Заявена сума
1 16-2017 17.3.2017 15:00 Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Доц. д-р Пенка Горанова Маркетинг 4002,91
2 17-2017 23.3.2017 13:30 Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България Доц. д-р Наталия Маринова Бизнес информатика 2275,09
3 18-2017 24.3.2017 10:45 Изследване на процесуалния данъчен контрол за ограничаване на административните нарушения доц. д-р Пепа Стойкова КАСД 1848,72
4 19-2017 27.3.2017 13:00 Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие доц. д-р Росица Колева   2923,15
5 20-2017 27.3.2017 14:30 Обучение на студенти от специалност "Икономика на туризма" на английски език чрез използване на мобилно приложение ст. преп. д-р Петър Тодоров ЧЕО 3403,33


Подадени проектни предложения - Кампания 2017

Код
Дата на
подаване на заявка
Час на
подаване на заявка
Проект
Ръководител
Катедра
Заявена сума
1 1-2017 01.03.2017 15:15 Изследване на състоянието и тенденциите
в развитието на мобилния бизнес
в хотелиерския бранш в България
доц. д-р Наталия Маринова Бизнес информатика 2852,12
2 2-2017 02.03.2017 11:00 Изследване потенциала на облачните изчисления за развитие на ИТ инфраструктурата на големите предприятия в България доц. д-р Петя Емилова Бизнес информатика 2833,35
3 3-2017 02.03.2017 16:30 Управленски проблеми и перспективи на социалната отговорност доц. д-р Анатолий Асенов Мениджмънт 4251,25
4 K1-2017 06.03.2017 9:10 Ежегодна студентска научно-практическа
конференция: Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения
доц. д-р Здравко Любенов Международни
икономически
отношения
1358,70
5 К2-2017 06.03.2017 9:30 Юбилейна научно-практическа конференция по повод 50-годишнината на катедра "Мениджмънт" на тема: "Мениджмънтът - реалност и бъдеще" доц. д-р Ирена Емилова Мениджмънт 3186,00
6 4-2017 06.03.2017 10:30 Приоритети, политики и предизвикателства пред посредническата дейност и застрахователния
пазар в условията на нови регулации
гл. ас. д-р Милен Митков Застраховане
и социално дело
4373,57
7 5-2017 06.03.2017 10:40 Системите за финансово управление и контрол
в общините - 10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор"
проф. д-р Борислав Борисов Стратегическо планиране
и Математика и статистика
6108,67
8 К3-2017 06.03.2017 10:40 Кръгла маса "Съвременни планови практики
в България"
проф. д-р Маргарита Богданова Стратегическо планиране 3239,13
9 К4-2017 06.03.2017 11:00 Кръгла маса "Финансово-икономическата
интеграция на България и ЕС за 10 години членство"
проф. д-р Йордан Василев   2500,00
10 6-2017 06.03.2017 10:50 Докладване на корпоративната социална
отговорност
гл. ас. д-р Емил Николов Индустриален бизнес
и предприемачество
2230,87
11 К5-2017 06.03.2017 11:10 Научен форум "Устойчиво развитие
на застрахователния и осигурителния пазар в условията на нови регулации"
доц. д-р Румен Ерусалимов Застраховане
и социално дело
597,83
12 К6-2017 06.03.2017 11:10 Научен форум "65 години Свищовска
финансова школа"
проф. д-р Андрей Захариев Финанси и кредит 7728,26
13 7-2017 06.03.2017 13:00 Обучение чрез мобилно приложение в специалност "Икономика на туризма" ст. преп. Петър Тодоров Чуждоезиково обучение и Икономика и управление на туризма 5690,49
14 8-2017 06.03.2017 13:10 Възможности и модели за функциониране
на регионални фермерски пазари
доц. д-р Марина Николова Аграрна икономика 5115,17
15 К7-2017 06.03.2017 13:30 Четвърта национална студентска научна конференция "Финансиада` 2017" гл. ас. д-р Димитър Костов Финанси и кредит 1413,04
16 К8-2017 6.3.2017 13:45 Научно-практическа конференция "Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения" доц. д-р Пламен Петков Математика и статистика 3260,87
17 9-2017 06.03.2017 14:10 Проблеми и перспективи пред предприемачеството
в сферата на туризма в България
проф. д-р Марияна Божинова Икономика и управление на туризма
4996,99
18 10-2017 06.03.2017 14:30 Депопулацията в планинската и полупланинска
част на Централна Северна България и алтернативният туризъм като фактор за нейното ограничаване
доц. д-р Тихомир Личев Икономика и управление на туризма
2454,93
19 11-2017 06.03.2017 14:50 Възможности за фирмен растеж чрез иновации и
интелектуална собственост
доц. д-р Искра Пантелеева Индустриален бизнес
и предприемачество
5706,18
20 12-2017 06.03.2017 15:30 Информационно обслужване чрез
предоставянето на услуги
проф. д-р Красимир Шишманов Бизнес информатика 2845,3
21 13-2017 06.03.2017 15:40 Младежта, университетите и бизнесът - ключови
партньори в постигане на Глобалните цели за устойчивото развитие
доц. д-р Анастасия Марчева Стратегическо планиране 2819,00
22 14-2017 6.3.2017 15:45 Механизми за управление и контрол на
публично-частни партньорства
доц. д-р Силвия Костова Контрол  анализ на
стопанската дейност
2000,00
23 К9-2017 6.3.2017 15:50 Юбилейна научна сесия "Професионаната
компетентност - гарант за обществено доверие към контрола
проф. д-р Георги Иванов Контрол  анализ на
стопанската дейност
2391,3
24 15-2017 6.3.2017 15:55 Атрибутиране на конверсии в
многоканална онлайн среда (модел за прилагане в облазователни институции)
гл. ас. д-р Радослав Йорданов Маркетинг 5360,24

На 13.11.2014 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов се сформира Академичен клуб „Управление на проекти” като неформална структура към Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов”.
Основната цел на Клуба е повишаване на знанията и уменията на академичния състав и докторантите в СА за разработване и управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други източници на финансиране. Сред конкретните цели, приети от членовете на Клуба, са:

 • Създаване на критична маса от млади преподаватели/научни работници с натрупан опит, знания и умения за разработване и управление на проекти.
 • Изграждане на екипи по отделните фази на проектния цикъл – събиране на информация, генериране на идеи, разработване на проектни предложения, изпълнение на проекти, отчитане и т.н.
 • Привличане на млади и ентусиазирани преподаватели в управлението на проекти.

Членството в Клуба е на доброволен принцип, а в състава му се включват две групи членове: ментори и редовни членове (обучаеми) – млади асистенти и докторанти.
На учредителната среща на Клуба присъстваха проф. д-р Любен Кирев, Зам.-ректор по „Обучение и научни изследвания”, проф. д-р Маргарита Богданова – директор на ИНИ, и преподаватели от Стопанска академия, формиращи Съвета на менторите към Клуба: доц. д-р Пламен Пътев, доц. д-р Красимира Славева, доц. д-р Искра Пантелеева, гл. ас. д-р Анелия Панева, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, гл. ас. д-р Елена Йорданова, гл. ас. д-р Зоя Иванова, гл. ас. д-р Зорница Ганчева, гл. ас. д-р Момчил Антов, ас. д-р Юлиян Господинов, ас. Евелина Парашкевова, ас. Георги Ангелов и ас. Иван Маринов.
 Проф. д-р Любен Кирев приветства идеята за създаването на структура с подобен предмет на дейност и акцентира върху новите тенденции, свързани с проектния принцип на финансиране при осъществяването на образователни, научноизследователски и публикационни дейности в сферата на висшето образование. 
По време на учредителната среща проф. д-р Маргарита Богданова представи новата инициатива на Института за научни изследвания. Тя изтъкна значението и бъдещата роля на новосъздадената структура за реализирането на съвкупност от проекти и дейности, в съответствие с ключовите цели и приоритети за развитие на образованието, научните изследвания и работата с академичния състав и докторантите в Академията в контекста на националната и европейска политика. Проф. Богданова очерта основните направления, по които се очаква екипът от ментори да работи, формулира възможните трудности  през първоначалните етапи от дейността на Клуба, фокусира вниманието на присъстващите върху отворения и гъвкав подход при дефинирането и организирането на  обучителните и практико-приложните проектни ангажименти и пожела творчески и последователен подход при реализирането на бъдещите инициативи.
Съгласно правилата за работа на Клуба на учредителната среща бе разработен организационен план на първоначалните дейности и на съответните ангажименти на менторите. Конструира се методика за самооценка на менторите, базирана на принципите за гъвкавост и адаптивност – в зависимост от целите/потребностите на конкретните етапи от дейността на Клуба да обхваща различни тематични области и практически умения, свързани с управлението на проекти. На по-късен етап в оценяването ще бъдат обхванати и редовните членове на Клуба.
Броят на редовните членове се определя на квотен принцип за участие на докторанти и млади асистенти от всяка катедра, а включването им в Клуба се извършва въз основа на процедура по кандидатстване, обхващаща:

 • Подаване на формуляр за кандидатстване и попълване на анкетна карта с цел описване на опита от участие в проекти, мотивите за участие в Клуба и др. (образците ще бъдат качени на страницата на ИНИ).
 • Обсъждане на мотивите на кандидатите и отправяне на предложение от Съвета на менторите за състава на редовните членове.

Редовните членове се въвеждат в дейността на клуба, запознават се с правата и задълженията си, информират се за очакваните от тях резултати. Разпределени в групи, ръководени от ментори, обучаемите работят по индивидуален график. Планирано е периодично провеждане на ежемесечни срещи на всички групи, на които да се докладват постигнатите резултати.
Сред функциите (задачите) на менторите, влизащи в състава на Клуба, са:

 • организиране обучението на екипите и фасилитиране работата в групи на редовните членове;
 • запознаване на обучаемите с начините за набиране на информация, проучване на добри практики и др.;
 • ръководство на екипите за генериране на идеи и разработване на проектни предложения.

Освен подобряване на знанията и уменията по управление на проекти, съгласно правилата за работа на Клуба, основни функции (задачи) на обучаемите са: участие в работата по групи за набиране на информация за предстоящи схеми за финансиране, генериране на идеи и проучване на добри практики в управлението на проекти; разработване на проектни предложения; участие в публични събития по текущите проекти на СА, при разработването на междинни и заключителни отчети по текущите проекти, както и съдействие на екипи по действащи проекти при изпълнението им.
Като стартов обучително-оценъчен модул на сформираните три екипа от ментори (АЛФА, БЕТА и ГАМА) бе възложена първата мисия с прилагане на принципа „learning by doing“. Сред задачите й беше разработването на проектни предложения за финансиране по оперативни програми на Европейския съюз.
На 10.02.2014 г. екипите ментори представиха своите проектни предложения. Проф. д-р Теодора Димитрова приветства инициативата и връчи на всеки екип символични грамоти за успешно приключилата мисия. Следващият етап предвижда разширяване състава на Клуба с набиране на редовни членове.
----------------
На 16.03.2015 г. се проведе среща с новите членове на академичен клуб „Управление на проекти”. Проф. Богданова направи кратка презентация на проектния цикъл и насоки за работа на екипите. Към всеки от менторските екипи АЛФА, БЕТА и ГАМА бяха присъединени нови млади научни работници и докторанти, предложени от катедрите на Стопанска академия.
В редиците на екип Алфа се включиха: ас. Елена Александрова, ас. Марияна Павлова, Ас. Таня Илиева, ас. Тодор Тодоров и докторантите Тихомир Върбанов, Кирил Попов, Илиян Ангелов и Теодор Тачев.
Менторите от екип Бета приветстваха новите си членове: гл. ас. д-р Ваня Григорова, гл. ас. д-р Венцислав Перков, ас. д-р Галя Кушева, ас. д-р Кремена Маринова, ас. Тодор Тодоров и докторантите Александрина Александрова, Драгомир Маринова, Иван Събев и Милен Сакакушев.
Към екип Гама се присъединиха: гл. ас. д-р Христина Атанасова, ас. Миглена Вачевска, Ас. Мирослав Тодоров, ас. Николай Йорданов, ас. Цветан Павлов и докторантите Василена Стоева, Галя Георгиева, Десислава Митева и Нина Йосифова.
В дългосрочен план се очаква академичният клуб да допринесе за повишаване на капацитета на Стопанска академия за управление на проекти, финансирани от национални и международни източници, особено финансирани от ЕСИФ.
-----------------
Работата на Клуба продължи в разширен състав. Новите членове бяха разпределени в 6 работни групи, като към всеки менторски екип бяха присъединени по два подекипа. На всеки от тях бе поставена конкретна задача в тематична област определена на лотариен принцип.
Екипите, подкрепени от своите ментори разработиха дърво на целите, дърво на проблемите, дърво на следствието и логически рамки. Същите бяха съпътствани от множество работни срещи и дискусии с представители на ИНИ. Финалът на тази първа задача бе публично представяне на разработките на всеки един от шестте подекипа.
Следващият етап от работата на клуба имаше за цел да разшири уменията на членовете по отношение на подготовка на цялостно проектно предложение.
За нуждите на обучението бе подготвен пълен пакет от документи за кандидатстване с проектно предложение по модела на оперативните програми. След запознаване с документацията и активна комуникация, както вътре в екипите, така и между тях и представители на ИНИ бяха разработени шест проекта в частта формуляр за кандидатстване и бюджет. Същите бяха публично представени.
На 10.07.2015 г. ИНИ организира заключителна среща на всички ментори и членове на клуба. На нея бяха обобщени резултатите от обучението. Проф. д-р Маргарита Богданова направи кратко представяне на най-често допусканите грешки при попълване на проектно предложение и даде препоръки за бъдеща работа по проекти.
На всички участници в срещата бяха предоставени учебни материали, резултат от успешно приключилия в края на 2014 г. проект BG051PO001-3.1.09 – 0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието".

Алманах “Научни изследвания” е годишна публикация на ИНИ. Идеята за неговото издаване възниква през 1996 г. като отговор на потребността да се отбележи по подходящ начин 60-та годишнина от създаването на СА “Д. А. Ценов”.
В последствие се взема решение Алманахът да се специализира в издаване на студии, които да представят в синтезиран вид резултатите от научните изследвания на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, а така също и на докторанти и студенти, които участват в изследователски екипи.
От началото на своето съществуване до 2015 г. Алманах “Научни изследвания” на СА “Д. А. Ценов” е издаден в 34 тома.
Понастоящем Алманах “Научни изследвания” издава студии на научни екипи от Академията, които изследват проблеми на бизнеса, макроикономиката и микроикономиката, териториалните системи и висшето икономическо образование.

В историята на изданието могат да бъдат откроени три периода.
Първият период обхваща 1996 – 2002 г. (от том 1 до том 12 ), когато Алманах „Научни изследвания” е тематично ориентиран към определена икономическа проблематика. В тях се публикуват студии, които не са резултат на реализирани проекти.
Вторият период обхваща 2003 – 2011 г. (от том 1 (13) до том 15 (27)). През този етап в изданието намират публичност студии от реализираните научно-изследователски проекти, финансирани целево от държавната субсидия за научна дейност и от бюджета на СА “Д. А. Ценов”. През 2003 г. се променя номерацията с въвеждане на международния идентификационен номер ISSN 1312-3815.
Третият етап на развитието на Алманах „Научни изследвания” започва през 2011 г., когато със Заповед на Ректора на СА „Д. А. Ценов” №486/04.07.2011 г. е определен Редакционен съвет на изданието.
Алманах “Научни изследвания”

За популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност, финансирана със средства от целева субсидия по Наредба на МОН, ежегодно се организира научна сесия за представяне на научните търсения на изследователския състав на СА «Д. А. Ценов» Свищов.